Domov - > eŠR ->

Zavodova priznanja

12.9.2014, avtor: (nm) / rubrika: aktualno

Zavod RS za šolstvo je podelil svoja tradicionalna priznanja najzaslužnejšim, in sicer:

Miri Hedžet Krkač,  profesorici slovenščine in angleščine,  priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali k njegovemu razvoju.

Mira Hedžet Krkač na Zavodu RS za šolstvo, v območni enoti Koper, svoje strokovno znanje in izkušnje že vrsto let uspešno predaja učiteljem v Sloveniji na mestu pedagoške svetovalke za slovenščino kot prvi jezik. Obenem je njena vloga ključna tudi pri razvoju slovenščine kot drugega jezika za šole z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre. Z dosedanjim delom dokazuje, da svoje temeljno poslanstvo vidi v razvojnem in svetovalnem delu, v razvijanju didaktike predmeta ter v izobraževalnem in svetovalnem delu za učitelje slovenščine. Je članica predmetno razvojne skupine za slovenščino in delovne skupine v poklicnih in srednjih strokovnih šolah. Pomembno je prispevala pri zasnovi slovenščine kot drugega jezika s  prilagoditvami učnega načrta v osnovni šoli in v gimnaziji.  V programih srednjega strokovnega izobraževanja je Mira Hedžet Krkač soavtorica kataloga znanja za slovenščino in za slovenščino kot drugi jezik v srednjih strokovnih in v poklicno-tehniških programih. Že več kot deset let je članica državne predmetne komisije za slovenščino na poklicni maturi, zadnji dve leti pa je tudi članica državne predmetne podkomisije in glavna ocenjevalka za slovenščino kot drugi jezik na splošni maturi. Izvajala je  seminarje uvajanja novih katalogov znanja, vsako leto pa izvaja tudi seminarje za ocenjevanje pisnega in ustnega dela izpita iz slovenščine na poklicni maturi.

Več let je urejala revijo Slovenščina v šoli, je članica državne komisije in vodja II. podskupine tekmovanja za Cankarjevo priznanje. Izvaja študijske skupine za vse programe, je koordinatorica dopolnilnega pouka slovenščine na daljavo, sodeluje pri podpori v mreži šol enote Koper pri razvoju bralne pismenosti ter opravlja vlogo pomočnika glavnega ocenjevalca pri vrednotenju nacionalnih preizkusov znanja iz slovenščine. Mira Hedžet Krkač je vključena v projekte, ki spodbujajo razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije: bila je konzulentka za e-gradiva, je članica e-razvojne skupine, sodeluje v projektih Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja ter v projektu Preizkušanje e-vsebin in e-storitev (projektov e-Šolska torba in E-učbeniki). Sodelovala je v mednarodnih projektih MARILLE (spodbujanje večjezičnosti pri poučevanju prvega/maternega jezika) in MALEDIVE (spodbujanje raznolikosti pri učenju večinskega (prvega) jezika) Evropskega centra za moderne jezike v Gradcu. Njena strokovnost je nepogrešljiva tudi v projektu KEPASS, ki je v domeni koprske enote Zavoda RS za šolstvo.

S svojim korektnim odnosom in ustvarjalnim pristopom prispeva k ugledu zavoda in k dobri klimi v svojem delovnem okolju.

Zaradi vsega navedenega Mira Hedžet Krkač prejme priznanje Zavoda RS za šolstvo za v strokovni javnosti priznane dosežke.

Mileni KERNDL, doktorici znanosti s področja didaktike literarnih ved,  priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali k njegovemu razvoju.

 Dr. Milena Kerndl od leta 2006 opravlja delo svetovalke za slovenščino. Tako kot je z razvijanjem in uvajanjem inovativnih pristopov navduševala svoje učence, s svojo strokovnostjo, ustvarjalnostjo in inovativnostjo spodbuja učitelje slovenščine in tudi druge učitelje po vsej Sloveniji.

