Domov - > eŠR ->

Priznanja Blaža Kumerdeja

6.2.2014, avtor: Nadja Malovrh / rubrika: aktualno

 V sredo, 5. februarja letos, je na slovesnosti mag. Gregor Mohorčič, direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine Slovenije (Cekinov grad) v Ljubljani, že petnajstič podelil priznanja Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom za šolstvo.

Priznanje Blaža Kumerdeja se podeljuje posameznikom, skupinam ali institucijam za dosežke pri uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, za nove rešitve s področja razvoja kurikuluma, za ustvarjalne in inovativne metode učenja ter poučevanja, za prispevek inovativnih učnih sredstev in pripomočkov; za izvajanje izobraževanj,  javnih  prireditev in podobnih dejavnosti.

Na predlog komisije za podelitev priznanj je Zavod RS za šolstvo letos podelil pet priznanj Blaža Kumerdeja.

Priznanja za uspešno sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo pri pedagoškem, inovacijskem in organizacijskem delu so prejeli:

MIRSAD SKORUPAN,

OSNOVNA ŠOLA ANTONA JANŠE RADOVLJICA,

OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE,

OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ,

OSNOVNI ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE

Kulturni program so oblikovali slušatelji Glasbene šole Vrhnika: godalni kvartet v zasedbi Ema Brlan, Judita Lončar, Sara Mivšek in Eva Mivšek (pod mentorstvom Nastje Cajhen Rode in Tadeje Žele) ter solopevki Ana Leben in Neža Peterle (pod vodstvom mentorice Nadice Grozdanove Panič) ob klavirski spremljavi Dominike Naveršnik, ravnateljice Glasbene šole Vrhnika.

Z vsakoletnim podeljevanjem teh priznanj želi Zavod RS za šolstvo predstaviti visoke strokovne dosežke posameznikov in zavodov pri zahtevnem delu z mladimi, poudariti njihovo ustvarjalnost in inovativnost, se jim zahvaliti za kakovostno sodelovanje ter njihove dosežke promovirati v javnosti.

Letošnji dobitniki priznanj so:

MIRSAD SKORUPAN - za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti

Mirsad Skorupan prek dvajset let poučuje geografijo in zgodovino v bolnišničnih oddelkih Osnovne šole Ledina. Ker poučuje tako osnovnošolce kot srednješolce, ima širok vpogled v izobraževalno problematiko. Prek člankov, didaktičnih gradiv, predavanj na seminarjih in delovnih srečanjih uspešno prenaša izkušnje individualiziranega pouka in poučevanja otrok s posebnimi potrebami v širši šolski prostor.

Z Zavodom RS za šolstvo ustvarjalno sodeluje že 20 let. V sodelovanju s pedagoškimi svetovalci za geografijo je najprej izdelal zbirki prosojnic za pouk Afrike in Azije. Ko se je pričelo uvajanje računalnikov v pouk, se je takoj vključil v projekt Petra; bil je najdejavnejši član skupine geografov, ki je na Zavodu pripravljala računalniško opismenjevanje.

Bil je med pobudniki revije Geografija v šoli, ki je že dvajseto leto ena od prodornejših pedagoških revij Zavoda RS za šolstvo in v njej v zadnjih letih objavil 4 strokovne članke.

Pred petnajstimi leti je bil med pobudniki informacijske mreže Geolista, ki je še danes eno od osrednjih informacijskih sredstev učiteljev geografije, ki interaktivno povezuje prek 800 članov.

Rezultati njegovega sodelovanja z Zavodom za šolstvo, zaradi katerih je bil predlagan za Kumerdejevo priznanje, so konkretni, oprijemljivi in dokazljivi:

- zaradi njegovega programskega, organizacijskega in predavateljskega prispevka je zavodov vsakoletni dvodnevni seminar Drugačna geografija tudi v letih manjšega povpraševanja polno obiskan;

- izdelal je program za 6 seminarjev in 5 svetovanj v okviru projekta e-šolstvo;

- vodil je razvojno skupino za e-geografijo na ZRSŠ;

- predaval je na več kot 60 seminarjih v okviru projekta e-šolstvo;

- oblikoval je program 12 izobraževanj za predavatelje oz. multiplikatorje seminarjev in predaval na njih;

- oblikoval je 6 spletnih učilnic za e-seminarje in spletno učilnico za spletno skupnost učiteljev geografije, ki je, zaradi njegovega dejavnega, duhovitega in ustvarjalnega poseganja v spletno komuniciranje ter objavljanjem zanimivih in učiteljem uporabnih vsebin, ena od najbolje obiskanih spletnih učilnic;

