Domov - > eŠR ->

Zavodovi nagrajenci so ...

12.9.2015, avtor: (nm) / rubrika: aktualno

Na 30. Strokovnem srečanju delavcev Zavoda RS za šolstvo, 11. septembra letos, v Viteški dvorani gradu Brežice so podelili Zavodova priznanja za leto 2015.

Kdo so prejemniki?

Jerneja BONE, profesorica matematike in fizike, priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali k njegovemu razvoju.

Jerneja Bone je od leta 2009 pedagoška svetovalka za matematiko na Zavodu RS za šolstvo, v Območni enoti Nova Gorica. Pred tem je vrsto let poučevala matematiko in fiziko na različnih osnovnih šolah in v programih srednjega strokovnega izobraževanja. Od prihoda na Zavod RS za šolstvo sodeluje pri Nacionalnem preverjanju znanja iz matematike kot članica Predmetne komisije za matematiko in pomočnica glavnega ocenjevalca, s strokovnimi prispevki na posvetih in srečanjih pa sodeluje tudi pri izobraževanju predmetnih učiteljev matematike o tej temi. Od leta 2009 je ogovorna urednica revije Matematika v šoli. Njeno šestletno uspešno uredniško delo zaznamujejo jasna vizija in precizna vsebinska zasnova revije, izjemen pregled nad slovenskim strokovnim in izobraževalnim poljem ter usmerjenost v razvijanje novih oblik poučevanja matematike. Z natančno izvedenimi recenzentskimi postopki in s kritično presojo skrbi za strokovno rast revije, z iskanjem in nagovarjanjem avtorjev pa zagotavlja pokrivanje potreb slovenske prakse učenja in poučevanja matematike. Ustvarja zanimive in učinkovite uvodnike, ki silijo k razmisleku in bralca ne pustijo ravnodušnega. Jerneja Bone je v obdobju 2009–2014 vestno opravljala delo namestnice koordinatorice Področne skupine za naravoslovje in matematiko. Svoje delo v tej skupini je odlično nadgradila z odgovornim in skrbnim delom v mednarodnem projektu ScientiX2, v katerem Zavod RS za šolstvo opravlja funkcijo Nacionalne kontaktne točke. V šestih letih dela na Zavodu RS za šolstvo je Jerneja Bone aktivno sodelovala tudi v številnih razvojnih projektih in skupinah, med njimi v Razvojni skupini za matematiko in Delovni skupini za razvijanje matematike v srednjih poklicnih in strokovnih šolah ter v projektih Uvajanje, razvoj in spremljanje modelov fleksibilnih predmetnikov v OŠ in Posodabljanje kurikularnega procesa v OŠ in gimnaziji. Strokovno in organizacijsko ter s prispevki in objavami je sodelovala na mnogih mednarodnih in domačih konferencah ter na državnih strokovnih srečanjih učiteljev matematike, ki jih organizira Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Več let koordinira in izvaja programe nadaljnjega usposabljanja in izobraževanja, zlasti s področja ocenjevanja znanja matematike. Kot članica ocenjevalne komisije sodeluje tudi pri različnih regijskih natečajih mladih raziskovalcev in inovatorjev. Jerneja Bone opravlja naloge izjemno odgovorno, natančno in učinkovito. Odlikujejo jo samoiniciativnost, strokovnost, inovativnost ter nenehno prizadevanje za profesionalno rast. Poleg nalog v okviru Predmetne skupine za matematiko prevzema in odlično opravlja tudi raznolike strokovne naloge v Območni enoti ZRSŠ Nova Gorica in s tem bistveno prispeva k ugledu enote v okolju. S timsko naravnanostjo in konstruktivnim sodelovanjem soustvarja delovno in spodbudno klimo ter dobre medsebojne odnose na območni enoti. Za prizadevanja in dosežke, ki so prispevali k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda in njegovemu razvoju, Jerneja Bone prejme priznanje Zavoda RS za šolstvo.  

Marjeta BORSTNER, magistrica znanosti s področja pedagogike, priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali k njegovemu razvoju.