Milena Kerndl vodi študijske skupine za slovenščino v območnih enotah Maribor, Murska Sobota in Celje. Je članica Predmetno razvojne skupine za slovenščino za osnovno šolo in tudi članica državne predmetne komisije za nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine. Vrsto let je koordinatorica tekmovanja za Cankarjevo priznanje. To tekmovanje je postavila na nove osnove v sodelovanju z Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

Aktivno sodeluje v projektih in na strokovnih posvetih, ki jih organizira Zavod RS za šolstvo: Fleksibilni predmetnik, Vzgojno izobraževalno delo z nadarjenimi učenci, Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja, Preizkušanje e-storitev in e-vsebin (projekta e-Šolska torba in E-učbeniki). Sodeluje pri razvoju bralne pismenosti v mreži šol območne enote Maribor kot skrbnica desetim šolam. Na osnovi izraženih potreb šol po vsej Sloveniji in v zamejstvu izvaja svetovalne storitve na temo notranje učne diferenciacije, sodelovalnega učenja, aktivnih oblik in metod pouka, uporabe bralno učnih strategij, uporabe metode šestih klobukov pri pouku. Na temo aktivnih oblik in metod dela je izvedla že več kot 40 tematskih konferenc. Poleg tega aktivno sodeluje na regijskih srečanjih ravnateljev in drugih izobraževanjih za učitelje.

Sodelovala je pri izobraževanju vzgojiteljev, učiteljev in profesorjev ter ravnateljev šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji in na seminarju za vzgojitelje, učitelje in ravnatelje iz avstrijske Koroške. Bila je tudi koordinatorica državnega projekta e-knjiga Stisni roko v pest. Aktivno je sodelovala v mednarodnem projektu Politics (Collaborative Online Learning) in nastopila na mednarodni znanstveni konferenci PCE-1st International Scentific Conference on Philosopy of Mind and Cognitive Modelling in Education.

Objavlja strokovne in znanstvene članke na temo diferenciacije in individualizacije, uporabe aktivnih učnih metod, razvijanja metakognicije pri pouku književnosti in kakovostnega učnega okolja. Aktivno sodeluje pri ocenjevanju učbenikov in pri pisanju izvedenskih mnenj.

Milena Kerndl je ob vsem zapisanem tudi odlična in nesebična sodelavka, ki ob obilici dela zmore najti tudi čas za lektorske preglede dopisov, strokovnih mnenj, priporočil, člankov, predvsem pa ponuja tudi prijazno besedo sodelavcem območne enote Maribor. Njena prisotnost prispeva k prijetnemu in ustvarjalnemu delovnemu vzdušju.

Zaradi vsega navedenega Milena Kerndl prejme priznanje Zavoda RS za šolstvo za v strokovni javnosti priznane dosežke.

Nataliji Kocjančič, magistrici znanosti s področja likovne pedagogike, priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali k njegovemu razvoju.

Mag. Natalija Kocjančič je višja pedagoška svetovalka za likovno umetnost. Na Zavodu RS za šolstvo je zaposlena od leta 1997. Ima širok razpon delovnih nalog in obveznosti. Do leta 2002 je bila koordinatorica predmetnih študijskih skupin in tekmovanj iz znanja na Zavodu RS za šolstvo, po tem letu pa je njeno temeljno delo usmerjeno v razvoj predmeta in didaktično podporo učiteljem pri pouku likovne umetnosti. Je izvajalka študijskih skupin, seminarjev, svetovanj in tematskih konferenc. Sodelovala je pri prenovi učnega načrta Likovne umetnosti ter pri pripravi prilagojenih učnih načrtov za Prilagojene izobraževalne programe z enakovrednim izobrazbenim standardom. Bila je aktivna v projektu E- šolstvo, v okviru katerega je sodelovala pri pripravi različnih seminarjev in usposabljanj za učitelje. V zadnjem letu je vpeta v aktualna projekta Zavoda RS za šolstvo: Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja in Preizkušanje e-storitev in e-vsebin (projekta e-Šolska torba in E-učbeniki).

Do letošnjega leta je bila članica državne predmetne komisije za nacionalno preverjanje znanja iz likovne umetnosti in pomočnica glavnega ocenjevalca. Kot strokovna konzulentka je aktivna pri pripravi e-gradiv za likovno umetnost za 8. in 9. razred osnovne šole ter 1. letnik gimnazije.

Pripravlja ekspertna menja za predmet likovna umetnost po naročilu Inšpektorata za šolstvo, med njene naloge spada tudi ocenjevanje skladnosti in ustreznosti pripravljenih učnih gradiv za likovno umetnost.

