Domov - > eŠR ->

Pot k uspehu za otroke priseljencev

18.7.2014, avtor: Mojca Jelen Madruša, Osnovna šola Koper, strokovna koordinatorica / rubrika: aktualno

 Strokovni delavci in vsi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih se pri svojem delu srečujejo z otroki, ki prihajajo iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij in zaradi nepoznavanja jezika ter kulturnih raznolikosti potrebujejo različne oblike pomoči pri umeščanju v šolski prostor in novo okolje. Šolam delo z učenci priseljenci predstavlja precejšne izzive in se jih lotevajo različno.

Morda je čas, da bi stvari na področju vključevanja otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalnih zavodih še bolj poenotili in sistemsko uredili z že preskušenimi modeli ter s poznavanjem in z upoštevanjem zakonodajnega vidika pri vseh strokovnih delavcih. Posledično bi zagotovili uspešnejšo integracijo otrok priseljencev v novo okolje in s tem -pripomogli k boljši kakovosti njihovega življenja, večji možnosti razvijanja njihovih potencialov in k boljši zaposljivosti (ISA Institut, 2013).

Ob koncu projekta Za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011 (Uradni list RS, št. 56/2008) in z nekaterimi programskimi dokumenti – Smernice  za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (Zavod RS za šolstvo, 2012) in Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta, 18. december 2006, ter zakonske podlage – smo v slovenskem šolskem prostoru že pridobili nekaj strokovnih podlag, didaktičnega gradiva ter strategij dela na področju vključevanja otrok priseljencev, prilagoditev na področju šolskega dela ter sodelovanja in vključevanja otrok in njihovih staršev.

V Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole je zapisano, da sta vzgoja in izobraževanje za uspešno uresničevanje vključevanja otrok priseljencev tista pomembna dejavnika, ki najučinkoviteje pripomoreta k zagotavljanju enakih možnosti za uspešen osebni razvoj, vključevanje v delo in družbeno življenje vsem, ne glede na izvor, spol, prepričanje in druge značilnosti. Zato je zelo pomembno, da je proces vključevanja skrbno načrtovan in da otrokom omogoča integracijo, ki bo odpravljala težave pri učenju zaradi nepoznavanja jezika, razlik med kulturami družin in novega okolja, razlik v šolskih sistemih in izobraževalnih programih med državami priseljenskih otrok in Slovenijo. Ob načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov  ne smemo zanemariti  načel odprtosti, avtonomnosti in strokovne odgovornosti vzgojno-izobraževalnega zavoda in strokovnih delavcev v njem, načela enakih možnosti z upoštevanjem različnosti med otroki (spoštovanje otrokove izvorne kulture) in razvijanjem večkulturnosti in raznojezičnosti, načela zagotavljanja pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja, načela dejavnega učenja in zagotavljanja možnosti komunikacije ter drugih načinov izražanja - učenje jezika in načela sodelovanja s širšo lokalno skupnostjo.

Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja

Od novembra 2013 do avgusta 2015 bo na 65 slovenskih šolah, v 13 šolah konzorcija in 52 sodelujočih šolah potekal projekt, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v sklopu Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja,« prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja).

Iz šol konzorcija se bo v programu profesionalnega usposabljanja usposabljalo trinajst strokovnih delavcev - multiplikatorjev, ki bodo v sklopu programa Uspešnejše vključevanje otrok priseljencev (v nadaljevanju UVOP) v vzgojo in izobraževanje izvajajo neposredne vzgojno-izobraževalne dejavnosti z otroki priseljencev, ki se vključujejo na novo ali so že vpeti v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Vzporedno bodo usposabljali strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih zavodov na matičnih in sodelujočih šolah, k regijskim usposabljanjem pa povabili tudi tiste, ki niso zajeti v projekt. Pri pripravi programov in izpeljavi regijskega usposabljanja bodo sodelovali regijski multiplikatorji in strokovni koordinator ter različni strokovnjaki s področja vključevanja učencev priseljencev, ki bodo v svoje vsebine vpletali specifiko in potrebe posamezne regije ter s tem zagotovili širitev programa UVOP med čim več strokovnih delavcev.

Program profesionalnega usposabljanje multiplikatorjev

Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev - multiplikatorjev bo potekalo procesno v obdobju od novembra 2013 do marca 2015, izpeljano bo v štirih modulih, v skupnem obsegu 64 ur.

  1. modul: »Priprava šolskega okolja za sprejem in vključitev otrok priseljencev«
  2. modul: »Materni jezik in pot učenja slovenščine«
  3. modul: »Medkulturni dialog in sprejemanje različnosti za uspešno vključevanje v življenje«
  4. modul: »Učimo se drug od drugega - skupaj nam uspeva«

Izpeljana bodo tudi tri strokovna srečanja multiplikatorjev in strokovnega koordinatorja (v obsegu 12 ur) v različnih krajih Slovenije, ki bodo namenjena izmenjavi izkušenj med multiplikatorji in strokovnim koordinatorjem ter načrtovanju nadaljnjih aktivnosti v projektu.

