Domov - > eŠR ->

Strnjen pregled opravljenega

23.6.2016, avtor: (info MIZŠ, S. M.) / rubrika: aktualno


Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v mandatu te vlade zasledujemo štiri temeljne strateške cilje: kakovost, mednarodno odprtost, razvoj podpornih okolij ter sodelovanje z gospodarstvom. Na ministrstvu pod vodstvom dr. Maje Makovec Brenčič smo v šolskem letu 2015/16 že izvedli številne aktivnosti v podporo tem ciljem.

Letošnje šolsko leto je osnovno šolo obiskovalo 170.681 učencev, od tega 17.424 devetošolcev. V novem šolskem letu bo po napovedih okoli 5.000 učencev več. V srednjih šolah se je izobraževalo skupaj 74.831 dijakov, od tega 19.916 dijakov zaključnih letnikov. V višje šole je bilo vpisanih 10.757 študentov, v visokošolsko izobraževanje pa 69.682 študentov.

Za opolnomočenje učiteljev smo na MIZŠ med drugim izvedli 129 programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, 108 učiteljev začetnikov pa je vključenih v uvajalno obdobje za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela. Za prihodnje šolsko leto načrtujemo začetek izvajanja projekta Dvig socialnih in državljanskih kompetenc, ki posebej naslavlja problematiko otrok priseljencev, načrtujemo tudi projekt za dvig kompetenc otrok in učencev (Popestrimo šolo). 
Slovenija je bila kot del EU v preteklem letu deležna več migracijskih valov. Nova migracijska stvarnost nas spodbuja k hitrim odzivom. Zato je MIZŠ v letošnjem šolskem letu šolam priporočilo dvostopenjski model vključevanja otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z mednarodno zaščito. Vzpostavili smo tudi posebno spletno podstran za vodstva šol, učitelje, starše in vso zainteresirano javnost.

Ključno za konkurenčnost in dvig kakovosti izobraževalnega sistema je njegova odprtost v mednarodno okolje. V Državnem zboru je bil junija sprejet Zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja, ki  zagotavlja pravno podlago za izvajanje tujih programov, programa evropske šole in IB programa ter ureja status obstoječih mednarodnih šol v Sloveniji.

Vlada RS je sprejela tudi novelo Zakona o visokem šolstvu, ki ga bo julija obravnaval DZ RS. Ključni cilj zakona je spodbujanje in vzpostavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, temelječe na pedagoški in raziskovalni odličnosti, sodelovanju z zunanjim okoljem ter vpetosti v mednarodne tokove in hkrati večja avtonomija.

Sredstva za visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost se letos prvič po letu 2011 povečujejo. Dodeljena sredstva za visokošolstvo so se v primerjavi z letom 2015 povečala za 5,95 %, sredstva za raziskave 5,6%.

Z namenom učinkovitejšega sodelovanja med izobraževanjem in trgom dela in krepitvijo poklicnega izobraževanja smo v zaključnih fazah priprave predloga Zakona o vajeništvu, ki status vajenca ureja po vzoru začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. Zakon bo uredil ključna vprašanja statusa vajenca, pravic in obveznosti delodajalcev, šol, zbornic in združenj delodajalcev ter ministrstev. Vajeništvo bo prispevalo k zgodnejšemu zaposlovanju mladih, saj se vajenec in morda bodoči delodajalec spoznata že v času izobraževanja vajenca.

Obnova učbeniških skladov v osnovni šoli poteka v skladu z načrtom, ki je bil sprejet 2015, kar pomeni, da bodo učbeniški skladi obnovljeni postopno v roku treh let. Vsako leto 2015, 2016 in 2017 je zagotovljenih 3 mio EUR sredstev za obnovo učbeniškega sklada za posamično vzgojno-izobraževalno obdobje. Na ministrstvu deluje delovna skupina, katere naloga je oblikovanje vzdržnega modela na področju učbeniške politike. Ministrstvo pri načrtovanju smernic glede učbenikov in učnih gradiv stremi predvsem k zmanjšanju stroškov in k dvigu kakovosti učbenikov in učnih gradiv.