Domov - > eŠR ->

Čestitamo prejemnikom priznanj Blaža Kumerdeja

10.2.2016, avtor: (nm) / rubrika: aktualno

Gimnazija Celje – Center, Osnovna šola Dobje, Darinka Gilčvert Berdnik, učiteljica biologije, naravoslovja in izbirnih predmetov na Osnovni šoli Pod goro Slovenske Konjice in na Gimnaziji Slovenske Konjice, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica in mag. Ivan Lorenčič, ravnatelj II. gimnazije Maribor so letošnji prejemniki priznanj Blaža Kumerdeja, ki jih Zavod RS za šolstvo podeljuje za odlično partnerstvo pri razvoju in vpeljevanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Na priložnostni slovesnosti (10. februarja letos) je dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo, v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine Slovenije (Cekinov grad) v Ljubljani že sedemnajstič podelil priznanja Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo pri razvoju in vpeljevanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, in sicer v sodelovanju z zavodom. Zbrane je pozdravila tudi ga. Elvira Šušmelj, generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na MIZŠ. Kulturni program so obogatile dijakinje Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.

Vabljeni tudi v Knjižnico Blaža Kumerdeja na Bled, kjer bo od 1. do 31. marca letos na ogled razstava o Kumerdejevih nagrajencih.

OBRAZLOŽITVE

GIMNAZIJA CELJE – CENTER se ponaša z bogato tradicijo poučevanja. V svoji več kot stoletni zgodovini  je pod svojo streho gostila mnoge izobraževalne programe ter se v času po 2. svetovni vojni proslavila kot eno najbolj prepoznavnih učiteljišč v našem prostoru. Dijaki šole dosegajo visoke učne uspehe, odlične uvrstitve na tekmovanjih doma in na tujem, v zadnjih letih pa so večkrat dosegli 100-odstoten uspeh na splošni in poklicni maturi.

Na Gimnaziji Celje – Center deluje zelo aktivna dijaška skupnost. Njihovi dijaki organizirajo več kulturnih, športnih, humanitarnih in družabnih prireditev. V obširni ponudbi več kot štiridesetih obšolskih dejavnosti skrbijo za to, da njihovi dijaki ob formalnih znanjih razvijajo tudi svoje talente in potenciale ter pridobivajo izkušnje, ki jim bodo koristile tako na poklicni kot tudi na osebni poti. Pomembni so jim skrb za sočloveka, solidarnost in dobri odnosi.

Gimnazija Celje – Center že več let aktivno sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo pri ustvarjanju in razvijanju novih znanj, vsebin, metod in smernic na področju posodabljanja gimnazijskega programa, ki vodijo do ustvarjalnega učnega okolja in demokratičnih odnosov med vsemi udeleženci izobraževanja. Sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo se je v zadnjih letih še okrepilo predvsem na področju inovacijskih projektov in pri predmetno razvojnem delu. Učitelji šole so avtorji in soavtorji različnih učnih gradiv in učbenikov. Svoje izkušnje in primere drugačne pedagoške prakse so  predstavljali v okviru študijskih srečanj, na posvetih Zavoda RS za šolstvo, mednarodnih konferencah, v lokalnih medijih in na šolski spletni strani.

