Domov - > eŠR ->

Priznanja Blaža Kumerdeja

7.2.2013, avtor: (nm) / rubrika: aktualno

Zavod RS za šolstvo podeljuje Priznanje Blaža Kumerdeja posameznikom, skupinam ali institucijam za dosežke pri uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, za nove rešitve s področja razvoja kurikula, za ustvarjalne in inovativne metode učenja ter poučevanja, za prispevek inovativnih učnih sredstev in pripomočkov ter za izvajanje izobraževanja,  javnih  prireditev in podobnih dejavnosti. Letošnja slovesna prireditev, že štirinajsta po vrsti, je bila 6. februarja v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani. Spoznajmo nagrajence.

OSNOVNA ŠOLA LAVA CELJE

Osnovna šola Lava Celje je prepoznavna ter v nacionalno in mednarodno okolje odprta vzgojno-izobraževalna ustanova, ki išče inovativne, raziskovalno-razvojne poti pri uresničevanju ciljev, spodbuja drugačnost in skrbi za demokratične odnose med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa.

Osnovna šola Lava Celje intenzivno sodeluje z Zavodom RS za šolstvo na področju razvojnih in inovacijskih projektov. Od letu 2009 izvajajo inovacijski projekt  zgodnjega poučevanja tujega jezika. Poimenovali so ga Igraje v angleščino in začeli s poučevanjem v 1. razredu po metodi vsebinsko jezikovno integriranega poučevanja. Uspešne dosežke projekta so predstavljali na strokovnih srečanjih učiteljev in ravnateljev. V projektu so razvili lastne metode in oblike dela z najmlajšimi in k sodelovanju privabili tudi starše.

V šolskem letu 2011/2012 so začeli v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo z inovacijskim projektov Oblikovanje modela državljanske vzgoje, s katerim želijo na osnovi vsebinskih poudarkov iz nacionalnega kurikula, smernic Evropske unije in zakonskih izhodišč oblikovati lastni model državljanske vzgoje na šoli. V šoli so že izdelali etični kodeks učenca, eko kodeks in akcijski načrt za projekt.

V šolskem letu 2011/12 je bila šola izbrana na razpisu za projekt: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, ki ga vodi Zavod RS za šolstvo. V projektu aktivno sodelujejo, svoje izkušnje pa predstavljajo na posvetih o bralni pismenosti, ki jih organizira Zavod za šolstvo. Organizirali so bralno značko za starše in še druge dejavnosti za učence in zaposlene. Prepoznavni so po lastnem projektu »Poklon knjigi, lepi slovenski besedi in mestu Celju«, ki ga vsako leto obeležijo na javni prireditvi v mestnem središču, in tako širijo pomen bralnega opismenjevanja med meščane.

V šolskem letu 2010/11 in 2011/12 je šola pristopila k intenzivnemu posodabljanju šolskega kurikula v sodelovanju s celjsko Območno enoto Zavoda RS za šolstvo. Izvedene so bile različne oblike svetovalnih storitev in izobraževanja.

Na Osnovni šoli Lava veliko pozornosti posvečajo razvoju državljanskih kompetenc, zato so oblikovali lasten projekt Pozdrav ptic miru, v katerem je poudarek na razvijanju kompetenc 21. stoletja, razvijanju socialnih veščin za strpno sobivanje in kulturni dialog. V projekt so povezali vrtce, osnovne in srednje šole ter privabili k sodelovanju še vzgojno izobraževalne zavode iz drugih delov Slovenije. Projekt je podprla Mestna občina Celje, ki je pomagala širiti idejo miru v pobratena mesta na Hrvaškem, v Srbiji in v Nemčiji.

Osnovna šola Lava je bila več let center za vrednotenje nacionalnih preizkusov znanja za šole v območni enoti Zavoda RS za šolstvo Celje in vsako leto nalogo odlično izpeljala. Šola je bila večkrat gostiteljica regijskih srečanj ravnateljev osnovnih šol in OŠ za učence s posebnimi potrebami. Na srečanjih je predstavljala svoje primere dobre prakse iz različnih področij življenja in dela šole.

Ravnateljica  Marijana Kolenko je aktivno sodelovala pri organizaciji in izvedbi 25. strokovnega srečanja delavcev ZRSŠ v Celju, 11. 9. 2010. Vodstvo šole si prizadeva skupaj s strokovnimi delavci ustvarjati klimo, ki je naklonjena spremembam, sodelovanju, pridobivanju novih znanj in prenašanju le-teh v širše okolje.

