Domov - > eŠR ->

Priznanja Blaža Kumerdeja

11.2.2015, avtor: (NM) / rubrika: aktualno

Na današnji priložnostni slovesnosti (11. februarja 2015) je dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine Slovenije (Cekinov grad) v Ljubljani že šestnajstič podelil priznanja Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom za šolstvo. Zbrane je pozdravila dr. Andreja Barle Lakota, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Priznanje Blaža Kumerdeja se podeljuje posameznikom, skupinam ali institucijam za dosežke pri uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, za nove rešitve s področja razvoja kurikuluma, za ustvarjalne in inovativne metode učenja ter poučevanja, za prispevek inovativnih učnih sredstev in pripomočkov; za izvajanje izobraževanj,  javnih  prireditev in podobnih dejavnosti.

Na predlog komisije za podelitev priznanj  je Zavod RS za šolstvo letos podelil pet priznanj Blaža Kumerdeja.  Priznanja za uspešno sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo pri pedago������kem, inovacijskem in organizacijskem delu so prejeli:

    • ALJA VERDINEK, svetovalna delavka v vrtcu Ravne na Koroškem
    • BERNARDA DEVETAK, profesorica biologije na II. gimnaziji Maribor
    • OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC IZOLA
    • MIRA PREL, učiteljica glasbe ter zborovodkinja na Osnovni šoli Franca Lešnika - Vuka v Slivnici pri Mariboru
    • PROJEKTNI TIM SREDNJE EKONOMSKE IN TRGOVSKE ŠOLE ŠOLSKEGA CENTRA NOVA GORICA, ki ga sestavljajo Nastja Valentinčič Al Bukhari, Nives Čotar, Nataša Kabaj Bavdaž in Andreja Polanc.

 Kulturni program je oblikovala solo pevka dr. Tina Bohak iz Akademije za glasbo v Ljubljani ob klavirski spremljavi Andreje Prel. 

Z vsakoletnim podeljevanjem teh priznanj želi Zavod RS za šolstvo predstaviti visoke strokovne dosežke posameznikov in zavodov pri zahtevnem delu z mladimi, poudariti njihovo ustvarjalnost in inovativnost, se jim zahvaliti za kakovostno sodelovanje ter njihove dosežke promovirati v javnosti.  

V Knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu bo na ogled razstava o Kumerdejevih nagrajencih od 16. pa vse do konca februarja.

UTEMELJITVE:

ALJA VERDINEK, svetovalna delavkaOd leta 2007 dela v vrtcu Ravne na Koroškem kot svetovalna delavka. Pred  tem je bila od leta 1984 v isti ustanovi zaposlena kot pomočnica vzgojiteljice. Njeno delo je namenjeno vsem otrokom; v skrbi za  zagotavljanje čim boljših strokovnih pogojev za razvoj in napredek vsakega otroka sodeluje s strokovnimi delavkami, vodstvom vrtca in starši otrok ter  specialnimi ustanovami in službami, ki nudijo pomoč otrokom  z različnimi  posebnimi potrebami.  Kot udeleženka in koordinatorica različnih projektov že vrsto let  uspešno sodeluje z Zavodom za šolstvo. Posebej  opazno je bilo njeno sodelovanje  na področju izobraževanja strokovnih delavcev v študijskih skupinah vrtcev Koroške regije. S pedagoško svetovalko Urško Stritar je sodelovala pri pripravi gradiv in urejanju spletne učilnice. V zadnjih letih se je njenih študijskih skupin udeležilo preko 300 strokovnih delavk. Zlata nit izvedbe strokovnih srečanj je povezovanje teoretičnega znanja z bogatimi praktičnimi izkušnjami. Gospa Alja Verdinek  je zadnja tri leta gonilna sila skupnih strokovnih srečanj za strokovne delavke vseh  vrtcev v regiji, s tematskimi prispevki pa sodeluje tudi na srečanjih ravnateljev, vodij vrtcev in svetovalnih delavcev v zavodovi območni enoti Slovenj Gradec.  Aktivna je  tudi pri  pripravi prakse in kot mentorica dijakom, študentom in pripravnikom. Nagrajenka je postala znana po prizadevanju za olajšanje prehoda otrok iz vrtca v  šolo in za povezovanje dela po celotni vertikali. S tem ciljem so na Zavodovi OE Slovenj Gradec  pristopili k sistematičnemu  povezovanju in skupnemu izobraževanju svetovalnih delavcev vrtcev in osnovnih šol. Kot senzibilna  in kritična oseba se s svojim  razmisleki oglaša tudi v strokovnem tisku; našo pozornost so pritegnila  njen razmišljanja, v katerih se loteva etičnih dilem, s katerimi se srečuje svetovalni delavec  – izpostavili bi njen članek  v reviji Šolsko svetovalno delo z naslovom  Dileme in  stiske svetovalnega delavca. S svojim delom gospa Alja Verdinek potrjuje slogan svojega vrtca, v katerem so zapisali: »Uspešnost našega vrtca temelji na naši strokovnosti, kvaliteti dela, zadovoljstvu in medsebojnemu zaupanju.« Prepoznavnost in uspešnost njenega dela se posredno kaže tudi v dejstvu, da so jo za priznanje predlagali trije predlagatelji, poleg območne enote Zavoda še predstavnici Področne  skupine za  svetovalno delo in  Oddelka za predšolsko vzgojo. Zato gospe Alji Verdinek  iz vrtca Ravne na Koroškem za odlično sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo  pri uvajanju novosti v predšolsko vzgojo podeljujemo priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2014.   