- ves čas opozarja na novosti v didaktiki na področju geografskih informacijskih sistemov in digitalne kartografije;

- oblikoval je spletno aplikacijo za umeščanje geografskih ekskurzij, ki omogočajo pripravo učiteljev in učencev oz. dijakov na ekskurzijo, sočasno (on-line) podporo na ekskurziji, utrjevanje, preverjanje in ocenjevanje na ekskurziji pridobljenega znanja ter arhiviranja učenčevih izdelkov;

- sodeloval je kot konzulent ustvarjalcem didaktičnih gradiv, zdaj pa oblikuje geografski e-učbenik za 9. razred osnovne šole;

-  je dejaven povezovalec Društva učiteljev geografije Slovenije z Zavodom za šolstvo,

- raziskovalno se loteva problemov poučevanja geografije in izsledke objavlja v domačih in tujih revijah.

Mirsad Skorupan se je vedno pripravljen odzvati na prošnje Zavoda RS za šolstvo za oblikovanje strokovnih mnenj, pripravljanje didaktičnih gradiv, predavanja na študijskih srečanjih in predstavitve novosti na področju rabe digitalnih in geografsko kodiranih didaktičnih orodij za pouk.  V mednarodnih projektih vedno deluje z namenom in ciljem, da z znanjem obogati celotno slovensko šolsko polje.

Z osebnimi in strokovnimi kvalitetami v mislih ga je predmetna skupina za geografijo za sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo in zasluge pri razvoju geografske pismenosti predlagala za dobitnika priznanja Blaža Kumerdeja.

 

OSNOVNA ŠOLA ANTONA JANŠE RADOVLJICA - za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti

Strokovni delavci Osnovne šole Antona Janše intenzivno sodelujejo z Zavodom za šolstvo. So pobudniki različnih projektov, ki izhajajo iz njihovih potreb za spreminjanje prakse in vnašanje novosti v vzgojno izobraževalno delo z otroki s posebnimi potrebami. Prvi v Sloveniji so pričeli načrtno in sistematično izvajati Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v delu, kjer je možno prehajanje med programi. Z izvajanjem projekta je bil uveden nov pristop inkluzije in dobljeni rezultati so pomembni za ustvarjanja inkluzivne prakse.

Šola z dvema projektoma v okviru inovacijskih razvojnih projektov Skriti zaklad aktivno sodeluje pri spreminjanju šolske prakse, posodabljanju vzgojno izobraževalnih modelov ter z inovativnimi vsebinami vnaša v šolski prostor nova spoznanja. Zraven omenjenega projekta prehajanje med programi izvaja šola že vrsto let model vključevanja mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju v delo zunaj šole, pri čemer so mladi aktivno vključeni v lokalnem okolju, pridobivajo socialne veščine in se usposabljajo za samostojnost. Model je bil kot primer dobre prakse uporabljen pri prenovi posebnega programa vzgoje in izobraževanja.

Osnovna šola Antona Janše sodeluje v projektu Bralna pismenost, njihov cilj je, da pri učencih povečajo razvoj bralnih spretnosti, kulturo in funkcionalno bralno pismenost. V projekt so vključeni vsi učenci. 

Že petnajst let izvajajo projekt Poslikava panjskih končnic, ki vključuje učence osnovnih šol iz občin zgornje Gorenjske ter učence šol s prilagojenim programom z vse Gorenjske. Pomemben cilj likovne delavnice je združevati otroke ne glede na njihove razvojne značilnosti, sposobnosti in znanje, nuditi učencem možnost estetskega in ustvarjalnega izražanja, spoznavanja inovativnih tehnik ter spoznavati bogato kulturno dediščino.

OŠ Antona  Janše je intenzivno sodelovala z Zavodom za šolstvo pri državnem tekmovanju v družboslovju POTUJEM-REŠUJEM-TEKMUJEM, s ciljem spodbuditi učence s posebnimi potrebami k zanimanju za družboslovje, poznavanje ožje in širše okolice ter ustvarjalno  spoznavanje sveta.

Strokovni delavci so v povezavi z ZRSŠ izvajali tudi 24-urni seminar s področja preventive drog.

OŠ Antona Janše izvaja še druge dejavnosti v povezavi z ZRSŠ: vodi študijski skupini za vodstvene in za svetovalne delavce. Strokovne delavke šole sodelujejo v delovnih komisijah za pripravo kurikularnih dokumentov, uvajajo sodoben pristop rabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za učence s posebnimi potrebami, za katere so med drugim izdelali računalniški program za področje prometne vzgoje.