Prioriteta posodobitev je bila vpeljava projektnega dela, ki je bilo zasnovano na timskem delu in čim širši uporabi sodobne elektronske učne tehnologije. Oblikovali so dva razvojna tima za projektno delo. Prvi je skrbel za projekt Celje – mesto moje mladosti, drugi pa za projekt Zlato jabolko. Zlato jabolko je bilo na Zavodu RS za šolstvo potrjeno kot pilotni projekt in ga že več let zapored izvajajo v regijskem zavarovanem območju Kozjanski park. S tem pri mladih razvijajo vizijo trajnostnega napredka družbe. Pri projektu realizirajo tudi številne cilje kroskurikularnega tematskega področja okoljska vzgoja kot vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, ki je sestavni del obeh gimnazijskih programov, ki ju izvajajo na šoli. Šolski projektni timi in aktivi so veliko pozornosti namenil spremljavi in evalvaciji razvoja lastne pedagoške prakse. Rezultate so predstavili na pedagoških konferencah, na posvetih Zavodovih projektnih timov Timsko poučevanje in Medpredmetno povezovanje, na šolah v okviru konzorcijev ter na zaključni konferenci Posodobitve gimnazijskih programov. Učitelji so objavili članke in priprave v didaktičnem priročniku Okoljska vzgoja ter v zborniku Ugotavljanje kompleksnih dosežkov, ki je izšel pri Zavodu RS za šolstvo.  Sodelovali so  pri pripravi učnega načrta predmeta študij okolja. Na šoli sta delovala tudi tima za medpredmetne povezave in za timsko poučevanje. Številne medpredmetne povezave so postale stalnica pri poučevanju, rojevajo pa  se tudi nove kombinacije sodelujočih. Šola je članica številnih mednarodnih združenj. V letu 2015 ji je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti kot edini srednji šoli v Sloveniji podelil naziv Kulturna šola 2015–2020. Lani so prejeli tudi bronasto plaketo na natečaju za najbolj športno šolo.

Zadnji dve leti so uspešno kandidirali na Zavodovem razpisu za mednarodno dejavnost, in sicer s projektom MladiNAokolje, ki v okviru eko dejavnosti šole in prizadevanj za trajnostni razvoj povezuje šolarje s partnerji iz Srbije, Italije in Avstrije.

Gimnazija Celje – Center je inovativna in ustvarjalna šola, ki načrtno omogoča spodbudno klimo za stalni profesionalni razvoj zaposlenih, dijakom pa omogoča celostni razvoj in številne kompetence za  21. stoletje. Zato dobi priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo pri razvoju in uvajanju  novosti v  vzgojno-izobraževalno prakso.

OSNOVNA ŠOLA DOBJE - V strokovnem kolektivu Osnovne šole Dobje s svojo ustvarjalnostjo, z znanjem, drznostjo in predvsem s trdim delom nenehno iščejo drugačne oblike in metode dela. Z večletnim vključevanjem v projekte in naloge Zavoda Republike Slovenije za šolstvo učijo svoje učence znanj in veščin, ki jih zahteva sodobni čas, jih pri tem motivirajo in učijo odgovornosti, kritičnega razmišljanja in sodelovanja. Njihovo prizadevanje se odraža v odličnih rezultatih, ki jih dosegajo učenci. Pri tem so aktivno vključeni vsi učitelji šole, k čemur jih spodbuja ravnateljica Suzana Plemenitaš, ki tudi sama sodeluje v vseh dejavnostih.

Ravnateljica in učitelji delujejo na posameznih predmetnih področjih v okviru ZRSŠ, še posebej so aktivni na področju razrednega pouka, športa, tujega jezika in naravoslovja. S predstavitvami svojega dela, strokovnimi članki, predavanji in primeri dobre prakse se udeležujejo seminarjev, posvetov in strokovnih srečanj, mednarodne konference Sirikt ter drugih dogodkov v organizaciji ali soorganizaciji Zavoda RS za šolstvo. V zbornikih zadnjih konferenc SIRIKT je objavljenih 19 člankov zaposlenih na OŠ Dobje. Izpostaviti velja njihovo delovanje v projektu EU-folio, v katerem so članice tima kazale visoko motiviranost, odgovornost, vztrajnost in kreativnost pri oblikovanju strategij uporabe razvojnega elektronskega listovnika. Prispevek tima o delu v projektu »Aktivnejši in odgovornejši« je bil predstavljen v Zborniku zaključne konference e-Šolska torba. Ravnateljica Suzana Plemenitaš je predstavila svoj pogled o delu v projektu v intervjuju v Zavodovi reviji Vzgoja in izobraževanje. Izjemno aktivni so pri uvajanju sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoški proces. V tem so prav gotovo med vodilnimi šolami v Sloveniji, pri čemer poudarjajo, da se je njihovo vključevanje v to delo začelo s projekti Zavoda RS za šolstvo. Svoje bogate izkušnje in znanja delijo z drugimi šolami z objavami strokovnih prispevkov v publikacijah, strokovnih učbenikih, na izobraževanjih ter projektih v organizaciji ali izdaji Zavoda RS za šolstvo. Da so v svojih prizadevanjih na pravi poti, dokazujejo tudi s tem, da je OŠ Dobje postala prva Microsoftova inovativna osnovna šola v Sloveniji. Pri tem je kar 9 učiteljic te šole dobilo laskavi naziv Microsoftov inovativni učitelj. Tudi v tem šolskem letu strokovni delavci Osnovne šole Dobje nadaljujejo delo v zastavljenih projektih in pri tem še krepijo sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo. Z vključevanjem sodelavcev iz sosednjih šol v svoj razvojni tim na Osnovni šoli Dobje na lastno pobudo širijo krog šol, ki so aktivno vključene v projekte Zavoda RS za šolstvo ter tako prispevajo k uspehu in ugledu Zavoda.

