Domov - > eŠR ->

Za ureditev položaja obveznega drugega tujega jezika v osnovni šoli

13.7.2015, avtor: (sm) / rubrika: aktualno

Objavljamo Svizovo sporočilo za javnost:

Iniciativa za ohranitev obveznega drugega tujega jezika v osnovni šoli, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije ter Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije opozarjajo šolsko ministrico, da je stanje na tem področju pereče in terja takojšnjo pozornost.

Iniciativa za ohranitev obveznega drugega tujega jezika v osnovni šoli, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ter Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije so na ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič spričo perečega stanja, ki obstaja na tem področju, naslovili javni poziv za celostno ureditev položaja drugega tujega jezika v osnovni šoli.

Podpisniki ministrico opozarjajo, da trenutno veljavna šolska zakonodaja omogoča izvajanje poučevanja drugega tujega jezika v osnovnošolskem izobraževanju v štirih različnih oblikah, iz česar nedvoumno izhaja, da šolska jezikovna politika v zadnjih letih ni bila domišljena celostno. Celostna ureditev položaja drugega tujega jezika v osnovni šoli je zato nujna, saj je kakovostna izvedba sicer razmeroma majhnega števila temeljnih predmetov – nemščine, francoščine, španščine, italijanščine, madžarščine, hrvaščine in latinščine – bistvena tako za izobrazbeni profil zdajšnjih učencev kot za prihodnost celotne skupnosti.

V javnem pozivu podpisniki izpostavljajo, da se šole pred začetkom novega šolskega leta ukvarjajo z organizacijo izvedbe drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta, pri čemer vsaka pristopa k iskanju potrebnih rešitev individualno, velikokrat na škodo učencev, stopnjuje pa se tudi ogorčenje učiteljev. Na marsikateri šoli so razmere zaradi združevanja različnih starostnih skupin učencev in združevanja učencev z različnim predznanjem tujega jezika, tj. združevanja začetnikov in nadaljevalcev, postale nevzdržne. Zaradi previsokega minimalnega normativa za oblikovanje učne skupine drugega tujega jezika nekateri učenci s poukom drugega tujega jezika ne bodo mogli nadaljevati, drugi zaradi prepolnih skupin pri pouku ne morejo aktivno sodelovati, tretji pa pouka drugega tujega jezika sploh ne bodo mogli obiskovati, ker so bile šole primorane dati prednost drugim neobveznim izbirnim predmetom.

Podpisniki javnega poziva ministrici so soglasni, da je dolgoročno najbolj smiselna, stroškovno učinkovita in strokovna rešitev, ki bi omogočila urediti položaj drugega tujega jezika v osnovni šoli, ponovna vpeljava obveznega drugega tujega jezika, medtem ko bi kratkoročno lahko problematiko celostno uredili v okviru neobveznih izbirnih predmetov. V skladu z zapisanim je bil ministrici dr. Maji Makovec Brenčič posredovan predlog, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport oblikuje delovno skupino, v kateri bodo sorazmerno zastopani učitelji praktiki, ravnatelji, starši, strokovnjaki s področja jezikoslovja, predstavnika sindikata in šolske oblasti, ki bi sooblikovali boljše rešitve za implementacijo drugega tujega jezika v sistem osnovnošolskega izobraževanja. V ta namen podpisniki ministrici predlagajo sklic skupnega sestanka, na katerem bi ji podrobneje predstavili problematiko in predloge za konkretne rešitve.