Mag. Marjeta Borstner je leta 2004 s prihodom na Zavod RS za šolstvo prevzela naloge vodje oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, od leta 2007 dalje pa je pedagoška svetovalka v Oddelku za srednje šole.  Pred tem je bila profesorica in ravnateljica na gimnaziji Ravne na Koroškem. Glede na svoje  izkušnje in specifična znanja je bila v preteklih letih intenzivno  vpeta v naloge Zavoda, povezane s posodobitvijo kurikularnega procesa v gimnazijah in s posodabljanjem učnih načrtov. V letih 2008 do 2014 je bila ena ključnih strokovnjakinj pri usposabljanju učiteljev za uvajanje posodobljenih učnih načrtov, pri spremljanju njihovega dela in pri razvoju  didaktičnih gradiv. V času njenega vodenja je nastalo več kot 20 priročnikov,  ki so s svojo teoretično in praktično naravnanostjo odličen pripomoček učiteljem pri pouku. Kot avtorica, urednica ali sourednica je sodelovala v 8 publikacijah, ki so izšle v zadnjih 5 letih v založbi Zavoda.  Glavni poudarki njenega strokovnega dela so usmerjeni v razvijanje in uvajanje modelov holističnega poučevanja, formativnega vrednotenja znanja in reflektivne prakse učiteljev. Marjeta Borstner je v veliko pomoč kolegom na Zavodu, saj s  svojimi bogatimi izkušnjami tako s perspektive profesorice kot tudi ravnateljice ves čas opozarja na bistvene dejavnike pri uvajanju novosti v šolsko prakso. Poudarja pomen soustvarjanja in soudeleženosti učiteljev praktikov, saj razume njihovo govorico in njihove stiske. Pri  pedagoškem delu v šoli in pri strokovnem delu na Zavodu je spoznala, kako pomembno je prisluhniti učiteljem, saj ravno ti najhitreje občutijo učinke družbenih ter tehnoloških sprememb. Obenem pa lahko izjemno veliko naredijo za to, da mlade opremijo z znanji in veščinami, potrebnimi za delo in življenje v sodobnem času. Marjeta Borstner je bila v zadnjih letih vključena v vse najpomembnejše  projekte in razvojne naloge, ki so na Zavodu RS za šolstvo potekali na srednješolski ravni, med njimi poskus v gimnaziji, v katerem so šole preizkušale elemente izbirnosti v gimnazijskem programu, delo z učitelji tujih jezikov pri uvajanju elementov formativnega spremljanja v gimnazijsko prakso in sodelovanje pri uresničevanju različnih razvojnih pobud srednjih šol. Republiko Slovenijo in Zavod RS za šolstvo je odlično zastopala in predstavljala na številnih konferencah in posvetih v tujini. Ideje in dobre prakse iz tujih dežel je skušala z veliko mero občutljivosti prenesti v naše okolje. Mag. Marjeta Borstner se je v okviru svojega dela na Zavodu izkazala kot izjemna in nesebična sodelavka, ki prispeva k dvigu strokovne ravni Zavoda, k ugledu institucije in k ustvarjalnemu vzdušju na Organizacijski enoti  Maribor, zato si zasluži priznanje Zavoda RS za šolstvo za leto 2015.  

Barbara GREGORIČ, univerzitetna diplomirana ekonomistka, priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali k njegovemu razvoju.