Zato priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2015 za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo podeljujemo osnovni šoli Dobje.

DARINKA GILČVERT-BERDNIK - Nagrajenka poučuje biologijo, naravoslovje in izbirne predmete na Osnovni šoli Pod goro Slovenske Konjice in na Gimnaziji Slovenske Konjice. Z Zavodom RS za šolstvo že vrsto let sodeluje kot članica Predmetno-razvojne skupine za biologijo in E-razvojne skupine za biologijo. V preteklih letih je bila tudi članica komisij za spremljanje, posodabljanje in uvajanje učnih načrtov za biologijo ter Razširjene predmetne skupine za biologijo.

V okviru strokovnega sodelovanja z Zavodom RS za šolstvo je izvajala številne programe izobraževanj za uvajanje posodobitev biološkega izobraževanja v osnovni šoli, poklicnem izobraževanju in gimnaziji. Preizkušala in uvajala je  posodobitve v prakso in svoje izkušnje predstavljala kot izvajalka študijskih skupin, s prispevki na usposabljanjih učiteljev za uvajanje posodobitev gimnazijskih programov ter na drugih izobraževanjih za učitelje. Recenzirala je gradivo za učiteljice in učitelje biologije Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi, ki je izšlo pri založbi Zavoda RS za šolstvo. S svojimi izkušnjami in znanjem je veliko prispevala k uvajanju konceptualnih posodobitev biologije v prakso. Pri tem je posebej izpostavljala sistemski pristop in povezovanje bioloških konceptov v luči evolucije na vseh ravneh organizacije živega sveta – od celic, organizmov, življenjskih združb ekosistemov do biosfere kot povezane celote. Veliko pozornosti je namenjala tudi pomenu ohranjanja biodiverzitete za dobrobit človeštva. Kot članica e-razvojne skupine biologija na Zavodu RS za šolstvo od leta 2006 dalje spremlja razvoj didaktičnih modelov uporabe IKT v izobraževanju. V Komisiji za spremljanje in posodabljanje učnih načrtov za predmet biologija na Zavodu RS za šolstvo  je sodelovala pri analizi kurikularnih dokumentov ter pri posodabljanju in spremljanju učnih načrtov in programov izobraževanja učiteljev. Svoje bogate izkušnje in znanje je prenašala na učitelje tudi na dveh konferencah učiteljev naravoslovnih predmetov, ki jih je organiziral Zavod RS za šolstvo. Predstavila se je s prispevkoma Življenjske združbe v urbanem okolju in Razvijanje metod biološkega in terenskega dela po vertikali. Je soavtorica določevalnih ključev od vrtca do gimnazije. Sodelovala na okrogli mizi »Pomen biodiverzitete za kvaliteto prsti«.  Posebno pozornost  posveča  delu  z učenci in dijaki,  ki jih biologija bolj zanima, in jih pripravlja  za  tekmovanja iz znanja biologije. Njeni učenci in dijaki dosegajo na tekmovanjih  zlata priznanja. Je mentorica mnogim učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah na občinski in državni ravni.  Najde tudi čas za poglabljanje svojega strokovnega znanja na raziskovanjih rastlinskih združb ekosistemov pri nas in po svetu.  Darinka Gilčvert-Berdnik se odlikuje po timskem delu in konstruktivnem strokovnem sodelovanju. Svoje izkušnje z veseljem deli z drugimi, je zanesljiva, zavzeta in predana pedagoškemu delu. Cenjena je kot izjemna učiteljica in odlična strokovna sodelavka  Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, zato prejeme priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v  vzgojno-izobraževalno prakso.

OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA že vrsto let sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, tako na ravni območne enote Novo mesto kot tudi na državni ravni, pri različnih projektih in poskusih, uvajanju novosti ter pri preizkušanju in prenosu sodobne teorije v pedagoško prakso. V partnersko sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo so vključeni strokovni delavci in ravnateljica šole. Z vključitvijo v razvojni projekt Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja so prispevali k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence na šoli ter k izboljševanju učnega procesa s smiselnim vključevanjem vzajemnega učenja in z integracijo učinkovitih strategij za doseganje višjih ravni bralne pismenosti.

Po izteku projekta so v okviru programa Spodbujanje bralne pismenosti na OE Novo mesto nadaljevali z uvajanjem izbranih bralnih učnih strategij in njihovim vključevanjem v pouk. Na šoli so se učili v medsebojnih hospitacijah. Dvakrat so svoje izkušnje na hospitacijah predstavili tudi svetovalcem območne enote. Sodelovali so v mednarodnem projektu Zavoda RS za šolstvo Elektronski listovnik učenca in učitelja. Izkušnje in znanje iz tega projekta nadgrajujejo v mednarodnem projektu Formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin s pomočjo IKT (ATS 2020). Šola je bila vključena v začetek postopnega uvajanja prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole in proces uspešno nadaljuje. Zaradi uspešnega dela in inovativnih rešitev je šola izbrana kot mentorska šola za uvajanje tujega jezika za šole, ki so se na novo vključile v uvajanje tujega jezika v prvo triletje. V okviru projekta ZRSŠ Formativno spremljanje v pouku krepijo načela formativnega spremljanja s poudarkom na posodabljanju procesa povratnega informiranja učenk in učencev ter sodelovanja učnih skupin. Razvijajo inovativne procese, ki vodijo do ustvarjalnega učnega okolja.

Za vse navedene projekte so na šoli oblikovali veččlanske projektne time, ki inovativne ideje in rešitve aktivno širijo med sodelavce na šoli in tudi širše (v okviru regije in države). Člani šolskih projektnih timov se redno usposabljajo na strokovnih srečanjih v okviru Zavoda RS za šolstvo. Na njih redno sodelujejo z aktivnimi prispevki in predstavitvami odličnih praks. Udeležujejo se usposabljanj, študijskih skupin, tematskih konferenc in svetovanj, ki jih organizira Zavod. V vseh navedenih projektih so omogočali Zavodu RS za šolstvo spremljanje pouka. So redni pisci člankov v revijah, ki jih izdaja Zavod, recenzenti in avtorji učnih gradiv. Rešitve dobrih praks mrežijo v prostoru z organizacijo hospitacij, državnih tekmovanj in izvajanjem študijskih skupin, srečanj pomočnikov ravnateljev in ravnateljev.

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica prejme Priznanje Blaža Kumerdeja za dolgoletno  partnersko sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso za obdobje zadnjih let.

Mag. IVAN LORENČIČ, ravnatelj II. gimnazije Maribor, je ravnatelj z bogatimi izkušnjami vodenja II. gimnazije Maribor, ki je prepoznavna v ožjem in širšem okolju Slovenije pa tudi v svetu, saj jo odlikujejo visoki učni dosežki in nadpovprečni rezultati na več področjih delovanja. Izjemni maturitetni rezultati in veliko število zlatih maturantov so med drugim tudi posledica njegovega vodenja kolektiva, ki uresničuje vizijo doseganja  širokega in kakovostnega znanja.

Ivan Lorenčič je soustvarjal in močno zasidral temelje mednarodne mature v Sloveniji. Na šoli, ki jo vodi, se upravičeno ponašajo z odličnimi rezultati v športnih oddelkih, ki jih je koncipiral v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo. Njihovi dijaki – športniki  uspešno usklajujejo delo na šoli in treninge, so uspešni udeleženci mednarodnih športnih tekmovanj in se zaradi posluha šole pogosto razvijejo v vrhunske profesionalne športnike. Dijaki II. gimnazije so vsako leto udeleženci več mednarodnih olimpijad v znanju srednješolcev in tudi na teh dosegajo opazne rezultate.

