Domov - > eŠR ->

Podeljeni nagradi MSS za diplomsko oz. magistrsko delo s področja mladih

12.3.2014, avtor: (info) / rubrika: aktualno

Mladinski svet Slovenije (MSS) je danes razglasil dobitnici nagrade MSS za diplomsko oziroma magistrsko delo s področja mladine za leto – Emi Mariji Hudelja ter Vesni Miloševič, ki sta se lotili perečih družbenih tem, prva participacije mladih, druga pa zaposlovanja mladih. Udeležence podelitve priznanj sta nagovorila tudi državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, dr. Aljuš Pertinač, ki je prav tako sodeloval pri podelitvi priznanj, ter predsednica MSS Tea Jarc.

V kategoriji diplomskih del po bolonjskem sistemu je nagrado MSS prejela Ema Marija Hudelja (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, socialna pedagogika), in sicer za delo z naslovom Participacija in odgovornost mladih v sodobni družbi. Participacija mladih je eno ključnih področij v mladinski politiki. V Mladinskem svetu Slovenije si prizadevamo za dvig ravni participacije mladih v družbi, za premostitev stereotipnih predstav o mladih in njihovi pasivnosti, za ozaveščanje mladih o pomenu sodelovanja v procesih javnega odločanja ter soodločanja o lastni prihodnosti. Mladi so namreč gonilo družbenega napredka, potencial, v katerega moramo skupaj investirati, da bomo kot odgovorni državljani prispevali k dvigu kakovosti upravljanja z družbo in življenja v njej.

Problematike participacije in odgovornosti mladih v sodobni družbi je Ema Marija Hudelja prikazala s praktično povezavo med teoretičnim in empiričnim delom naloge. Avtorica v svojem delu poda kratek vpogled v aktualne družbene probleme mladih, opiše vplive trenutnih družbenih razmer na participacijo mladih, kompetence, ki so na poti k aktivnemu, družbeno odgovornemu življenju potrebne ter s pomočjo izvedbene delavnice in fokusnim intervjujem opiše težave oz. ovire s katerimi se mladi na tej poti srečujejo. Mladi največ nelagodja občutijo v zvezi s pomanjkanjem denarja, stanovanjsko problematiko in negotovostjo pri zaposlovanju. Raziskava, ki jo je opravila je pokazala, da mladi le niso tako pasivni kot nekateri trdijo (in si seveda tega niti ne želijo) ter da si želijo sodelovati pri izvajanju družbenih sprememb, vendar jih pri tem obremenjuje predvsem občutek omejenosti. Mladi, ki so sodelovali v izvedbeni delavnici in intervjuju so pri tem posredno odprli tudi vprašanje medgeneracijskega sodelovanja, tj. vpliva odraslih na participacijo mladih, saj naj bi mladi izgubljali motivacijo za aktivno participacijo v svojem okolju, če odrasli ob tem odkrito sporočajo, da ne verjamejo v pomembnost, resnost in kompetentnost mladih.

V kategoriji magistrskih del po bolonjskem sistemu je nagrado MSS prejela Vesna Miloševič (Univerza na Primorskem, Fakulteta za management) za delo z naslovom Pridobivanje in izbor mladih kadrov v slovenskih podjetjih in prilagoditev postopkov značilnostim mladih. Reševanje problema brezposelnosti mladih je že več let aktualna tema. Neugodne zaposlitvene razmere in druge spremembe na trgu dela so v zadnjih letih močno prizadele mlade. Konec februarja 2014 je bilo v primerjavi s februarjem 2008 na ZRSZ prijavljenih okoli 53 % več mladih v starostni skupini od 15 do 24 let ter približno 2 krat več mladih v starosti od 25 do 29 let. Mladi so po navadi zaposleni v fleksibilnih oblikah dela, tj. s pogodbami za določen čas, avtorskimi ali podjemnimi pogodbami in preko študentskega dela. V zadnjem času pa je med delodajalci postal izjemno priljubljen način najemanja delovne sile, tudi mladih, preko s.p.-ja. V takšnih pogojih pa mladi težko dosegajo avtonomijo. V Mladinskem svetu Slovenije se zato zavzemamo za varne zaposlitve, dostojno delo in takšne ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki bodo mladim omogočili lažje in hitrejše osamosvajanje. 

Vesna Miloševič se v svojem delu, skozi opravljeno raziskavo na podlagi polstrukturiranih intervjujev v slovenskih podjetjih in predstavitvijo primerov dobrih praks, dotakne vseh naštetih trendov na trgu dela in s tem povezanih težav mladih. V postopkih pridobivanja in izbire mladih kadrov v podjetjih avtorica temeljito opiše primere dobrih praks pri čem izpostavljamo le nekatere, kot so dolgoročno vlaganje v mlade kandidate skozi dlje časa trajajoči odnos preko štipendiranja, praks, pripravništev in študentskega dela, preko sodelovanja s šolami (še posebej v panogah kjer prevladujejo deficitarni poklici) s pripravo seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog ter v sodelovanju s kariernimi centri, ki predstavljajo stičišče ponudbe in povpraševanja in enkratno priložnost za mreženje. Rezultati opravljene raziskave torej kažejo na nujnost prilagajanja postopkov in izbire kadrov značilnostim mladih v želji po zaposlovanju najboljših kadrov ter ohranjanju konkurenčnosti in uspešnosti podjetij.

V natečaj je prispelo skupno 55 prijav, od tega 27 za diplomsko delo po bolonjskem sistemu in 28 za magistrsko delo po bolonjskem oz. diplomsko po starem sistemu. Ključni kriteriji za izbiro najboljših diplomskih oz. magistrskih del s področja mladine so bili aktualnost, uporabnost in pronicljivost; predvsem z vidika MSS in problematik, ki jih obravnavamo pri svojem delu, ter aktualnega dogajanja na področju mladih nasploh. Razlogov za podeljevanje te nagrade je več; eden je gotovo ta, da na MSS še vedno opažamo pomanjkanje rednega in usklajenega spremljanja mladih v Sloveniji – v smislu statističnih merjenj in raziskav, ki bi nazorno kazale, kaj se dogaja z mlado generacijo. Študentke in študente želimo zato spodbuditi k tovrstnemu raziskovanju, hkrati pa tudi visokošolske predavatelje, saj so le-ti lahko odločilni pri določanju tem diplomskih del