Domov - > eŠR ->

Preseči prepad, razviti zaupanje

18.11.2013, avtor: Mag. Maja Radinovič Hajdič in mag. Igor Kotnik / rubrika: aktualno

Ljudske univerze, članice Zveze ljudskih univerz Slovenije,  so prepoznale veliko potrebo po organiziranem in ciljno usmerjenjem medgeneracijskem učenju, zato bomo na 28 univerzah ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost  in šport odprli Centre medgeneracijskega učenja. Programi medgeneracijskega učenja, ki bodo prvič pilotno potekali v zadnjem tednu novembra, bodo skrbno načrtovane, vsebinsko pestre dejavnosti, ki bodo povezovale generacije pri izmenjavi znanja in izkušenj v obojestransko korist.

Priča smo vse večjemu medgeneracijskemu razkoraku

Naše stoletje zaznamuje medgeneracijski razkorak, ki je nastal zaradi demografskih sprememb in večjega pomena znanja. Staranje prebivalstva ustvarja konflikte zaradi razdelitve ekonomskih virov in družbene moči, ki jo ima posamezna generacija. Generacijski razkorak se opredeljuje kot globok kulturni prepad med generacijami, povezan z vprašanjem, kdo ima oblast nad znanjem. In prav medgeneracijsko učenje predstavlja eno najpomembnejših sredstev za preseganje tega prepada ter vodi v solidarnost in zaupanje med generacijami.

Ljudske univerze prepoznale veliko potrebo po organiziranem in ciljno usmerjenem medgeneracijskem učenju

Na Ljudskih univerzah smo pri svojem izobraževalnem delu, še zlasti s starejšimi generacijami, prepoznali veliko potrebo po organiziranem in ciljnem  medgeneracijskem učenju. Zato smo se odločili, da ustanovimo 28 lokalnih Centrov medgeneracijskega učenja, ki bodo delovali na področju, ki ga s svojo izobraževalno ponudbo pokriva posamezna Ljudska univerza. Vsi centri bodo različnim generacijam ponujali organizirane in strokovno podprte možnosti za izmenjavo izkušenj in znanja, za medsebojno učenje in druženje. Ker želimo v medgeneracijsko učenje zajeti prav vse generacije, bomo izhajali iz sicer v komercialne namene klasificiranih, pa vendar danes že splošno uveljavljenih generacij: veteranov, otrok blaginje, generacije X, generacije Y in tudi generacije Z. 

Za ustanavljanje Centrov medgeneracijskega učenja na Ljudskih univerzah po Sloveniji smo se odločili,  ker smo prepričani, da bodo organizirane učne dejavnosti povezale različne generacije in pozitivno vplivale na pogosto negativna stališča, ki jih imamo ljudje do pripadnikov drugih generacij, še zlasti do starejših in staranja.

Medgeneracijsko učenje je stoletja veljalo za nekaj samo po sebi umevnega

Posameznik se je z njim srečeval pretežno v družini. Za takšno učenje je značilno, da starejši prenašajo svoje modrosti in izkušnje na mlajše. Tako so se v družini med različnimi generacijami neformalno in priložnostno prenašali znanje, veščine, kompetence, norme in vrednote.

Danes je situacija drugačna. Učenje med generacijami, ki  ne poteka več spontano in le v družini, potrebuje spodbude in prenos v širše socialno okolje. Pogosta prostorska ločenost staršev in otrok od starih staršev ter drugačen tempo življenja onemogoča delovanje stoletja uveljavljenega modela medgeneracijskega učenja. Zato koncept medgeneracijskega učenja postaja vse bolj tudi vsebina različnih lokalnih, nacionalnih in evropskih strateških dokumentov.

Centri medgeneracijskega učenja so zasnovani na partnerskem sodelovanju

Medgeneracijsko učenje povezujemo z učenjem v skupnosti, katerega značilnost je prostovoljna udeležba, delitev vlog učenja in poučevanja med člani ter spreminjanje posameznika in skupnosti, zato so Centri medgeneracijskega učenja zasnovani na partnerskem sodelovanju. Delovali bodo kot mreže, med seboj z  izjavami o sodelovanju povezanih organizacij tako vladnih kot nevladnih, ki v lokalni skupnosti združujejo člane posamezne generacije. V partnerske mreže so Ljudske univerze tako združile vrtce,  izobraževalne organizacije, društva, socialne zavode in ustanove, interesna in stanovska združenja ter druge organizacije. Partnerji v mreži vsakega centra bodo na eni strani zagotavljali sodelovanje mentorjev prostovoljcev, ki bodo na drugo generacijo prenašali svoja znanja in izkušnje in na drugi strani svojim članom oziroma uporabnikom zagotavljali dostop do znanja in izkušenj druge(ih) generacije.

Aktivnosti se bodo izvajale v zadnjem tednu novembra

Programi medgeneracijskega učenja, ki bodo prvič pilotno potekali na Ljudskih univerzah v Centrih medgeneracijskega učenja v zadnjem tednu novembra, bodo skrbno načrtovane, vsebinsko pestre dejavnosti, ki bodo namerno povezovale generacije pri izmenjavi znanja in izkušenj v obojestransko korist. Namen vseh dejavnosti bo torej povezovati generacije v namenske, vzajemno koristne dejav, ki bodo pripomogle k večjemu razumevanju in spoštovanju med generacijami, krepila se bo samopodoba posameznikov ter medsebojna zavest in razumevanje.

Uporabili bomo vse tri prevladujoče modele medgeneracijskega sodelovanja: programe, v katerih bodo starejši delovali kot mentorji in svetovalci mlajšim; programe kjer bodo mlajši prenašali svoje znanje na starejše in programi, v katerih si bodo heterogene skupine mlajših in starejših s skupnim učenjem prizadevale za izboljšanje življenja v skupnosti.

Posebna pozornost se bo namenila ranljivim ciljnim skupinam odraslih

Zaradi vloge, strokovnega znanja  in izkušenj, ki jih imajo Ljudske univerze na področju vseživljenjskega  neformalnega učenja, bodo tudi pri medgeneracijskem učenju še posebno pozornost namenjali ciljnim skupinam, kot so podeželsko prebivalstvo, Romi, migranti, manj izobraženi, osebe s posebnimi potrebami in druge ranljive skupine prebivalstva. To pomeni, da bomo prevladujočim modelom medgeneracijskega učenja dodali še nove, kot so učenje med generacijami znotraj ene specifične ciljne skupine, učenje med različnimi generacijami in različnimi specifičnimi ciljnimi skupinami …

Zasnovali smo pester program  različnih vsebin. Centri medgeneracijskega učenja v zadnjem tednu novembra ponujajo tako številne skupne vsebine kot odraz potreb celotnih generacij v Sloveniji, kot tudi zelo specifične, z lokalnimi potrebami obarvane vsebine.

Več o projektu in programih lahko najdete na spletni strani Zveze ljudskih univerz Slovenije www.zlus.si in spletnih straneh Ljudskih univerz, članic zveze.