Natalija Kocjančič se poleg svojega temeljnega strokovnega dela veliko posveča raziskovanju psihologije otroka, s poudarkom na psihologiji otroškega likovnega izražanja. Svoje znanje in izkušnje s tega področja je zaokrožila v magistrskem delu z naslovom: Risanje in oblikovanje človeške figure v starosti od 9 do 12 let. Aktivno se zavzema za šolo po meri vsakega otroka, zato veliko energije namenja področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Že nekaj let uspešno izvaja seminarje o strategijah vzgoje in izobraževanja otrok z avtističnimi motnjami, ki so med učitelji dobro sprejeti. Velik poudarek daje tudi terapiji z umetnostjo.

Natalija Kocjančič je humanistka po izobrazbi in po duši. Je članica več komisij pri likovnih natečajih, tako za večinske kot za šole s prilagojenim programom.

Skrbi tudi za likovno podobo prostorov zavoda. S pomočjo učiteljev in učencev pripravlja likovne razstave in spremljajoče kulturne dogodke, ki žlahtnijo estetsko podobo zavoda. Razstave, ki so prava paša za oči, s svojo sporočilnostjo ozaveščajo zaposlene in obiskovalce o pomenu kulturnega okolja in likovne umetnosti za človeški razvoj in napredek. Natalija Kocjančič si s svojim strokovnim delom prizadeva za večjo vlogo umetnosti v izobraževanju. Zavzema se za šolo, ki spodbuja veselje do ustvarjalnega izražanja in znanja.

Zaradi vsega navedenega prejme priznanje Zavoda RS za šolstvo za v strokovni javnosti priznane dosežke.

Danijelu LILEKU, profesorju zgodovine in geografije, priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali k njegovemu razvoju.

Danijel Lilek, profesor geografije in zgodovine, se je takoj po prihodu na Zavod RS za šolstvo dejavno in samostojno vključil v svetovanje in izobraževanje. Najprej je čvrsteje povezal učitelje severovzhodne Slovenije, ki so jih prej štiri leta strokovno podpirali svetovalci za geografijo iz drugih območnih enot. Z vztrajnim in sistematičnim delom je ob sebi ustvaril delovne skupine učiteljev, ki so nosilci, demonstratorji in multiplikatorji različnih zavodovih projektov.

Po prihodu na Zavod RS za šolstvo je prevzel koordiniranje državnega tekmovanja iz geografije in ga uspešno pripeljal v 20. sezono. Ob tem je inovativno razrešil, razreševal in razrešuje nekatere ključne probleme: prestavitev iz ekipne v posamično obliko, izdelava novega pravilnika o tekmovanju, oblikovanje državne komisije, razdelitev srednješolskega tekmovanja v dve kategoriji, prestavitev administriranja s papirnate ravni na spletno prek strežnika Društva matematikov, fizikov in astronomov. V časih, ko je denarja vse manj, je uspel zagotoviti udeležbo slovenskih tekmovalcev na olimpijadah 2006 v Brisbaneu, 2008 Tunisu, 2010 Tajpeju, 2012 Koelnu, 2013 Kjotu; v vmesnih letih pa na srednjeevropskih geografskih tekmovanjih. Tako na nacionalnih kot na mednarodnih tekmovanjih sodeluje kot sestavljalec nalog, pripravljalec terena in ocenjevalec.

Nadaljuje četrt stoletno tradicijo mariborske enote Zavoda RS za šolstvo pri organiziranju geografske strokovno-pedagoške ekskurzije v tujino. Vsako leto se do 80 učiteljev geografije odpravi na eno do dvotedensko ekskurzijo, na kateri uresničujejo cilje geografskega poučevanja ter zbirajo in dokumentirajo gradivo, ki ga kasneje uporabijo pri pouku.

Danijel Lilek je koordiniral delo pedagoških svetovalcev družboslovnih predmetov v okviru projekta Fleksibilni predmetnik, enem redkih projektov, ki je opravil celotno pot od zamisli, prek preskušanja, do njegove vključitve v državno zakonodajo. S skupino učiteljev geografije je pripravil tudi več predstavitev na regijski in državni ravni ter poskrbel, da so bili medpredmetni poučevalni pristopi, ki podpirajo fleksibilni predmetnik, zabeleženi v obliki didaktičnega filma. Intenzivno je vključen tudi v zadnje projekte Zavoda RS za šolstvo: Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja ter Preizkušanje e-storitev in e-vsebin (projekta e-Šolska torba in E-učbeniki). 