Ivan Lorenčič na šoli spodbuja veliko dejavnosti, ki omogočajo razvijanje potencialov dijakov in njihovih interesov. Na kulturno-umetniškem in jezikovnem področju izstopajo predstave angleškega gledališča English Student Theatra, ki ima že več kot 20-letno tradicijo izjemno uspešnega delovanja. S predstavami gostujejo tudi v Cankarjevem domu v Ljubljani in na festivalu Lent v Mariboru. Ne preseneča dejstvo, da je Ivan Lorenčič tudi soavtor koncepta Obveznih izbirnih vsebin. Značilnost njegovega vodenja šole je spodbujanje razvoja različnih interesov dijakov. O tem priča več kot 50 različnih interesnih dejavnosti, krožkov in zunajšolskih dejavnosti. To kaže, da je delo šole naravnano po meri dijakov in teži k spodbujanju njihovih potencialov na vseh interesnih področjih. Globoka povezanost Ivana Lorenčiča z Zavodom RS za šolstvo je tudi posledica njegovega vodenja Zavoda v obdobju, ko se je spreminjal iz pedagoško-nadzorne institucije v razvojno-svetovalno. V ta  čas segajo temelji koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju, nadgrajeni na posvetih ravnateljev v Mariboru in Portorožu, še danes aktualen koncept svetovalnih storitev, ki jih izvaja Zavod, prav njegova zasluga pa je tudi podeljevanje priznanj Blaža Kumerdeja.

Odlično partnerstvo Ivana Lorenčiča  z Zavodom RS za šolstvo se je nadaljevalo tudi po tem, ko se je z Zavoda vrnil na II. gimnazijo Maribor. Bil je aktivno vključen v Zavodove  projekte: Posodobitev gimnazije, Poskus v gimnaziji (Preverjanje nekaterih elementov gimnazijskega programa s poskusom) in Evropski oddelki. V okviru Poskusa v gimnaziji je II. gimnazija Maribor preizkušala izvirne modele za nadgradnjo gimnazijskega programa z izbirnostjo, fleksibilno organizacijo in različnimi oblikami in načini usvajanja znanja ter njihovo vrednotenje. Z izvirnimi in pedagoško utemeljenim pristopi so na šoli oblikovali PRO-oddelke, ki so predstavljali novost v slovenskem šolskem prostoru. Ivan Lorenčič je ves čas trajanja projektov v partnerskem odnosu z Zavodom soavtor predlogov za nadaljnji razvoj gimnazijskega programa. Je član ekspertne skupine za vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci/dijaki. Z načinom vodenja šole dokazuje, da sledi sodobnim kurikularnim usmeritvam, ki odpirajo šolski prostor za na dijaka usmerjen pedagoški proces in profesionalni razvoj kompetentnih učiteljev. Spodbuja uvajanje novih oblik in metod pouka v prakso, dodatna izobraževanja in usposabljanja učiteljev, sodelovanje v mednarodnih projektih in izmenjavah. Z njimi šola na široko odpira svoja vrata svetu in tako dijaki in učitelji spoznavajo različne kulture in pedagoške prakse. Ivan Lorenčič nenehno spremlja, izboljšuje in evalvira delo na šoli in se po principih učeče se skupnosti in izkustvenega učenja sooča z izzivi teorije in prakse šolskega polja. Kritičnost, ustvarjalnost in pripravljenost za sodelovanje z različnimi partnerji so porok za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo ne le na šoli, ki jo vodi, temveč  za vse gimnazije v Sloveniji. Njegovo vodenje šole, s katerim je v sinergijsko delovanje povezal številne zagnane učitelje,  je odličen primer dobre prakse, ki ga kaže širiti po vsem slovenskem prostoru.

Zato priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2015 za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo podeljujemo mag. Ivanu Lorenčiču.