Strokovnjaki s šole so avtorji učbenika Domišljijski svet mavričnih besed - berilo za 6. razred in učbenika Družboslovje za 9. razred OŠ za prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Učbenika sta bila izdana v okviru projekta Zavoda za šolstvo.

OŠ Antona Janše pripravlja odmevne razstave zbirke panjskih končnic in likovnih izdelkov po Sloveniji in v tujini. Prav te dni si njihovo razstavo lahko ogledate v prostorih Zavoda za šolstvo v Ljubljani.

OŠ Antona Janše je s svojo strokovno dejavnostjo veliko prispevala k povezovanju strokovnega dela in izobraževanja učencev osnovnih šol s prilagojenim programom. Nenehno stremi k izboljšavi uveljavljenih modelov, vnaša sodobne vzgojno-izobraževalne pristope, vključuje številne terapevtske modele in nova spoznanja širi v širši šolski prostor.

Komisija je na podlagi navedenih dejstev soglasno sklenila, da Osnovna šola Antona Janše Radovljica prejme priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso.

 

OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE - za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti

Osnovna šola Dobravlje že dolgo uspešno sodeluje z Zavodom za šolstvo. V letih 2003–2006 je bila pod okriljem Zavoda RS za šolstvo mentorska šola pri uvajanju devetletne osnovne šole. Na šoli so organizirali študijska srečanja učiteljev pri vseh predmetih v 3. VIO. Učitelji OŠ Dobravlje so bili multiplikatorji pri večini predmetov, kjer so aktivno sodelovali oz. izvajali študijske skupine.

V letu 2010 so uresničevali inovacijski projekt Zavoda RS za šolstvo Vpliv učiteljevega tipa osebnosti na komunikacijo z učenci.

Leta 2011 so sodelovali v projektu Zavoda RS za šolstvo Podpora učiteljem pri izvajanju prilagoditev učencem z učnimi težavami pri matematiki.

V šolskih letih 2011/12 in 2012/13 je bila v OŠ Dobravlje edina šola iz območne enote Nova Gorica, ki je sodelovala v nacionalnem projektu Opolnomočenje učencev z izboljšanjem dostopa do znanja in bralne pismenosti. Člani šolskega projektnega tima so bili pri projektu zelo dejavni, tako pri udejanjanju zamisli in ciljev projekta na šoli kot pri razširjanju pozitivnih izkušenj med kolegi učitelji in ravnatelji drugih šol.

Na posvetih, ki jih je Zavod RS za šolstvo organiziral po posameznih območnih enotah, so s prispevkom Kako smo vstopili v projekt predstavili, kako je šolski projektni tim inovativno zastavil delo pri projektu; posebej pa poudaril vključevanje celotnega kolektiva. Predstavitve o tem so imeli na strokovnem srečanju šolskih projektnih timov projekta, ter na regijskih posvetih v območnih enotah Nova Gorica in Koper. Na regijskem posvetu sta dve članici šolskega projektnega tima vodili dvourno delavnico z naslovom Vprašanja za razvijanje višjih ravni bralnega razumevanja; tri učiteljice pa so predstavile svoje primere dobrih praks.

Na nacionalni konferenci Poti do kakovostnega znanja naravoslovja in matematike, ki je bila decembra 2012 na Brdu pri Kranju, sta članici šolskega projektnega tima izvedli pedagoško delavnico na temo Ravni bralnega razumevanja pri temi Obdelava podatkov v 2. triletju.

Na strokovnem posvetu šolskih projektnih timov po prvem letu izvajanja projekta so sodelovali s predstavitvijo Pogled knjižničarke na problematiko bralne pismenosti z vidika prakse.

Ravnateljica Mirjam Kalin je o vlogi ravnatelja pri spodbujanju bralne pismenosti predavala na aktivih ravnateljev obeh primorskih območnih enot.

Tudi po zaključku projekta Bralna pismenost nadaljujejo z razvijanjem bralnih strategij v sodelovanju z Zavodom za šolstvo pri projektu Spodbujanje razvoja bralne pismenosti v OE Nova Gorica. Na šoli inovativno izmenjujejo primere dobrih praks v projektu Razredna stopnja predmetni, predmetna stopnja razredni. V tem projektu so Dobravci dragoceni sodelavci Zavoda za šolstvo, saj s svojimi izkušnjami in primeri iz prakse pomembno dopolnjujejo in sooblikujejo strokovna srečanja.