BERNARDA DEVETAK, profesorica biologije - Je profesorica biologije na II. gimnaziji Maribor, od leta 1990 pa poučuje tudi v programu mednarodne mature. Z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo sodeluje že od leta 1994. S svojim strokovnim znanjem in izkušnjami je sodelovala v razvojnem delu in komisijah za posodabljanja učnih načrtov. Leta 1995 je sodelovala v komisiji za učni načrt za 210 urni gimnazijski program biologije. 1998 je kot članica Predmetne kurikularne komisije za biologijo v okviru Nacionalnega kurikularnega sveta sodelovala pri pripravi gradiva za izdelavo učnega načrta biologije. Bogato znanje in izkušnje je od leta 2007 kot članica Predmetne komisije za spremljanje in posodabljanje učnih načrtov na ZRSŠ delila z ostalimi sodelujočimi v projektu Posodobitev gimnazije- Posodobitev učnih načrtov v okviru Skupine za razvoj kurikuluma. Razvojno sodelovanje je nadaljevala kot članica Predmetne razvojne skupine v okviru ESS projekta Posodobitev kurikularnega procesa v osnovni šoli in gimnaziji. Sodelovala je pri izdelavi vizije razvoja predmeta in razvojnega programa biologije  V letu 2014 plodno strokovno sodelovanje nadaljuje v Predmetno razvojni skupini za biologijo. Tu je zelo uspešno sodelovala pri izvajanju usposabljanj srednješolskih učiteljev biologije za uvajanje učnega načrta, z izvedbo delavnic na temo načrtovanje, izvajanje izbirnega sklopa in preverjanje z ocenjevanjem. V obdobju 1994-2009 je bila uspešna izvajalka na Zavodovih strokovnih srečanjih in izobraževanjih. Je soavtorica učnih načrtov za biologijo, ki so nastajali v letih 1995, 2008 in 2011. Svoje znanje in izkušnje ter strokovno sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo in drugimi ustanovami uspešno uveljavlja kot mentorica dijakom pri izdelavi raziskovalnih nalog. Bila je mentorica pri 59 raziskovalnih nalogah in inovacijskih predlogih v okviru projekta Mladi za napredek Maribora, od teh je bilo veliko nalog prvouvrščenih. Tri naloge so prejele najvišjo nagrado v projektu, nagrado dr. Brede Žerjal. Sodelovala je tudi z drugimi strokovnimi ustanovami. Bila je članica Državne Maturitetne komisije za biologijo ter zunanja ocenjevalka na maturi. Je članica Društva biologov Slovenije, Prirodoslovnega društva Slovenije ter EMBO – European Molecular Biology Organization. Odlikuje se v razvijanju in preizkušanju pristopov sistemske obravnave žive narave. Ti pristopi zaradi kombiniranja zanimive in jasne obravnave omogočajo, da se dijaki miselno angažirajo. V obravnavo bioloških mehanizmov in njihove povezanosti smiselno vključuje biološke eksperimentalne in terenske metode. S problemskim poukom pri dijakih razvija znanstveno metodo dela in kritično mišljenje ter spodbuja kreativnost. Posebno skrb namenja odgovorni rabi znanja. Znanje dosledno postavlja v kontekst vrednot. Pri dijakih razvija zmožnost samostojne analize in argumentirane presoje znanstvenih spoznanj ter njihove uporabe z vidika dobrobiti človeške družbe, posameznika in celotne biosfere. Razvija odgovoren odnos do soljudi in ohranjanja biodiverzitete, kot temelja za vzdrževanje osnovnih življenjskih pogojev za preživetje človeštva. Odlikuje se v sposobnosti timskega dela in konstruktivnega strokovnega sodelovanja. Pri delu je natančna, zanesljiva, zavzeta in predana pedagoškemu poslanstvu. Svoje bogato strokovno izkušnje je kot mentorica prenašala tudi na bodoče učitelje biologije, ki so kot študenti na pedagoški praksi redni gostje v njenih razredih na Drugi gimnaziji.