Barbara Gregorič, višja svetovalka področja II, Središče za profesionalni razvoj, dela na Zavodu RS za šolstvo že vrsto let. Njeno delo se umešča med naloge, ki po večini potekajo v ozadju, a zagotavljajo nemoten potek delovnega procesa in se brez njihove kvalitetne podpore vsebinske naloge ne bi mogle realizirati. Barbara Gregorič se je na Zavodu zaposlila leta 1996. Prevzela je koordiniranje Zavodovih programov, nekatere seminarje pa je pripravila vsebinsko in jih uspešno vodila vrsto let. Postavila je tudi zasnovo analize izpeljav Zavodovih programov, ki je bila dobrodošla novost in pomoč pri transparentnosti delovanja in s katero Zavod še danes spremlja kakovost in obseg svoje ponudbe. Leta 2004 je Zavod v okviru sredstev Evropskih strukturnih skladov pričel s sedmimi pomembnimi projekti v katerih je Barbara Gregorič  prevzela finančni del. Skupaj s sodelavci je postavila navodila, finančno načrtovanje, spremljanje, evalvacijo in poročanje. Imela je pomembno besedo pri kadrovskih zadevah v okviru teh projektov pri čemer se je  njena presoja pokazala kot odlična. Od leta 2004 do danes se je oblikovala ekipa, ki se je pod Barbarinim vodstvom skupaj učila in rastla in postala vzor ostalim sodelavcem na Zavodu. Za pozitivno vzdušje v njej, kolegialne odnose ter človeško povezanost je v največji meri zaslužna prav Barbara. Leta 2012 je uspešno prevzela vodenje pravno-finančne službe, kadrovskih in splošnih zadev ter področje informatike. Pod njenim vodstvom so stvari tekle gladko in brez težav, sodelavci so bili z njenim načinom vodenja zadovoljni, saj so ga označevali odprtost v komunikaciji, jasnost navodil in dobri medosebni odnosi. V perspektivi 2007–2013 je Zavod dobil številne nove projekte, kar je zahtevalo več sodelavcev in še bolj kompleksen način dela zaradi nenehnega spreminjanja pravil. Barbara je sodelovala pri 18 zelo različnih, obsežnih in zahtevnih projektih. V letih 2014 in 2015 je prevzela tudi organizacijski odbor konference SIRikt in nalogo s svojo ekipo odlično izpeljala. Barbaro Gregorič svetovalci cenijo, ker pri njej vedno dobijo odgovor na svoja vprašanja, pa naj bo položaj še tako kompleksen in zapleten. Na njeno besedo se vedno lahko zanesejo. Je odlična sodelavka, ki zna prisluhniti, svetovati in obenem postaviti meje. Za navedeno dolgoletno odlično delo na Zavodu, pomoč sodelavcem in prispevek k dobrim medosebnim odnosom Barbara Gregorič prejme priznanje Zavoda RS za šolstvo.  

Saša KREGAR, diplomirana biologinja, priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali k njegovemu razvoju.

Saša Kregar se je leta 2010 zaposlila na Zavodu RS za šolstvo kot pedagoška svetovalka za biologijo. Pred tem je vrsto leto poučevala biologijo in biotehnologijo ter opravljala dela in naloge pomočnice ravnateljice. Poleg tega je bila tajnica državne maturitetne komisije za splošno maturo iz biologije in biotehnologije ter zunanja ocenjevalka za oba predmeta. Je tudi soavtorica predmetnega izpitnega kataloga obeh predmetov. Saša Kregar se od samega začetka zaposlitve na Zavodu intenzivno vključuje v delovne in razvojne naloge. Sodelovala je v posodobitvi kurikularnega procesa na gimnazijah, najprej kot članica šolskega razvojnega tima ter nato kot pedagoška svetovalka, in s tem obogatila delo tako vodij projekta kot tudi sodelujočih učiteljev biologije. Leta 2013 je bila vključena v 3 razvojne projekte, EUfolio, Inovativna pedagogika in E-učbeniki. Projekti so bili obširni, zahtevali so tako dobro predmetno znanje kot tudi druge kompetence, npr. sposobnost sodelovanja v timih, poznavanje in uporabo novih spletnih okolij, sposobnost prenosa znanja na druge, dobro pogovorno znanje angleščine, znanje z drugih sorodnih predmetnih področij in povezovanja med njimi ter druge. Od leta 2013 sodeluje pri pripravi in izvedbi konference SIRIKT, opravlja recenzentsko delo ter izvaja delavnice in  moderira diskusije. Saša Kregar zelo uspešno sodeluje v skupini za uvedbo formativnega spremljanja v šole. V tem času je vpeta v načrtovanje modula za izobraževanje širše skupine svetovalcev, za katere se predvideva, da bodo prevzeli multiplikatorsko vlogo pri usposabljanju učiteljev za formativno spremljanje znanja. Sodeluje tudi pri nalogah učenje učenja in spodbujanje bralne pismenosti v okviru Območne enote ZRSŠ Ljubljana. V tem letu je veliko svojega časa posvetila tudi organizaciji zelo uspešne in odmevne 2-dnevne konference NAMA, ki je potekala avgusta v Laškem. Saša Kregar se je zelo hitro vključila v delo in naloge Zavoda. V 5 letih dela na Zavodu se je izkazala kot izredno zanesljiva, natančna, temeljita in zaupanja vredna sodelavka. Ima obširno in poglobljeno strokovno znanje, ki ga zna povezovati z drugimi strokami in vnašati v prakso. Vključena je v vse najpomembnejše strokovne in razvojne naloge ne zgolj kot predmetna svetovalka za biologijo, temveč tudi v vlogi vodje nalog in prenašalke znanja sodelavcem na Zavodu in učiteljem. Sicer kratkem času dela na Zavodu si je pridobila ugled dobre strokovnjakinje in izjemno prijetne sodelavke s pravo mero dobrega občutka za delo v skupini. Učitelji jo cenijo zaradi strokovnega znanja in posluha za njihove težave, sodelavci pa zaradi predanosti nalogam in zaradi vedno profesionalno, pravočasno in dobro opravljenega dela. Saša Kregar s svojim delom veliko prispeva k ugledu Zavoda v strokovni javnosti, zato za odlično opravljeno delo prejme priznanje Zavoda RS za šolstvo.

Simona ROGELJ, magistrica znanosti s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike, priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali k njegovemu razvoju.

Mag. Simona Rogelj, višja svetovalka področja II za vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami je na Zavodu RS za šolstvo zaposlena od leta 2003. S svojimi strokovnimi izkušnjami pri delu z otroki s posebnimi potrebami se je hitro in uspešno vključila v razvijanje dela na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, ki je takrat predstavljalo novost za slovenski šolski sistem. Na tem področju je Simona Rogelj opravila pionirsko delo. Sodelovala je pri vsebinski pripravi Informacijskega paketa za starše otrok s posebnimi potrebami, pri pripravi internega gradiva Pravice otrok s posebnimi potrebami, ki jim pripadajo po drugi zakonodaji ter aktivno sodelovala pri vzpostavitvi prvega podpornega sistema Oracle, pri čemer je bil njen prispevek na vsebinskem področju neprecenljiv. Pripravila je še vrsto pomembnih pripomočkov, ki omogočajo kvalitetnejše vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Njena strokovnost je bila prepoznana tudi širše, saj je bila leta 2010 povabljena v delovno skupino z nalogo kvalitativne analize postopkov usmerjanja. Poleg tega je bila članica skupine za obravnavanje problematike usmerjanja otrok s posebnimi potrebami na Ministrstvu za izobraževanje in šport.  V letošnjem letu sodeluje pri pripravi popravkov kriterijev za čustvene in vedenjske motnje ter pri posodobitvi Navodil za delo komisij. Je tudi članica v poskusu Uvajanje in izvajanje inkluzije dijakov kot kompleksnega dvosmernega procesa. Simona Rogelj ves čas skrbi za svojo osebnostno in profesionalno rast. Uspešno je zaključila magistrski študij ter se izobraževala v številnih neformalnih oblikah. S svoje strokovno znanje uspešno prenaša in širi v študijskih in strokovnih srečanjih za strokovne, svetovalne in vodstvene delavce v OE Novo mesto ter se  učinkovito odziva na potrebe in dileme šolske prakse. Njen prispevek na teh srečanjih je nenadomestljiv prav z vidika seznanjanja z novostmi na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Simona Rogelj od leta 2010 uspešno opravlja naloge vodenja in koordiniranja skupine v oddelku za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Je zaupanja vredna sodelavka, ki opravlja delo strokovno in odgovorno, pri čemer vedno znova išče nove in učinkovite rešitve.