Osnovna šola Dobravlje je pričela z mreženjem s šolami iz območne enote Koper, vključenimi v projekt Opolnomočenje za bralno pismenost, in s tistimi šolami v območni enoti Nova Gorica, ki so se v šolskem letu 2013/14 prvič vključile v projekt Spodbujanje razvoja bralne pismenosti v OE Nova Gorica. Izvedli so tudi delavnice in predstavitve primerov za kolektive OŠ Prade, OŠ Branik in OŠ Otlica.

Šola uspešno sodeluje tudi z drugimi institucijami.

S Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem so sodelovali  v projektu Raziskovalni pogledi na razvijanje pedagoške prakse, z raziskavo Težave pri reševanju matematičnih problemov.

S Fakulteto za socialno delo so sodelovali v razvojno-raziskovalnem projektu Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje koncepta dela Učne težave v šoli. S Šolo za ravnatelje sodelujejo v projektu Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij, zadnje leto pa je 30 strokovnih delavcev vključenih v projekt Sodobni pristopi k učenju.

Šola redno organizira družinsko orientacijo, športni dogodek, na katerem sodelujejo skupine učencev skupaj s starši. Gostijo tudi vsakoletni čezmejni  likovni natečaj za primorske in zamejske šolarje Po čebelah se zgleduj. Že sedem let teče tudi mednarodna izmenjava učencev z dansko šolo.

Osnovna šola Dobravlje je dober zgled pri preizkušanju novih rešitev v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo ter pri prenosu in mreženju izkušenj iz projektov drugim šolam, zato ji podeljujemo priznanje Blaža Kumerdeja.

 

OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ - za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti

Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič že desetletja strokovno sodeluje z ZRSŠ v različnih projektih in poskusih, ki uvajajo novosti in posodobitve, ter nudi prostor za ogled in preizkušanje sodobne pedagoške prakse.

Od leta 1999 do 2005 je bila šola vključena v poskus prvega kroga uvajanja 9-letne osnovne šole, ki ga je vodil Zavod za šolstvo. Ravnateljica je bila vodja projektnega tima, v poskusu pa so sodelovale vse učiteljice prvega triletja. Zaradi visoke strokovnosti in dobre pedagoške prakse so postali mentorska šola za vse, ki so v naslednjih letih uvajali sistemsko spremembo. V istem času so z Zavodom sodelovali v projektih Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, Nova kultura preverjanja in ocenjevanja znanja ter Koncepti učenja in poučevanja.

V obdobju od 2007 do 2009 je 12 strokovnih delavcev šole sodelovalo v razvojno aplikativnem projektu Razvoj didaktike na področju procesa ocenjevanja znanja. V letu 2010 so zaradi izkazanega strokovnega znanja prevzeli mentorstvo v razvojno aplikativnem projektu Didaktika ocenjevanja znanja. Sodelovanje z Zavodom v letih od 2009 do 2011 se je nadaljevalo v projektih Formativno spremljanje učenčevega napredka v praksi in Uvajanje, razvoj in spremljanje modelov fleksibilnega predmetnikov v OŠ. V proces uvajanja, preizkušanja in evalviranja so bili vključeni vsi učitelji šole ter ravnateljica. V šolskem letu 2010/2011 so strokovno sodelovanje z Zavodom za šolstvo prenesli tudi na inovacijski projekt S knjigo pozabim na brigo, katerega rezultate in nova pričakovanja so v naslednjem šolskem letu uresničevali skozi Zavodov projekt Opolnomočenje učencev za izboljšanje bralne pismenosti in dostopa do znanja. Projekt je zaživel v polnem obsegu zaradi zavzetega dela projektnega tima, ki je bil sestavljen vertikalno, od vrtca do tretjega triletja. Ves čas so se ob skrbni podpori ravnateljice trudili izboljšati kakovost pouka in prenašati  nova spoznanja v prakso. Pripravljali so hospitacije, posneli primere prakse, ki so sedaj na voljo  vsem učiteljem v Sloveniji.

Posamezni učitelji so bili vključeni v druge projekte Zavoda za šolstvo: Preizkusi znanja ob uporabi različnih tehnologij, Uvajanje informacijsko komunikacijske tehnologije pri likovni vzgoji z interaktivno tablo, pri čemer so semiški učitelji postali tudi moderatorji v projektu Računalniško opismenjevanje in potem nadaljevali v projektih E-šolstvo pri pridobivanju kompetenc vseživljenjskega izobraževanja; Uporaba digitalnega fotoaparata pri likovni vzgoji; Uporaba interaktivne table pri likovni vzgoji z aplikacijo prostoročne risbe v vektorski oblik;  Uporaba i-table pri umetnosti, priprava dokumentov in gradiva za uporabo na i- tabli.

