Domov - > eŠR ->

Nič rokohitrskih potez

18.9.2013, avtor: Andrej Hudoklin / rubrika: aktualno

V zadnjih dneh je bilo v medijih moč zaslediti nekaj člankov na temo uvedbe šolskih uniform. Ker gre povečini za enostransko obarvane zapise, temelječe zgolj na predpostavkah in domnevah njihovih avtoric ter avtorjev, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) smatramo, da so bralke in bralci upravičeni do seznanjenosti z nekaj relevantnimi dejstvi.

S problematiko oziroma vprašanjem šolskih uniform se je ministrstvo pričelo ukvarjati letos poleti na pobudo poslanke Pozitivne Slovenije, gospe Maje Dimitrovski, ki je ministru, dr. Jerneju Pikalu, na to temo predstavila poslansko pobudo. Temu je na taisto temo sledilo še poslansko vprašanje poslanke SDS, gospe Mateje Pučnik. Pred tem se na ministrstvu s tem vprašanjem nismo ukvarjali. Ministrstvo namreč vsako pobudo ali vprašanje resno preuči in tako je tudi v tem primeru. Smatramo namreč, da se je v zrelih demokracijah potrebno ustrezno odzvati na takšna ali podobna vprašanja in/ali pobude iz poslanskih klopi. Ob tem velja dodati, da se vprašanje glede morebitne vpeljave šolskih uniform ne pojavlja prvič. Priča smo mu bili že nekajkrat v preteklosti, nikoli pa še niso bili v javnosti predstavljeni strokovni argumenti in rezultati merjenja podpore javnosti tovrstnemu predlogu.

Zato smo se na podlagi tokratne poslanske pobude na ministrstvu odločili, da izpeljemo širšo javnomnenjsko raziskavo o smotrnosti uvedbe šolskih uniform. Zato smo imenovali delovno skupino, ki jo bo pripravila in poskrbela za njeno izvedbo, ob tem pa preučila tudi finančne vidike morebitne uvedbe šolskih uniform. Tako želimo priti do argumentov za in proti uvedbi šolskih uniform ter ustreznih strokovnih podlag za sprejem odločitve. Ob tovrstnih in podobnih tematikah smo običajno priča tudi deljenim mnenjem, ki praviloma prihajajo iz zainteresirane javnosti. Ravno zaradi deljenih mnenj in različnih interesov je celosten pristop k iskanju strokovnega odgovora edina smiselna pot. Šolski prostor je namreč preobčutljiv, da bi ga spreminjali z rokohitrskimi političnimi odločitvami.

Hkrati smo bili deležni nekaterih očitkov, da je ukvarjanje s problematiko šolskih uniform ena izmed prioritet ministra in ministrstva. Daleč od tega. Je le eno v vrsti številnih vprašanj, naslovljenih na naš naslov, vsekakor pa ne eno izmed tistih temeljnih, ki zahtevajo posebno pozornost z namenom ohranjanja kakovosti in enake dostopnosti do izobraževanja za vse.

Vezano na slednje, ministrstvu in ministru nekateri tudi očitajo, da ob razpravah o morebitni uvedbi šolskih uniform, v ozadje umika socialne stiske otrok v šolah. To preprosto ne drži. Da so te, žal, vse bolj prisotne, se na ministrstvu še kako zavedamo, ob tem pa hkrati ne stojimo križem rok, zato bomo v nadaljevanju predstavili nekaj relevantnih dejstev.

Za subvencijo malice in kosila učenk ter učencev bo ministrstvo v šolskem letu 2013/14 namenilo 20,5 milijona evrov. Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičene učenke in učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 odstotkov neto povprečne plače v RS. Do subvencije je upravičenih 57 odstotkov vpisanih učenk in učencev. Do subvencije za kosilo v višini cene kosila so upravičene učenke ter učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 odstotkov neto povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka). Do subvencije je upravičenih 10 odstotkov vpisanih učenk in učencev.

Ministrstvo šolam namenja tudi sredstva za sofinanciranje učnih pripomočkov in nekaterih stroškov v zvezi z dnevnimi dejavnostmi in ekskurzijami za učenke ter učence iz romskih družin. V šolskem letu 2013/14 bo ministrstvo v ta namen zagotovilo 146.500 evrov.

Za šolo v naravi ministrstvo prispeva vsem šolam 67,60 evra na vsako učenko in učenca petega razreda v Republiki Sloveniji.

Za učenke in učence so brezplačni tudi učbeniki, saj že več let na šolah uspešno delujejo učbeniški skladi. Zanje v zadnjih dveh letih osnovnim šolam ministrstvo namenja sredstva za pokritje negativnega stanja, v katerega šole zaidejo zaradi nakupov novih učbenikov ter zaradi potrebnih dokupov učbenikov.

Zavedamo se, da z zgoraj naštetimi in opisanimi ukrepi še zdaleč ne rešujemo vseh stisk in težav otrok in njihovih staršev. Skušamo pa narediti vse, kar izhaja iz pristojnosti ministrstva, za zagotavljanje pogojev za enake možnosti, za varno in kakovostno šolo. Kot je minister dr. Jernej Pikalo poudaril že ob več priložnostih, je znanje ključno za blaginjo posameznika in za blaginjo družbe, zato je prioriteta ministrstva celovito doseganje kakovostnega znanja in zobraženosti. Pri tem se spreminja in dopolnjuje le tisti del sistema, ki lahko vpliva k njegovim izboljšavam in ga prilagaja novim okoliščinam ter razmeram v družbi. Poslanstvo in prioritete ministrstva so tako usmerjene v razvoj človeških virov kot enega ključnih in redkih potencialov, ki jih Slovenija premore. Vprašanje šolskih uniform zahteva ustrezen odgovor, nikakor pa ne spada med prioritete dela ministrstva in ministra.

Andrej Hudoklin, Vodja službe za odnose z javnostmi MIZŠ