Domov - > eŠR ->

Za ohranitev in izboljšanje kakovosti javnih osnovnih šol

2.2.2015, avtor: (SM) / rubrika: aktualno

V organizaciji Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije danes in jutri v Portorožu poteka izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ iz osnovnih in glasbenih šol ter z zavodov za izobraževanje odraslih. Približno 300 udeležencev dogodka je ob aktualnih varčevalnih posegih v izobraževanje in ob sprejemanju rebalansa proračuna za leto 2015 v dopoldanskem delu zasedanja soglasno potrdilo javni poziv k ohranitvi in izboljšanju kakovosti javnih osnovnih šol. V njem SVIZ ministrico za izobraževanje znanost in šport, Vlado RS ter poslanke in poslance Državnega zbora RS opozarja, da je država kot odgovorna za javne osnovne šole dolžna v njih  v največji možni meri zagotoviti vsem učenkam in učencem ustrezne razmere za pridobitev kakovostne osnovne izobrazbe, učiteljicam in učiteljem ter vsem drugim zaposlenim pa ustrezne pogoje za opravljanje zahtevnega in odgovornega delo ter primerno plačilo zanj.

V pozivu je podčrtano stališče, da SVIZ nasprotuje in bo nasprotoval proračunskim rezom, ki bi ogrozili kakovost v javnih osnovnih šolah. Javna osnovna šola mora biti vsem otrokom enako dostopna, zato SVIZ zahteva, naj se v Ustavo RS zapiše, da je javna osnovna šola brezplačna. Ob tem SVIZ kategorično zavrača stališča, ki se pojavljajo v Vladi RS, da bi očitno nezadostno financiranje slovenskih univerz povečali z odvzemom dela sredstev osnovnim šolam. Za ustrezno financiranje univerz je nasprotno treba zagotoviti dodatna sredstva, ne pa z jemanjem enim in dajanjem drugim izzivati spora med posameznimi ravnmi izobraževanja. Od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) SVIZ pričakuje, da bo objavilo podatke, na katerih temeljijo trditve, da je osnovnošolsko izobraževanje predobro financirano.

SVIZ v pozivu »Javne osnovne šole so naše skupno dobro: ohranimo in izboljšajmo jih!« zahteva, da MIZŠ takoj prekliče sklep o neplačevanju učne pomoči kot ene od oblik dodatne strokovne pomoči, da ne poseže v sredstva za šolo v naravi in interesne dejavnosti, da še v tem šolskem letu zagotovi sredstva za nakup novih učbenikov in ustrezno ovrednoti delo skrbnikov učbeniških skladov. SVIZ v najkrajšem času pričakuje tudi dogovor o ustreznem vrednotenju dela razrednikov. SVIZ MIZŠ poziva še, da do sistemske prenove nacionalnega preverjanja znanja izvajanje le-tega zadrži ter da se pisno opredeli do izvajanja neobveznih izbirnih predmetov, do postopkov za evidentiranje nadarjenih učencev in oblikovanja individualiziranih programov, do pobude, da bi dopolnilni in dodatni pouk za učence ponovno postala obvezna, do zdajšnjega delovanja študijskih skupin in do postopkov izdajanja odločb za dodatno strokovno pomoč. Iz poziva prav tako izhaja odločno nasprotovanje SVIZ zmanjševanju števila predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov osnovnih šol in vrtcev, ki je bilo dogovorjeno v pogajanjih med občinami in slovensko vlado ter jasno zavzemanje za ohranitev zdajšnje ravni sofinanciranja javnih glasbenih šol in čim prejšnjo spremembo zakonodaje, ki bo omogočila vzpostavitev javne mreže šol za izobraževanje odraslih.

Poziv bodo sindikalne zaupnice in zaupniki osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Stanislavi Setnikar Cankar izročili že danes popoldne, ko se jim bo pridružila v sklepnem delu prvega dne izobraževalnega seminarja.

Poziv »Javne osnovne šole so naše skupno dobro: ohranimo in izboljšajmo jih!«