Delo v projektu bo priložnost  iskanja, preskušanja in razvijanja novih in boljših modelov in strategij vključevanja učencev ter dijakov priseljencev z implementacijo ter nadgrajevanjem različnih zgledov že dobre šolske prakse na področju vključevanja otrok in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje. (pripravljalnica za učence priseljence - kot uvajalnica že pred začetkom šolskega leta in nadaljevalnica med šolskim letom ob različnih oblikah pomoči tako na socialnem in učnem področju, ki bo pripomoglo k boljšemu vključevanju v novo okolje, oddelčne ure o medkulturnosti in sprejetosti različnosti, poučevanje slovenščine kot drugega jezika ob učnih gradivih in didaktičnih materialih ter slikovnem gradivu Slika jezika, slovenščina kot učni jezik, priprava in spremljanje učenčevega individualnega programa, učenčev listovnik, osebna mapa, didaktično-metodične prilagoditve pri pouku, sodelovanje s starši ob delavnicah za starše in tečajnih oblikah učenja jezika za starše, delavnice za dijake s tečajnimi oblikami učenja jezika in s spoznavanjem različnih kulturnih navad in običajev, tutorstvo in medvrstniška pomoč ter sodelovanje z lokalnim okoljem).

Uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje

Vzporedno z usposabljanjem bodo multiplikatorji v sklopu programa UVOP na svoji in sodelujočih šolah izvajali 70 odstotkov ur neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z otroki priseljenci, ki se na novo vključujejo ali so že zajeti v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, 30 odstotkov ur pa za usposabljanje strokovnih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov v RS.

Med neposrednimi dejavnostmi z otroki priseljenci bodo lahko izbirali med:

-        pripravljalnico: uvajalnico pred začetkom šolskega leta in nadaljevalnico med šolskim letom,

-        učenjem slovenščine kot drugega jezika,

-        učno pomočjo pri drugih učnih predmetih,

-        pripravami drugih otrok na vključitev otroka priseljenca – delo z oddelčno skupnostjo,

-        dejavnostmi za poučevanje jezikov otrok priseljencev,

-        učenjem italijanščine in madžarščine na narodno mešanem območju,

-        načrtovanjem individualnega programa, načrta dejavnosti in mape dosežkov otroka priseljenca,

-        podporo pri vključevanju otrok v interesne in druge dejavnosti v šoli in zunaj nje,

-        delavnicami za starše Krepimo družine,

-        Šolo za mame,

-        tečaji slovenščine za otroke, ki jim slovenščina ni materni jezik,

-        razvijanjem medvrstniške pomoči, tutorstvom in prostovoljstvom učencev šole in v lokalni skupnosti,

-        učiteljem »zaupnikom«,

-        natečajem ustvarjalnosti Različnost nas bogati,

-        počitniškimi priložnostmi v sodelovanju z lokalno skupnostjo Prijateljstvo nas druži,

-        šolsko prireditvijo Mi smo kot mavrica.

Pri usposabljanju strokovnih delavcev bodo izvajali:

-        predstavitev za učiteljske kolektive »Strokovne podlage pri vključevanju otrok priseljencev na nacionalni ravni«,

-        predstavitev programa UVOP in smernice za implementacijo,

-        delavnice za razvijanje strokovnih kompetenc večkulturnosti in krepitev jezikovnih zmožnosti pri strokovnih delavcih in učencih šole,

-        hospitacijske ure za učitelje,

-        usposabljanje za izpeljavo Uvajalnice,

-        delavnico Poučevanje slovenščine kot drugega jezika,

-        delavnico za poučevanje italijanščine in madžarščine na narodno mešanih območjih,

-        predstavitev didaktično-metodičnega prilagajanje pouka oziroma vzgojnih dejavnosti, priprava individualnega programa,

-        aktivnosti za spodbujanje sodelovanja z lokalno skupnostjo Lokalno okolje lahko pomaga pri vključevanju otrok priseljencev in njihovih staršev).

Spodbudni prvi odzivi

Multiplikatorke, ki že tretji mesec v sklopu programa UVOP delajo z učenci priseljenci in njihovimi starši na matičnih in sodelujočih šolah ter usposabljajo strokovne delavce, imajo pri svojem delu različne izkušnje – veliko je pozitivnih, tako od strokovnih delavcev, otrok in staršev. Projekt velika večina vidi kot priložnost, da v vzgojno-izobraževalnih ustanovah stvari s področja vključevanja otrok priseljencev izboljšajo, nadgradijo in se ob zgledih dobre prakse učijo drug od drugega. 

Še vedno pa se srečujejo z izzivi in dilemami, ki jih bodo med projektom poskušale s strokovnimi delavci na posameznih šolah izboljšati ob načrtovanem procesu izobraževanja za strokovne delavce in z neposrednimi aktivnostmi dela z učenci priseljenci. Zmotno bi bilo govoriti o tem, da je vse idealno, da med strokovnimi delavci nihče nima predsodkov in stereotipov do drugačnih, da diferenciacijo in individualizacijo pri poučevanju vidijo kot nepotrebno, da je 15. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, ki govori o prilagoditvah ocenjevanja med šolskim letom, »potuha« za učence priseljence in da nekateri še ne vedo, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona v OŠ (Uradni list RS, št. 87/2011, z dne 2. 11. 2011) in Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 52/2013, z dne 21. 6. 2013) govorita o različnih možnostih prilagajanja pri vključevanju učencev priseljencev.

Projekt, ki je zajel tako veliko osnovnih in tudi srednjih šol v mreži vključenih vzgojno-izobraževalnih zavodov in je tako široko regijsko načrtovan, omogoča sodelovanje in priložnost, da se v program UVOP pritegne veliko strokovnih delavcev, ki bodo pridobili znanje za zagotavljanje še uspešnejšega vključevanja otrok priseljencev.