Osnovna šola Lava Celje s svojim strokovnim delom in z razvijanjem dobre prakse pomembno prispeva k uvajanju novosti in k uresničevanju ciljev Zavoda RS za šolstvo, zato ji podeljujemo priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2012.


OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT PTUJ

Osnovna šoli Ljudski vrt s Ptuja se je v preteklosti, vključno z zadnjimi tremi leti, izkazala za odlično partnerko pri razvoju in uvajanju novosti na področju vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah, saj je poglobljeno in strokovno enakopravno sodelovala pri razvoju in uvajanju številnih novosti in posodobitev v pedagoški proces. Še posebej se je Osnovna šola Ljudski vrt izkazala kot odličen partner v procesu uvajanja Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi.

Že od leta 2007 dalje izvajajo predavanja in delavnice na razpisanih seminarjih Zavoda RS za šolstvo: Uspešne didaktične strategije za individualizacijo učenja in poučevanja nadarjenih učencev v osnovni šoli (razvijanje ustvarjalnosti, delo z nadarjenimi pri slovenščini, nadarjeni učenci pri matematiki). Seminarji so tudi zaradi njihovega prispevka vedno ocenjeni kot izjemno uspešni.

Pet njihovih učiteljev je sodelovalo pri pripravi priročnika Vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci v OŠ, ki je izšel julija 2012. V sodelovanju z ZRSŠ pa so ob izidu priročnika odlično organizirali zelo odmeven posvet ter številnim udeležencem vešče predstavili svojo uspešno prakso dela z nadarjenimi.

Osnovna šola Ljudski vrt je prav tako eno od študijskih središč, ki delujejo v okviru Zavoda RS za šolstvo.

Na osnovni šoli Ljudski vrt so v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo bili organizatorji regijskega tekmovanja iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje za šolski leti 2007/8 in 2008/9.

Strokovni delavci šole se lahko ponašajo z večletnim vodenjem razvojno aplikativnega projekta z naslovom Didaktika ocenjevanja znanja na osnovnih šolah ptujske regije (2009, 2010, 2011). OŠ Ljudski vrt Ptuj je s svojim stalnim ustvarjalnim delom, konstruktivno kritičnim pristopom do novosti, ki jih je šolam pomagal uvajati Zavod RS za šolstvo, ter s svojo zanesljivo in vsestransko podporo in pomočjo, izjemno veliko pripomogla k širjenju sodobnih organizacijskih pristopov za delovanje osnovnih šol v Sloveniji, k hitrejšemu in bolj kakovostnemu uresničevanju sodobnih konceptov, kot so:

  • koncept za delo z nadarjenimi
  • koncept dela ob učnih težavah
  • koncept izvajanja prilagojenih programov VIZ dela z dodatno strokovno pomočjo za učence s posebnimi potrebami
  • razvijanje kompetence učenje učenja
  • sodobni pristopi na področju karierne orientacije,

zato si zasluži priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo z Zavodom za šolstvo.


ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA IZ LJUBLJANE

Zavod za usposabljanje Janeza Levca je je ustanova, ki jo sestavljajo tri šole, dom in mobilna specialno pedagoška služba. S svojim osnovnim delom in dejavnostmi, ki potekajo zunaj šolskih poslopij, prispevajo tako k razvoju inkluzije otrok s posebnimi potrebami kot tudi k razvoju stroke s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike.

Sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo poteka že vrsto let. Odkar poteka izobraževanje učiteljev preko študijskih skupin in mentorske mreže šol, z nami aktivno sodelujejo. Zavod za usposabljanje Janeza Levca je študijsko središče za različna predmetna področja za osnovne šole s prilagojenim programom, za oddelke vzgoje in izobraževanja ter domsko vzgojo, strokovni delavci pa so vodje in izvajalci na študijskih srečanjih.

Od leta 2006 sodelujejo v projektu Zavoda RS za šolstvo Učbeniki za prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Strokovni delavci Zavoda Janeza Levca so bili izjemno ustvarjalni in uspešni. So avtorji ali soavtorji 23 učbenikov in delovnih zvezkov in recenzenti 8 učbenikov. Sedem od njih je v zadnjih treh letih izdala založba Zavoda za šolstvo, še dva pa sta v zaključni fazi.