V predmetni skupini za geografijo je odgovoren za nacionalno preverjanje znanja kot član državne predmetne komisije za pripravo preizkusov iz geografije, kjer se zavzema za razumevanje tega preizkusa na formativni ravni. Vključenost v to komisijo in vpetost v vodenje komisije za posodabljanje učnega načrta za geografijo, mu omogoča, da opozarja na pomen strokovnega interpretiranja rezultatov. Na to je opozoril v članku iz leta 2007, Kaj nam ima povedati nacionalno preverjanje znanja.

Zaradi vsega navedenega Danijel Lilek prejme priznanje Zavoda RS za šolstvo za v strokovni javnosti priznane dosežke.

Stanki Preskar, doktorici znanosti s področja kemijskega izobraževanja, priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali k njegovemu razvoju.

Dr. Stanka Preskar je med sodelavci na Zavodu RS za šolstvo poznana kot korektna, strokovna in odločna oseba, ki s svojimi dolgoletnimi izkušnjami na področju vzgoje in izobraževanja ter z nenehnim formalnim in neformalnim izobraževanjem zna in zmore opravljati svoje delo na način, ki prispeva k ugledu naše institucije v javnosti.

Stanka Preskar se zaveda pomena znanja, zato ga ves čas nadgrajuje s stalnim strokovnim izobraževanjem. Je strokovna raziskovalna sodelavka in habilitirana predavateljica višje strokovne šole. Ima dva naziva magistrica znanosti: enega s področja managementa kakovosti storitev in drugega s področja kemijskega izobraževanja, kjer je pridobila tudi naziv doktorice znanosti.

Svoje znanje in izkušnje je vedno znova pripravljena deliti in posredovati tudi drugim. S strokovnimi prispevki je nastopila na številnih posvetih in konferencah tako nacionalnih kot mednarodnih. Poleg regijskih strokovnih srečanj za ravnatelje vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov izvaja predavanja in delavnice tudi za ravnatelje in učitelje kemije na nacionalni ravni. S številnimi svetovalnimi storitvami prispeva k spodbudnemu učnemu okolju, razvoju inovativnih praks in h kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. Je tudi avtorica več deset prispevkov in člankov s področja managementa kakovosti in didaktike pouka.

Zaradi njenega strokovnega in človeškega pristopa je cenjena članica timov v projektih Zavoda RS za šolstvo in drugih institucij. Od njenih številnih nalog in projektov navajamo nekatere: Udejanjanje načel vseživljenjskega učenja v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah s pomočjo razvojnega načrtovanja, Didaktična prenova gimnazij, Uvajanje fleksibilnega predmetnika in vzgojnega načrta, Twining v BiH-projektni management, Reggio projekt območne enote Novo mesto – Partnerstvo z zavodi iz Slovenije in Turčije, EU-folijo, Preizkušanje e-storitev in e-vsebin (projekta e-Šolska torba in E-učbeniki), Spremljava vzgojno-izobraževalnega dela po vertikali in Spodbujanje razvoja bralne pismenosti v območni enoti Novo mesto. Je tudi članica državne predmetne komisije za pripravo nacionalnega preizkusa znanja iz kemije in zunanja ocenjevalka.

Sodelavci na območni enoti Novo mesto izjemno cenijo njen srčen odnos in njeno sposobnost prepoznavanja človeške stiske, saj vedno prisluhne in pomaga. Njen način vodenja temelji na sodelovanju in sprejemanju različnih mnenj, ob tem se sodelavci čutijo cenjene in enakopravne. Prepozna in podpira inovativne ideje in ambicije zaposlenih, ki jih vodi. To njeno vrlino prepoznavajo tudi kolegice - predstojnice območnih enot Zavoda RS za šolstvo ter jo spoštujejo kot vodjo in koordinatorico skupnega dela.

Zaradi vsega navedenega Stanka Preskar prejme priznanje Zavoda RS za šolstvoza v strokovni javnosti priznane dosežke. 

Vsem prejemnikom priznanj iskrene čestitke!