Domov - > eŠR ->

PISA jasno sporočilo tudi slovenski politiki

5.12.2013, avtor: (info - sm) / rubrika: aktualno

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) po predstavitvi dosežkov v mednarodni raziskavi PISA 2012 z zadovoljstvom ugotavljamo, da so se slovenski 15-letniki na lestvici rezultatov v matematičnem in naravoslovnem znanju uvrstili nad povprečje najrazvitejših držav na svetu, dosežki v bralni pismenosti pa – kljub temu, da se glede na prejšnjo tovrstno raziskavo niso bistveno poslabšali – nedvoumno sporočajo, da moramo to pomembno področje nujno izboljšati. SVIZ zato podpira, da se brez politizacije ter ob sodelovanju strokovnjakov in učiteljev praktikov vzpostavijo takojšnje aktivnosti za izboljševanje bralne pismenosti, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa poziva, naj v ta namen zagotovi ustrezna sredstva. Odločevalci v šolski politiki v Sloveniji morajo končno prisluhniti številnim opozorilom, da aktualne krize ni mogoče premagati z zniževanjem sredstev za izobraževanje, torej tudi učiteljskih plač. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v zadnji raziskavi PISA namreč med drugim ugotavlja, da je višina učiteljskih plač pozitivno povezana z uspehi učencev v tej raziskavi – torej, da so mladi v državah z bolje plačanimi učitelji dosegli statistično pomembno boljše rezultate kot njihovi vrstniki iz držav, kjer so učiteljske plače slabše. Za Slovenijo, ki se je po podatkih Evropske komisije z Grčijo in Portugalsko znašla med trojico evropskih držav, v katerih so se v šolskih letih 2011/2012 in 2012/2013 plače učiteljev znižale najbolj, slednji podatek predstavlja resno opozorilo. Ob tem je na mestu vprašanje, kako dolgo lahko slovenski izobraževalni sistem še zadrži zdajšnjo raven kakovosti, ki nas pri matematiki in naravoslovju umešča med nadpovprečne države OECD. Prav tako resno bi morali v Sloveniji, ki se nagiba k temu, da se razlike med državljani povečujejo, vzeti opozorilo OECD, da je znanje učencev iz socialno šibkih okolij v raziskavi PISA pomembno slabše kot pri tistih, ki živijo v socialno spodbudnejšem prostoru.

SVIZ ob rob raziskavi PISA 2012 znova poudarja, da za izhod iz krize potrebujemo prav kakovostno izobraževanje in zadostno financiranje le-tega. Brez visokokvalificiranih učiteljev, ki jim oblast omogoča ustrezno avtonomijo, strokovno in finančno podporo ter spoštuje ta poklic, brez spodbujanja kakovostnega javnega izobraževanja dolgotrajno gospodarsko okrevanje in razvoj nista mogoča.