Strokovni delavci Zavoda Janeza Levca sodelujejo z Zavodom RS za šolstvo pri pripravi različnih kurikularnih dokumentov. Tako sodelujejo v komisiji za pripravo posebnega programa in v strokovni skupini za pripravo Koncepta dela z učenci z avtistično motnjo v OŠ. V sodelovanju z drugimi zavodi so pripravili Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami, ki ga ja leta 2011 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Omenjeni program so tudi predstavili strokovnim delavcem, ki delajo v domovih za učence s posebnimi potrebami.

Skupaj z Zavodom za šolstvo sodelujejo znotraj strokovnih skupin ministrstva za izobraževanje. Naj omenimo le nekaj strokovnih skupin, katerih člani so bili: Nacionalna komisija za prenovo vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, Strokovna skupina za pripravo sprememb Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Področna strokovna skupina za VIZ otrok s posebnimi potrebami znotraj Nacionalne strokovne skupine za pripravo Bele knjige v vzgoji in izobraževanju, Strokovna skupina za pripravo strokovnih podlag za poučevanje otrok z avtistično motnjo.

V zadnjih nekaj letih se veliko njihovih dopolnilnih aktivnosti veže na podporo socialni integraciji učencev, ki imajo motnje v duševnem razvoju, z učenci iz rednih osnovnih šol. Tako so skupaj z Zavodom za šolstvo sodelovali na razpisu za mednarodno sodelovanje s festivalom »Igraj se z mano«. Omenjeni festival, ki poteka v Ljubljani, organizirajo vsako leto,  širi pa se tudi v druga slovenska mesta.

Zavod Janeza Levca je izpričano odličen partner Zavodu RS za šolstvo, zato mu podeljujemo priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2012.

 

PROJEKTNA SKUPINA IZ VRTCA KEKEC GROSUPLJE,

ki jo sestavljajo logopedinja in vodja projektne skupine Alenka Vidmar, ravnateljica vrtca Majda Fajdiga ter vzgojiteljice predšolskih otrok  Petra Bor, Darja Brčan, Helena Ferjan, Branka Okorn in Taja Ožbolt Ilaš.

Vrtec Kekec Grosuplje sodeluje z ZRSŠ pri uresničevanju kakovostne predšolske vzgoje že vrsto let in v raznih projektih. Uspešno vodenje, nenehna strokovna rast zaposlenih in skrb za odprto učno okolje krepijo poslanstvo vrtca v lokalni skupnosti ter njegovo prepoznavnost v širšem slovenskem prostoru, kjer se izkazuje na področju razvoja pedagoških inovacij.

Nagrajeni inovacijski projekt z naslovom Iskanje novih načinov za spodbujanje jezikovnih zmožnosti otrok v vrtcu je z izjemnimi dosežki dosegel najvišjo, 5. raven kakovosti. Temelje zanj je s širokim strokovnim znanjem postavila logopedinja Alenka Vidmar, ki je pri Založbi Zavoda za šolstvo že leta 2003 izdala zloženko za starše z naslovom Ali vas zanima, kako govori in posluša vaš otrok. Pri svojem delu v vrtcu je več let inovativno razvijala preventivni logopedski program kot zbirko vaj, didaktičnih iger in pristopov za spodbujanje jezikovnih zmožnosti.

Ta preventivni logopedski program se je kasneje, v letih 2009-12, pod vodstvom avtorice, ob sodelovanju vodstva vrtca in skupine vzgojiteljic ter strokovne podpore Zavoda za šolstvo razrasel in nadgradil v širše zasnovan model inovativnih in učinkovitih didaktičnih pristopov za razvoj jezikovnih, komunikacijskih in socialnih kompetenc otrok v vseh starostnih oddelkih vrtca.

Dosežki projekta so rezultat natančnega, sistematičnega timskega razvojnega dela strokovnih delavk v sodelovanju z vodstvom, starši, eksperti in ne nazadnje z otroki in njihovimi starši. Ob uporabi načel konstruktivnega formativnega spremljanja razvoja kompetenc vzgojitelja in posameznega otroka je projekt tudi primer razvoja kompetenc ter uspešnega vodenja razvoja pedagoške inovacije v vrtcu.

