Domov - > eŠR ->

O koncesijah

4.10.2013, avtor: (soj mizs) / rubrika: aktualno

Na podlagi Razpisa za dodelitev koncesij v visokem šolstvu za izvajanje študijskih programov prve in druge stopnje je prejšnja Vlada RS, v okviru izvajanja tekočih poslov, dne 13. 3. 2013 izdala tri odločbe o dodelitvi koncesij za izvajanje javne službe v visokem šolstvu. Koncesije so bile podeljene Fakulteti za medije, Ljubljana, Visoki gospodarski šoli, Celje in Univerzi v Novi Gorici, Nova Gorica.
Sedanja Vlada RS je na seji dne 11. 4. 2013 sprejela sklep, da je bil zaradi izdanih odločb kršen zakon v škodo javnega interesa, in je od Državnega pravobranilstva RS, kot zastopnika javnega interesa, zahtevala, da pred Upravnim sodiščem RS vloži tožbe za odpravo navedenih odločb Vlade RS.
Upravno sodišče RS je dne 26. 9. 2013 izdalo prvo sodbo, ki je že pravnomočna, s katero je razsodilo, da je tožba utemeljena in je odločbo o koncesiji, ki je bila podeljena Univerzi v Novi Gorici, odpravilo.
V obrazložitvi je Upravno sodišče RS izpostavilo predvsem, da je objava razpisa za podelitev koncesij in izdaja odločb v času, ko je prejšnja
vlada, zaradi izglasovane konstruktivne nezaupnice, lahko opravljala le tekoče posle, v nasprotju z določbo 116. člena Ustave ter zato neustavna in nezakonita.
Nujni posli po mnenju sodišča niso posli, ki bi začeli učinkovati po več kot enem letu. Prav tako je Upravno sodišče RS kot diskriminatoren označilo kriterij iz II. točke razpisa, kjer je bilo navedeno, da bo koncesija za študijski program druge stopnje s področja 42 dodeljena visokošolskemu zavodu, ki ima že dodeljeno koncesijo za študijski program prve stopnje s tega področja, s čimer izloča morebitne druge prijavitelje ter tako pomeni kršitev načela enakosti pred zakonom (14. člen Ustave RS). Upravno sodišče je ugotovilo tudi, da Zakon o visokem šolstvu še vedno ne opredeljuje javne službe v visokem šolstvu, kar je dodatni razlog za nezakonitost razpisa in dodelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju visokega šolstva. Sodišče je zaradi navedenih razlogov ugotovilo, da je bil razpis prejšnje vlade neustaven in nezakonit in odpravilo odločbo vlade, ne da bi se spuščalo v dodatne razloge za odpravo odločbe, ki jih je navajalo državno pravobranilstvo.


Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo je ob tem dejal: "Sodba pritrjuje stališču, ki smo ga stalno zagovarjali, in sicer,
da je podeljevanje koncesij ob koncu mandata presegalo pristojnosti takratne vlade, ki je opravljala zgolj tekoče posle. Koncesije v visokem šolstvu niso namenjene bogatenju zasebnikov, temveč da se z njimi zapolni morebitno vrzel v študijskih programih na javnih visokošolskih izobraževalnih ustanovah.
Podeljevanje koncesij na način, kot smo mu bili priča v obravnavanem primeru, je nedopustno, saj ne prinaša dodane vrednosti na področju kakovosti v visokem šolstvu in je v škodo davkoplačevalcev. Ta primer nazorno ponazarja način dela prejšnje vlade."