Učitelji so sodelovali oz. še sodelujejo v Zavodovih predmetnih razvojnih skupinah za posodabljanje učnih načrtov (fizike, naravoslovja) in v drugih razvojnih skupinah znotraj posameznih projektov: za e-likovno vzgojo in i-tablo, ter v razvojni skupini za naravoslovje in matematiko (NAMARS). V vseh skupinah so semiški učitelji poleg razvijanja primerov prakse le te objavili tudi v priročnikih.

V šolskem letu 2013/2014 OŠ Semič nadaljuje strokovno sodelovanje z Zavodom za šolstvo v projektu Inovativna pedagogika, kjer pri pouku uporabljajo tablične računalnike.

Šola že vrsto let strokovno sodeluje z Zavodom in njeno sodelovanje se vsako leto še poglablja, rešitve dobrih praks pa se mrežijo v prostoru skozi organizacijo hospitacij, državnih tekmovanj in izvajanja študijskih skupin za 1. in 2. triletje, likovno vzgojo in matematiko. S tem povečuje tudi  ugled Zavoda RS za šolstvo.

 

OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE - za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti

Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje z razvijanjem in širjenjem kakovostne pedagoške prakse ter visoko strokovnostjo in inovativnostjo predstavlja zgled sodobne osnovne šole na Slovenskem. Motiviranost, usposobljenost in delavnost učiteljev pod vodstvom ravnateljice, gospe Margarete Voglar, se kaže v posodabljanju kurikula, izgradnji in nadgradnji novosti ter številnih predstavitvah novosti, namenjenih ravnateljem in učiteljem na regijski in državni ravni.

Sodelovanje z Zavodom za šolstvo že vrsto let poteka na različnih področjih in na raznolike načine; aktivno sodelujejo  v vseh oblikah strokovnega izpopolnjevanja, ki ga za učitelje organizira Zavod - zadnja tri leta so učitelji Osnovne šole Gustav Šiliha vodili mentorsko mrežo za področje prvega., 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja, za oddelke podaljšanega bivanja,  geografijo in zgodovino, v šolskem letu 2011/12 pa tudi za področje naravoslovja, geografije in matematike. Zadnja tri leta učitelji sodelujejo v medpredmetnih razvojnih skupinah v okviru  fleksibilnega predmetnika - pouk načrtujejo in izvajajo timsko. Ravnateljica je bila tudi članica državne projektne skupine in vodja regijske skupine za razvoj modela fleksibilnega predmetnika. V preteklih dveh šolskih letih je šola aktivno delovala v projektu Opolnomočenje učencev za razvoj bralne pismenosti in dostopa do znanja, ki ga je Zavod RS za šolstvo izvajal v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Kot del vsebinskega posodabljanja šolske prakse, je osnova šola Gustava Šiliha Laporje, pod okriljem Zavoda, že leta 2006 začela izvajati inovacijski projekt zgodnjega učenja nemščine s ciljem razvijanja komunikacijske kompetence v tujem jeziku že od 1. razreda. Projekt na šoli še vedno živi, dodatno obogaten z dimenzijo medkulturnosti. 

Šola veliko skrb posveča tudi evalvaciji lastne pedagoške prakse, zato so oblikovali šolski razvojni tim, izvajajo medsebojne hospitacije in veliko pozornosti posvečajo permanentnemu izobraževanju strokovnih delavcev.

Osnovna šola Gustava Šiliha gre vštric s sodobno učno tehnologijo in sodeluje tudi v mednarodnih projektih; preteklo leto so učitelji geografije, matematike in glasbene umetnosti sodelovali pri nastajanju elektronskih učnih gradiv, katerih nosilec je bil Zavod RS za šolstvo. V tem šolskem letu je  šola vključena v mednarodni projekt EU-folio, v razvojno nalogo mariborske enote Zavoda za šolstvo pod naslovom Dvig ravni znanja, pedagoško vodenje in nadarjeni učenci. Je tudi mentorska šola omrežju šol, ki se zavzemajo za dvig bralne pismenosti.

Na osnovi njenega dosedanjega uspešnega dela in tvornega sodelovanja, osnovni šoli Gustava Šiliha Laporje z veseljem in ponosom podeljujemo priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo.