Domov - > Časnik Šolski razgledi - > letnik LXVI, 8. januar 2015, številka 01 - > Naj nas vodijo kakovost, dialog, ustvarjalnost in inovativnost

Naj nas vodijo kakovost, dialog, ustvarjalnost in inovativnost

Nova rubrika MIZŠ

O ključnih usmeritvah za letos

Kaj so torej ključne usmeritve našega delovanja v letu 2016?

Tudi letos bomo na MIZŠ delovali v smeri kakovosti, mednarodne odprtosti in podpornih okolij za razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti ter povezovanja med znanostjo, izobraževanjem in gospodarstvom. Pripravljamo kar nekaj zakonodajnih podlag v ta namen in tudi projekte nove finančne perspektive, ki bodo razvojno podpirali navedene usmeritve ministrstva. Pri tem bomo – podobno kot že do zdaj – tesno sodelovali z vsemi vami, in sicer v skupni želji, da usklajeno poiščemo najustreznejše zakonske in razvojne poti na vseh področjih, ki jih kot ministrstvo usmerjamo.

Tako že delujeta delovni skupini za pripravo novele Zakona o visokem šolstvu ter Zakona o raziskovalno razvojni dejavnosti. Novela Zakona o visokem šolstvu sledi ustavni odločbi iz leta 2011, in sicer z namenom, da bi zagotovili stabilnost financiranja visokega šolstva. Prav tako vanjo umeščamo prehod s programske akreditacije na institucionalno ter lažje izvajanje internacionalizacije na institucijah znanja. Predvidevamo, da bomo predlog sprememb oblikovali še ta mesec. Načrtujemo, da bo predlog Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti pripravljen do letošnjega junija.

Skupaj s socialnimi partnerji, predvsem z gospodarstvom, predvidevamo novosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Spremembe se obetajo na področju vajeništva in tudi pri drugih oblikah povezovanja z gospodarstvom, denimo pri individualnih učnih pogodbah, odprtih učnih okoljih idr. Za pripravo novega zakona o vajeništvu že deluje posebna delovna skupina. S ponovno vpeljavo vajeniškega sistema kot ene izmed oblik povezovanja izobraževanja in gospodarstva oz. dualnega sistema želimo zagotoviti hitrejše in kakovostnejše poklicno izobraževanje mladih.

Prav tako pripravljamo spremembe ZOFVI – nekatere so že predstavljene na e-demokraciji, v javni razpravi je tudi predlog zakona o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja.

Nared je tudi predlog Zakona o športu, ki predstavlja pomembno formalno podlago za urejanje športa v vseh pojavnih oblikah. Določa uresničevanje javnega interesa na področju športa v RS, način izvajanja politike športa z določitvijo nacionalnega in letnega programa športa, prav tako določa organe, pristojne za izvajanje javnega interesa in mehanizme za njegovo uresničevanje. V prihodnjih dneh bo predlog predstavljen na e-demokraciji.

Tudi letos bomo razvijali sistematičen in vzdržen sistem učbeniških skladov. Osredotočili se bomo tudi na zagotavljanje ustreznih postopkov glede posebnih potreb otrok. Kakovostna prehrana bo prav tako v ospredju naših prizadevanj, pravzaprav nasploh skrb za zdrav življenjski slog.

Med naše pomembnejše aktivnosti spada tudi izvajanje strategije pametne specializacije ter priprava razpisov za črpanje kohezijskih virov na področjih, kot so opolnomočenje učiteljev, nadarjeni, odprta učna okolja, skrb za ranljive skupine, podjetnost in drugo.

Odzivni na sprotne izzive

Vse to so temeljne smernice našega delovanja, seveda pa se bo ob tem dogajalo še veliko drugega, saj vsak dan sproti prinaša še nove izzive. Skupaj bomo oblikovali, načrtovali in z njimi se bomo spoprijemali skupaj, torej v sodelovanju z vami. Zavedamo se namreč, da je zelo pomembno ves čas skrbeti za dialog, ga spodbujati in gojiti. Le če prisluhnemo drug drugemu, se lahko razvijamo tako, da bo dobro mladim; torej poskrbimo za primeren razvoj izobraževanja, znanosti, športa in informacijske družbe.

/…/

Ekipa MIZŠ