Domov - > eŠR ->

Ob mednarodnem dnevu beguncev

20.6.2016, avtor: (info MIZŠ) / rubrika: aktualno

 Lansko jesen se je tudi Slovenija soočila z večjim prihodom beguncev in se nanj dobro odzvala. Za uspešno reševanje migracijske problematike je potreben celosten pristop. Povezovanje in sodelovanje doma in v Evropi. V Sloveniji je bila oblikovana koordinacijska skupina za reševanje t.i. begunske problematike, katero vodi Ministrstvo za notranje zadeve.

Vanjo smo aktivno vključeni tudi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, saj reševanje begunske problematike zadeva tudi vprašanje vključevanja priseljencev v izobraževanje. Glede na posebno dimenzijo vključevanja otrok prosilcev za mednarodno zaščito ter glede na dejstvo, da ti otroci prihajajo iz neslovansko govorečih področij, in tako predstavljajo zahtevnejšo dimenzijo učenja slovenskega jezika, smo na MIZŠ šolam pri vključevanju priseljencev priporočili dvostopenjski model vključevanja otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z mednarodno zaščito. Naslonili smo se na rezultate dveh projektov, in sicer »Vključevanje otrok migrantov v vzgojo in izobraževanje 2008 - 2011« in »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja 2013-2015«. Oba projekta sta bil sofinancirana s strani Evropskega socialnega sklada. V modelu so predstavljene različne dejavnosti, ki jih lahko ponudimo otrokom priseljencem in njihovim staršem, v času inkluzije v novo jezikovno in kulturno okolje, ki vključuje socialno, jezikovno in kulturno področje. Vključevanje razdelimo na dve obdobji, t. i. UVAJALNICO in NADALJEVALNICO. Pred vključitvijo v redni pouk se za otroke organizira uvajalnico, ki poteka strnjeno v trajanju 20 ur, po končani uvajalnici se otroci vključijo k rednemu pouku, pri čemer jim pripada dodatna strokovna pomoč pri učenju slovenščine, priporočena je strnjena oblika izvajanja (nadaljevalnica).

Poleg omenjenega modela, je ministrstvo v luči prihoda še posebej ranljivih skupin vzpostavilo tudi posebno spletno stran za vodstva šol, učitelje, starše in vso zainteresirano javnost (http://www.mizs.gov.si/si/vkljucevanje_priseljencev_v_sistem_vzgoje_in_izobrazevanja/.Pripravili smo tudi poseben izobraževalni program Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov (z dodatkom za mladoletnike- prosilce za mednarodno zaščito),  stare od 15-18 let, ki omogočajo ustreznejšo vključitev v program osnovne šole za odrasle.  Objavili smo gradiva za učenje in poučevanje slovenščine kot drugega jezika; http://www.zrss.si/objava/vkljucevanje-otrok-beguncev. Pred dobrim mesecem smo objavili razpis »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, usmerjen v opolnomočenje strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje otrok, učencev, dijakov in študentov priseljencev ter otrok večinske kulture. Eden izmed ciljev projekta je, poleg spodbujanja medkulturnega dialoga in sprejemanje drugačnosti, tudi priprava podrobnejšega predloga programa dela z otroki priseljencev.

V pripravi sta še dva pomembna dokumenta, in sicer Oblike in vsebine strokovnega dela z mladoletniki brez spremstva v dijaškem domu ter Protokol in postopkovnik bivanja mladoletnikov brez spremstva v dijaških domovih. Pristopili smo tudi k pripravi postopka vrednotenja izobraževanja mladoletnikov brez listin o doseženi izobrazbeni ravni kot vstopni pogoj za vpis v srednjo šolo.

Trenutno je v slovenske osnovne šole vključeno 36 otrok prosilcev za mednarodno zaščito in 1 otrok s statusom mednarodne zaščite. V OŠ za odrasle je vpisanih 15 mladoletnikov prosilcev za mednarodno zaščito, starih nad 14 let, in 1 mladoletnik s statusom mednarodne zaščite, ki so vključeni v OŠ za odrasle Cene Štupar.  15 je mladoletnikov brez spremstva in 1 mladoletnik z družino. Na vpis čakata še 2 mladoletnika brez spremstva.