Osnovna šola Vojke Šmuc Izola - Odlikuje jo ustvarjalno in sodelovalno ozračje med vodstvom in strokovnimi delavci. Pohvalijo se lahko s priznanji in dosežki na sodobne izzive, ki jih ponuja stroka na področju osnovne šole. Uspehi šole so odraz večletnega kakovostnega strokovnega dela. Na področju zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela so med prepoznavnimi v slovenskem šolskem prostoru. Izolska šola se je vključila v prvi krog uvajanja devetletke in zmogla vedno znova ustvarjati vzdušje, naklonjeno spremembam in sodelovanju, pridobivanju novih znanj in izkušenj ter prenašanju le-teh na druge šole, saj je bila mentorska šola v mreži šol in mreži ravnateljev.  Z vključevanjem v inovacijske projekte in v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo je uspešno razvijala in raziskovala inovativne pristope v šolstvu. Šola je imela pomembno vlogo v projektu Uspešno vključevanje učencev migrantov v vzgojno-izobraževalni proces, ki je nastal na pobudo Ministrstva za izobraževanje in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo. Večina pedagoškega osebja in vodstvo šole je bilo vključeno v zavodov projekt Podpora učiteljem pri izvajanju prilagoditev učencem z učnimi težavami pri matematiki in kasneje tudi v projekt Formativno spremljanje učenčevega napredka. Vrsto let so študijsko središče za več predmetnih in področnih študijskih skupin obalnega območja. Vsa leta organizirajo veliko strokovnih srečanj, seminarjev in drugih izobraževanj za učitelje, na katerih sodelujejo s svetovalci Zavoda RS za šolstvo pri izvajanju. Osnovna šola Vojka Šmuc je bila dejavna tudi pri drugih projektih: uspešno je bilo večletno sodelovanje učiteljic italijanščine s svetovalko za italijanščino kot drugi jezik na zavodovi enoti v Kopru pri različnih nalogah in projektih, ki so bili povezani s specifiko tega predmetnega področja.  Dejavno so sodelovali pri  nalogi Uvajanje fleksibilnega predmetnika, s poudarkom na uvajanju sodobnih pristopov učenja in poučevanja, medpredmetnega povezovanja in timskega dela, v šolskem letu 2013/14 pa v nalogi Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja s poudarkom na interesu do branja in razvijanju bralno učnih strategij ter v nalogi področne skupine za razredni pouk »Vsak torek v šoli«. Med prednostnimi področji  šole je  odprtost in povezovanje šole z ožjim in širšim okoljem.  Usmerjena je tudi v mednarodno sodelovanje. Vrsto let je bila soorganizatorica   matematičnega tekmovanja  Matematični izziv (ital. Disfida matematica) skupaj z zavodovo območno enoto Koper in Osnovno šolo Ivana Roba Šempeter pri Gorici. V letu 2013 so obudili sodelovanje s šolo z italijanskim učnim jezikom, OŠ Dante Alighieri, ki so ga poimenovali  »Sodelovanje čez cesto«, saj sta šoli druga ob drugi. Izpeljali sta izmenjavo učencev v obliki gostovanja in vključevanja v pouk ter druge dejavnosti z namenom spodbujanja  sožitja med obema narodoma, razvijanja  medkulturne komunikacije in poglobljenega učenja obeh jezikov. Z načrtovanim raziskovanjem lastne prakse ter s sistematičnim  vključevanjem v naloge in projekte Zavoda RS za šolstvo ter drugih institucij na področju šolstva,  je šola dosegla vidne rezultate tako na področju strokovnosti kot tudi pri razvoju komunikacije med učenci in starši. Šoli je tako uspelo povečati sodelovanje in občutek pripadnosti med učenci, predvsem pa spodbuditi odgovornost za lastna dejanja pri vseh udeležencih. Z vsemi dejavnostmi, ki jih šola razvija, poudarja vsestranski razvoj kompetenc mladih osebnosti, tudi nesebično pomoč in odnos do soljudi.

