Prisluhniti predlogom

Za spremembe

Učitelji, zbrani v delovni skupini učiteljev svetnikov, ustanovljeni z namenom dajati predloge, kako zboljšati srednje šolstvo, smo 23. marca letos pripravili že drugo omizje. Na prvem smo predlagali kakovostnejši pouk (ta bi moral biti sad jasne vzgojno-izobraževalne doktrine in skrbno pretehtanih učnih strategij, uravnavan po načelih in vrednotah modernega sveta, smiseln, strokovno korekten, metodično učinkovit, ustvarjalen, izkušenjski, problemski, sodelovalen, organiziran, uporaben, čim manj drobljen, prekinjan oz. moten in v celoti izpeljan) in izboljšave pogojev za njegovo uresničevanje. Na drugi smo kritično pretresli pravilnika o šolskem redu in ocenjevanju, ker smo ugotavljali, da omogočata dijakom preveč lagodja, prelaganje odgovornosti, neopravljanje učnih obveznosti ter pretirano odsotnost, kar slabša kakovost učnega dela in njegovih rezultatov, zavira resno in redno učenje ter opravljanje dogovorjenih obveznosti. Dijakom moramo namreč privzgajati rednost, resnost, delavnost, vestnost, natančnost, poštenost, odgovorno sprejemanje posledic svojih ne/dejanj in še marsikaj.

PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU

Veljavni Pravilnik o šolskem redu je premalo učinkovit, predolg in, kot kažejo praksa in odmevi nanjo, bolj spodbuja nered kot red. Kaj predlagamo?

Pravilnik naj jasneje določi obveznosti in pravice šole, zlasti organizacijo kakovostnega, čim bolj strnjenega pouka, ki ga nihče in nič ne sme zmotiti in morajo zanj odgovarjati vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa; druge obvezne učne, kulturne, športne, izpitne, izbirne dejavnosti, projekte, prireditve, tekmovanja, nastope, izmenjave, eskurzije ipd., ki naj se izpeljejo v posebnih dnevih/tednih zunaj rednega pouka. Prav tako naj jasneje določi obveznosti in pravice učiteljev (pripravljati morajo zanimive, strokovno in metodično ustrezne ure, da bodo z njimi prebujali vedoželjnost dijakov in jih učinkoviteje spodbujali k rednemu obiskovanju pouka in k resnim in sprotnim pripravam nanj), staršev (soodgovorni so za spodbujanje pozitivnega odnosa svojih otrok do šole, znanja in dela) in dijakov (pravočasno morajo izvedeti, kaj, kako in do kdaj bodo morali v posameznem učnem obdobju storiti, pokazati, dokazati, pa tudi to, da ne bodo napredovali, če ne bodo na predpisani način in v predpisanih rokih opravili predpisanih nalog in če ne bodo dosegli pozitivnih ocen pri določenih predmetih po predpisanih načinih ocenjevanja).

V pravilnik naj se jasneje zapiše, da so dijaki dolžni soustvarjati kakovostni dialog z učitelji in s pozitivnim odnosom do šolskega dela ter vzornim vedenjem prispevati h kakovosti pouka in k razvijanju pozitivnih medsebojnih odnosov. Prav tako naj bo jasno, da so dolžni redno, pravočasno hoditi k vsem uram in nanje naj bodo pripravljeni. Člene o navzočnosti/odsotnosti naj se strne v priporočilo, da je redna prisotnost pri urah potrebna in smiselna, kot obvezno pa si jo pač mora naložiti vsak dijak sam, če hoče slediti pouku, sodelovati pri njem in opraviti vse učne obveznosti ter pridobiti potrebno znanje, kompetence in nazadnje pozitivne ocene. Jasneje naj tudi piše, da so dijaki dolžni opraviti obšolske dejavnosti po pouku v zanje posebej določenih dnevih/tednih in prinašati k pouku vse potrebne učne pripomočke, naloge in drugo opremo.

V pravilniku naj se dijake opozori tudi na to, da med potekom izobraževanja ne bo sprememb in popuščanj (pedagoško pogodbo naj se sklene le v izjemnih primerih); da so hujše kršitve neprimeren odnos do pouka, žaljivost, nesramnost in nasilnost (saj degradirajo medsebojne odnose in se kažejo v lastni in skupni učni neuspešnosti); da si bodo zapravili možnost nadaljevanja izobraževanja, če bodo kršili pravila in si ne bodo pridobili pozitivnih ocen/oz. ustreznega števila točk (dodatno določanje vzgojnih ukrepov pa že doslej ni obrodilo obilo sadov); da se v šoli spoštuje delo, znanje in pridobljene kompetence, vse sodelujoče, učence in učitelje, različnost in drugačnost, kreativnost, sodelovalnost, marljivost, integriteto, dosežke itd.

Prepove naj se uporabljati v razredu mobilne telefone; zamujati ali/in motiti pouk; prinašati v razred tisto, česar se pri pouku ne potrebuje.

Drugi del omizja smo namenili Pravilniku o ocenjevanju v srednjih šolah in predlogom za njegove dopolnitve/spremembe (žal mnogi dijaki dajejo ocenjevanju prednost pred jasno in razumljivo učiteljevo razlago). Ugotavljamo, da je obstoječi pravilnik treba čim prej prenoviti, ga skrajšati, poenostaviti in uskladiti s prenovljenimi učnimi načrti.

Predlagamo … Preberite v ŠR!

MARJAN ŠTRANCAR, MOJCA LOGONDER,
TATJANA SHRESTHA, ALENKA KNEZ, BRANE ŠIMENC