Ne, hvala

Razredništvo

Poklic učitelja na predmetni stopnji v osnovni šoli je zahteven. Od učitelja, ki poučuje svoj predmet, se zahteva, da široko in poglobljeno pozna stroko, da načrtuje in izpeljuje pouk v skladu s sodobnimi koncepti poučevanja, kurikularnimi smernicami ter spoznanji pomembnih znanstvenih raziskav. Če tu prenehamo naštevati, je dela že več kot dovolj. A kaj, ko se od nas zahteva mnogo več. Učitelj prilagaja učne strategije individualnim potrebam in sposobnostim učencev, uporablja kakovostno gradivo, daje plodno povratno izjavo, se odziva na učenčeve pobude, skrbi za svoj profesionalni razvoj, pripravlja diferenciran program domačih nalog in jih tudi pregleduje, strokovno preverja in ocenjuje znanje glede na vnaprej določena merila, redno in pravilno izpolnjuje različne dnevnike, obrazce, poročila, izgrajuje kakovosten odnos in še bi lahko naštevali.

To delo se tudi ovrednoti s plačo. V dobi agresivnega kapitalizma in naraščajoče draginje je kljub pedagoškemu erosu treba potegniti črto pod opravljenim. Ko opravljam delo predmetnega učitelja, sem s plačo zadovoljen. Čeprav me preprost izračun, po katerem si izračunam bruto vrednost ure, spravlja v slabo voljo.

Učitelj na predmetni stopnji pa je "lahko" tudi razrednik. Poleg poučevanja svojega predmeta prevzame skrb in odgovornost za ves oddelek učenk in učencev med poukom, športnimi dnevi, ekskurzijami, šolo v naravi, tabori itn. Tako prejšnjemu seznamu nalog dodamo še to, da je razrednik vodja oddelčne skupnosti, ki skrbi za povezanost šole kot ustanove z učenci in starši, načrtuje in pripravi okoliščine, v katerih učenci prevzamejo soodgovornost za bivanje v oddelčni skupnosti ter odgovornost za svoja dejanja in odločitve. Razrednik spodbuja razvijati čut za sočloveka, temeljne človekove vrednote, oblikovati zrelo, samostojno osebnost, ki ravna po ponotranjenih etičnih načelih. Spodbuja in motivira učence in učitelje, da razvijajo svoje darove, sposobnosti in zamisli. Z drugimi člani oddelčne skupnosti načrtuje in evalvira delo in življenje oddelčne skupnosti. Pomaga vsem vpletenim pri reševanju problemskih okoliščin, ki nastajajo v šoli, in poskrbi, da reševanje sporov poteka plodno. Obvešča učence, starše in druge člane učiteljskega zbora o dogajanju v oddelčni skupnosti. Ureja kupe dokumentacije, skrbi za zakonite postopke, pravilne zapisnike, evidence, piše spričevala, matične liste in matične knjige.

Tako se od razrednika pričakuje, da je odlično podkovan v psihologiji, organizaciji, vodenju upravnih postopkov ...

Ko pogledam plačilno listo, pa se razredništvo ceni kot ena ura pouka in dodatek za razredništvo, ki pri manjših oddelkih znaša dobra dva evra, pri večjih pa približno štiri evre bruto. Tako dobim nekaj evrov na mesec na tekoči račun za razredništvo. Koliko časa porabim, da vse našteto opravim, niti ne vem. Povprečno vsaj deset ur na teden, a to se mi pri plači skoraj ne pozna. Tega raje nikomur ne povem.

Če si izračunam, koliko dobim za opravljeno uro razredništva, pridem do bruto vrednosti enainštirideset evrov pri plači (to je tista ena ura na teden) in še štiri evre kot dodatek za razredništvo. Skupaj je to 45 evrov bruto ali približno 30 evrov neto na mesec. Ker za opravljanje vseh razredniških nalog porabim povprečno 40 ur na mesec, to znese 0,75 evra na uro - za visoko strokovno delo z učenci.

Moj znanec vodovodar zaračuna za menjavo vodne pipe 50 evrov neto in doda potne stroške. Da lahko pokličem vodovodarja, ki mi pipo zamenja v pol ure, moram biti razrednik vsaj dva meseca, skupaj torej 80 ur dela!

Novembra je bilo treba zamenjati letne gume za zimske. Vulkanizer vsa štiri kolesa zamenja v 15 minutah in računa 30 evrov. Z razredništvom to zaslužim v mesecu dni, in sicer v 40 urah.

Pravnik pripravi predlog za vpis v zemljiško knjigo za 100 evrov. To pomeni tri mesece in pol dela z oddelkom, starši, kolegi, papirji ...