RAZVOJNI TIM SREDNJE EKONOMSKE IN TRGOVSKE ŠOLE ŠOLSKEGA CENTRA NOVA GORICA, ki ga sestavljajo Nastja Valentinčič Al Bukhari, Nives Čotar, Nataša Kabaj Bavdaž in Andreja Polanc - Učiteljice z Ekonomske in trgovske šole ŠC Nova Gorica Nastja Valentinčič Al Bukhari, Nives Čotar, Nataša Kabaj Bavdaž in Andreja Polanc sodelujejo z ZRSŠ že vrsto let, z manjšimi prekinitvami že od leta 2008 dalje. V projektu Usposabljanje učiteljev za uvajanje posodobitev gimnazijskih programov v tematskih sklopih Timsko poučevanje ter  Medpredmetne in kurikularne povezave so aktivno sodelovanje v programih usposabljanja, pogosto s predstavitvami dobre prakse v delavniškem delu, nato diseminirale nova spoznanja in izvajale razvojne naloge na ravni šole ter po refleksiji dajale povratne informacije Zavodu. V pilotnih projektih istega projekta so po diseminaciji oblikovale zbirko gradiv s priporočili za druge učitelje in šole. V projektu Posodobitev kurikularnega procesa na osnovnih šolah in gimnazijah so bile izvajalke poskusa Razvijanje strokovne pismenosti dijakov v tujem jeziku, t.i. CLIL, z interaktivnim timskim poučevanjem. Šlo je za razvijanje novih znanj na področju posodabljanja kurikula, t.j. vsebinsko in jezikovno integrirano učenje, ki prerašča poučevanje jezika stroke in postaja interdisciplinarni način povezovanja znanj splošnega predmeta in tujega jezika. V projektu Obogateno učenje tujih jezikov-2 so sodelovale pri vpeljevanju nove organizacijske oblike vzgojno-izobraževalnega dela  - timskega poučevanja, saj so modelirale interaktivni timski pouk, ki smo ga posneli in uporabljali - ter ga še uporabljamo - v programih usposabljanja drugih učiteljev. V zadnjem letu kot projektna skupina satelitske šole aktivno in inovativno izvajajo programe profesionalnega razvoja učiteljev z modeliranjem timskega pouka v okviru projekta Obogateno učenje tujih jezikov-3 (neposredno, v avtentičnem šolskem okolju, in z odmevnimi javnimi nastopi na seminarjih s pomočjo video posnetkov in po načelih opazovalnega protokola). Projektna skupina sodeluje z ZRSŠ tudi pri izvajanju modeliranja timskega pouka za razvijanje strokovne pismenosti v tujem jeziku (strokovni predmeti + angleščina oz. italijanščina) v internem programu profesionalnega razvoja učiteljev, ki ga je za celotni Šolski center Nova Gorica pripravila Srednja ekonomska in trgovska šola. Nastja Valentinčič Al Bukhari, Nives Čotar, Nataša Kabaj Bavdaž in Andreja Polanc so sodelovale v Ekspertni skupini za jezik stroke ter izvajale predstavitve in delavnice za učitelje s šol Konzorcija strokovnih gimnazij. Na Mednarodnem seminarju Grundtvig, Content and Language Integrated Learning skills to support teacher and trainer mobility in Education and Training  so novembra 2013 izvedle vzorčne predstavitve in delavnice CLIL v Sloveniji s pomočjo interaktivnega timskega poučevanja. Sodelovanje skupine učiteljic s Srednje ekonomske in trgovske šole Šolskega centra Nova Gorica z Zavodom RS za šolstvo v celoti in v polnem pomenu besede zasluži oceno »odlično partnerstvo«. Strokovno sodelovanje je bil ves čas zelo poglobljeno; poleg pragmatičnih vidikov so jih ves čas zanimali tudi teoretični vidiki področij, ki smo jih skupaj raziskovali in vpeljevali v šolsko prakso. S povsem primerljivim strokovnim interesom so se vključevale v pridobivanje temeljnega teoretskega znanja kot v aplikacijo novih spoznanj v lastna pedagoška ravnanja in delovanja. Že zelo zgodaj so svoja razmišljanja in izkušnje delile s kolegi z drugih šol in tako v pozitivno zaznavo in sprejem usmerjale tudi druge udeležence projektov. Skupnim izhodiščem in smernicam so prispevale osvežujočo specifiko svoje šole in lastno identiteto ter s tem v spoštovanje drugačnosti in razvijanje izvirnosti spodbujale tudi druge učitelje in šole. Pri tem so ves čas spremljale in evalvirale razvoj lastne pedagoške prakse. Razvojni tim prejme Priznanje Blaža Kumerdeja za svoje nadpovprečno kvalitetno delo in delovanje, ki je odlično v pravem in dobesednem pomenu besede, ter za svoje kažipotno udejstvovanje na šoli in zunaj nje.