V treh letih sistematičnega akcijskega raziskovanja je projektni skupini uspelo:

  • povezati koncept preventivnega logopedskega programa s socio-kulturnimi teorijami učenja jezika ter ga ustvarjalno in smiselno vključiti v kontekst vsakdanjega izvedbenega kurikula vrtca
  • preizkusiti sodobna strokovna spoznanja o pomenu kakovostnih interakcij v predšolskem obdobju z raziskovanjem in izboljševanjem lastne prakse
  • preizkusiti tiste načine uporabe sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije (npr. digitalnega diktafona in fotoaparata), ki prispevajo k višjim standardom spremljanja napredka otroka in strokovne rasti vzgojiteljice
  • oblikovati model učinkovitih poti za spodbujanje jezikovnih in socialnih kompetenc ter zbirko novih didaktičnih pripomočkov in pristopov za vse starostne skupine otrok v vrtcu
  • prispevati preko organizacije dogodkov in strokovnih objav k večji jezikovni in strokovni ozaveščenosti vzgojiteljic in staršev v vrtcu, lokalnem okolju in širši slovenski strokovni javnosti

Model, ki ga je ob strokovni podpori ZRSŠ pripravila projektna skupina iz Vrtca Kekec Grosuplje, opozarja na dejavnike spodbudnega učnega okolja pri spodbujanju otrokovega mišljenja, govora, komunikacijskih in socialnih kompetenc v vrtcu. Ker gre za pomembno podlago kasnejše bralne pismenosti in učne uspešnosti otrok, osvetljuje primer omenjenega projekta tudi vlogo institucionalne predšolske vzgoje pri spodbujanju funkcionalne bralne pismenosti v celotni vertikali vzgoje in izobraževanja.

Dosežki modela so prepričali komisijo, ki projektni skupini iz vrtca Kekec Grosuplje podeljuje priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2012.

 

RAZVOJNI TIM ZA INOVACIJSKI PROJEKT OPISMENJEVANJE IN RAZVOJ VSEH ČUTIL

na OŠ Jakob Aljaž v Kranju, ki ga sestavljajo mobilna specialna pedagoginja Magda Štupnikar ter učiteljice prvega triletja Darja Pintar, Tatjana Murovec in Emina Veselič.

Priročnik Opismenjevanje in razvoj vseh čutil, ki so ga izdale pri Založbi Zavoda RS za šolstvo leta 2010, je izjemen pedagoški dosežek, ki z inovativnim pristopom omogoča lažje opismenjevanje učencev v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Priročnik je sad desetletnega timskega iskanja novih didaktičnih poti, ki bi olajšalo učenje branja in opismenjevanje, poznavanje elementov pedagogike Marie Montessori in sodelovanja z Zavodom RS za šolstvo (poimensko z Marjeto Kepec) v inovacijskih projektih. Avtorice so posamezno učno enoto podkrepile z vajami za razvoj vseh čutil, za razvoj stranskosti oz. lateralnosti , koncentracije, razvijanja motorike, krepitev medsebojne strpnosti in dvig učenčeve samopodobe. Rezultati takega pouka se postopoma pokažejo v izboljšani koncentraciji, večji strpnosti, umirjenosti, radovednosti, branju brez stresa. Dejavnosti spodbujajo celostni razvoj učenca, socializacijo, strpnost, vztrajnost, oblikovanje kolektivov, sodelovalno učenje, govorjenje in poslušanje drug drugega ter razvoj fine grafomotorike. Dejavnosti, ki so jih razvile in predstavile v priročniku, učinkovito uporabljajo tudi pri vzgojno-izobraževalnemu delu z otroki tujcev, ki se šele uvajajo v naš šolski sistem in spoznavajo naš učni jezik – slovenščino. 

Priročnik je bil dobro sprejet že na predstavitvah po gorenjskih šolah in na študijskih skupinah, kasneje pa se je pokazalo, da ga šolska praksa nujno potrebuje, saj je bila prva naklada (800 izvodov) kmalu razprodana in je že ponatisnjena.

Razvojni tim je odličen partner ZRSŠ tudi z vključitvijo v inovacijski projekt Poti do kreativnih in učinkovitih učnih okolij. Svoje delo so predstavile tudi na mednarodni konferenci o bralni pismenosti, ki jo je ZRSŠ organiziral lani na Brdu. Svoje znanje in izkušnje so delile z gorenjskimi učitelji na delavnicah in študijskih skupinah, s skupino kliničnih psihologov, specialnih pedagogov, logopedov in defektologov dispanzerja za mentalno zdravje, s študentkami specialne pedagogike na Pedagoški fakulteti, s slovenskimi učiteljicami v Italiji, s hospitacijami pa so pomagale tudi učiteljicam, ki so se uvajale za poučevanje v osnovni šoli. Seveda bogatijo šolski vsakdan tudi kolegom in kolegicam na matični šoli.

Sodelovanje razvojnega tima z Osnovne šole Jakob Aljaž Iz Kranja z Zavodom RS za šolstvo je doseglo raven odličnosti, za katero jim podeljujemo priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2012.