MIRA PREL, učiteljica glasbe ter zborovodkinja - Že več kot 30-let je učiteljica glasbe ter zborovodkinja na OŠ Franca Lešnika-Vuka v Slivnici pri Mariboru. Z Zavodom RS za šolstvo ustvarjalno sodeluje že vrsto let. Vodila je študijska središča za glasbeno vzgojo na področju Maribora in Ptuja. Za vsako srečanje je pripravila gradivo za učitelje – primere dobre prakse, vzorne priprave za učno uro, predstavila metode in oblike dela. Ob uvajanju devetletne osnovne šole in številčnega ocenjevanja je bila izvajalka na študijskih skupinah po Sloveniji s temo: Kriteriji ocenjevanja glasbene vzgoje v 3. triletju OŠ. Kot multiplikatorica je na študijskih skupinah in drugih strokovnih srečanjih delila znanja in ideje za ustvarjanje pri pouku glasbene vzgoje. V sklopu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev je v organizaciji Zavoda RS za šolstvo izvajala delavnice za strokovne delavce glasbene vzgoje. Vključena je bila v tim pilotnega projekta Uvajanje fleksibilnega predmetnika na OŠ Frana Lešnika-Vuka v Slivnici pri Mariboru. Zadnja leta sodeluje z Zavodom v sklopu projekta E-šolska torba kot urednica za e-učbenike glasbene umetnosti v 8. in 9. razredu osnovne šole ter 1. letniku srednje šole. Stanje na področju glasbene vzgoje spremlja tudi kot članica komisij na Nacionalnih preizkusih znanja za glasbeno umetnost v osnovni šoli. Je recenzentka enega izmed predlogov učnega načrta za glasbeno vzgojo v osnovni šoli. Kot zborovodkinja na OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru ima Mira Prel vidne dosežke na glasbenem področju. Na regijskih zborovskih tekmovanjih z zborom prejema zlata ali srebrna priznanja. Večkrat so se uspešno udeležili državnih zborovskih tekmovanj v Zagorju ob Savi in mednarodnih tekmovanj v Olomoucu na Češkem in Bratislavi na Slovaškem. Mira Prel je soavtorica učbenikov, delovnih zvezkov za glasbeno umetnost v 6., 7., 8. in 9. razredu osnovne šole in urednica pesmarice Zapojmo in zaigrajmo. S svojo strokovnostjo in prepoznavno energijo vzgaja mlade v aktivne poslušalce in izvajalce glasbe. Zborovske pevce usmerja k izvajanju nove zborovske literature. Njeno delo odlikuje visoka kakovost in stalno iskanje ter izvajanje novih pristopov k učenju in poučevanju glasbe.

Čestitke nagrajencem!