Domov - > eŠR ->

Zavodovi nagrajenci

9.9.2016, avtor: Nadja Malovrh / rubrika: aktualno

V Cankarjevem domu na Vrhniki se je danes, 9. septembra 2016, začelo tradicionalno, letos že XXXI. strokovno srečanje Zavodovih delavcev. Na srečanju je sodelovalo približno 160 delavcev Zavoda. Po uvodnih pozdravih župana Občine Vrhnika, gospoda Stojana Jakina, ravnateljice Glasbene šole Vrhnika, gospe Dominike Naveršnik, in direktorja Zavoda RS za šolstvo, dr. Vinka Logaja, se bodo v kulturnem  programu predstavili učenci  Glasbene šole Vrhnika.

V strokovnem delu srečanja so predavali dr. Vinko Logaj, gospa Irena Kumer, predstojnica območne enote Zavoda Murska Sobota, in dr. Andreja Barle Lakota, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

V slavnostnem delu s kulturnim programom so se predstavili učenci Glasbene šole Vrhnika. Zbrane je nagovoril direktor Zavoda RS za šolstvo.

Sledila je podelitev priznanj delavcem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za leto 2016 za strokovne dosežke, ki so prispevali k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter k njegovemu razvoju. Prejeli so jih: mag. Janja Cotič Pajntar, višja svetovalka področja I, Oddelek za predšolsko vzgojo, Poljanska 28, Ljubljana; Jožica Pika Gramc; višja svetovalka področja II, OE Ljubljana; Matejka Lovše, višja svetovalka področja II, Oddelek za vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, OE Maribor; Nataša Malovrh, poslovna sekretarka VI, Poljanska 28, Ljubljana, in dr. Anton Polšak, višji svetovalec področja II, OE Novo mesto.

Na srečanju so bila podeljena tudi priznanja za dolgoletno neprekinjeno delo na Zavodu RS za šolstvo.

Še obrazložitve nagrad:

JANJA COTIČ PAJNTAR,magistrica znanosti s področja sociologijekulture, priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali k njegovemu razvoju

Janja Cotič Pajntar je na Zavodu RS za šolstvo zaposlena od leta 2003. Sprva je bila svetovalka za področje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, od leta 2010 pa je svetovalka za področje predšolske vzgoje v Oddelku za predšolsko vzgojo.

 Že kot svetovalka in kasneje tudi vodja programske skupine za otroke s posebnimi potrebami je pri svojem delu izkazala izjemno sposobnost tako pri organizaciji, koordiniranju in usklajevanju nalog v okviru tedanje prenove programov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami kot tudi pri strokovno zahtevnih nalogah, ki so terjale pripravo različnih analiz, mnenj, poročil in kurikularnih dokumentov. Pregledala in dopolnila je različne programe za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, opravila prvi del redakcije pri učnih načrtih za te programe, uredila koncepte specialno pedagoških dejavnosti za te programe ter navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo. Je tudi soavtorica mnogih programskih dokumentov na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, med drugim Kurikuluma za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke.

Poznavanje in razumevanje sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji se še posebej izkazuje pri njenem soavtorstvu in oblikovanju konceptualnih in programskih dokumentov na področju predšolske vzgoje, ki vrtcem omogočajo kakovostnejše strokovno delo v dobro otrok. Taki dokumenti so npr. navodila za vrtce na narodnostno in jezikovno mešanih območjih, koncept dela v bolnišničnih oddelkih vrtca in koncept dodatnih dejavnosti v vrtcu. V zadnjem letu je koordinirala delo treh delovnih skupin, ki so pripravljale prilagoditve kurikuluma za predšolske otroke z avtističnimi motnjami in za dodatno strokovno pomoč dolgotrajno bolnim otrokom. Sodeluje tudi pri projektih Porajajoča se pismenost v vrtcu in Rekonceptualizacija časa v vrtcu, pri pripravi izhodišč in vsebin za študijske skupine za področje predšolske vzgoje ter pri načrtovanju in izvajanju različnih oblik izobraževanja za ravnatelje in strokovne delavce v vrtcih.

Mag. Janja Cotič Pajntar se odlikuje po svoji samostojnosti, analitičnosti in izjemnem strokovnem znanju, pri delu je ustvarjalna in natančna. Je odlična sodelavka in cenjena svetovalka.

Za svoje delo, s katerim veliko prispeva k ugledu Zavoda RS za šolstvo v strokovni javnosti, dobi priznanje v letu 2016.

 

JOŽICA GRAMC PIKA, diplomirana univerzitetna obramboslovka, priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali k njegovemu razvoju

Jožica Gramc Pika,vodja predmetne skupine za družboslovje, je na Zavodu RS za šolstvo zaposlena od leta 1996. V ospredju njenega delovanja je razvoj in spremljanje pouka družboslovja v srednjih šolah. Njen ustvarjalni potencial se najbolj izraža pri pripravi in izvedbi raznolikih oblik izobraževanja za učitelje. Pripravlja zelo kakovostne, aktualne, sporočilno in vsebinsko bogate delavnice in seminarje. S posebnim veseljem se posveča socialnemu učenju in mirovni vzgoji mladostnikov. Skupaj s sodelavci je razvila dva modela mirovne vzgoje: Vzgojo za mir, družino in nenasilje ter Državljansko kulturo, ki ju je v okviru obveznih izbirnih vsebin za srednje šole potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za šolstvo. V zadnjih desetih letih je izpeljala številne mirovne tabore in delavnice v katerih se mladi učijo izražati lastna stališča in vzpostavljati odnose za kvalitetno sobivanje v družbi. Leta 2010 je pod pokroviteljstvom takratnega ministra za šolstvo dr. Igorja Lukšiča organizirala strokovni posvet Kultura sobivanja v sodobni družbi, ki se ga je udeležilo več kot 150 pedagoških delavcev. Z premišljeno izbiro vsebinskih prispevkov je Pika želela poudariti vzajemno soodvisnost našega bivanja in življenja v tej družbi.  

Njeno prizadevanje za graditev kulture miru, sožitja, solidarnosti in pravičnosti in vnašanje teh vrednot v šolski sistem je prepoznavno v širšem slovenskem in evropskem prostoru. Pred dvema letoma je v močni konkurenci dobila mednarodno priznanje Učitelj za mir s katero se ji je tuja strokovna javnost poklonila njenemu delu. Pika je med drugim je članica medresorske delovne skupine za pripravo nacionalne strategije prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju. V preteklem šolskem letu  je izvedla nekaj odmevnih delavnic za vzgojitelje dijaških domov iz zamejstva in za učitelje dopolnilnega pouka maternih jezikov, ki učijo v Sloveniji. Z inovativnimi idejami je obogatila zaključno prireditev učencev v sklopu natečaja ob praznovanju 25-letnice samostojne države.

Pika Gramc je s svojo izjemno energijo, pozitivnim odnosom do dela in življenja zgled sodelavcem in učiteljem. Njen način dela je inovativen, sodoben in predvsem globoko humanističen. Sporoča, da se moramo pri svojem pedagoškem poslanstvu najprej in povsod vprašati v kolikšni meri je naše delovanje usmerjeno na dobrobit mladih in družbe v kateri živimo. Pika s svojo osebnostjo, načinom razmišljanja in delovanja nenehno trka na našo vest in zato jo cenimo in spoštujemo. Predlagamo, da za odlično opravljeno delo s katerim veliko prispeva k ugledu zavoda v strokovni javnosti, dobi priznanje v letu 2016.

 

MATEJKA LOVŠE, univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali k njegovemu razvoju

Matejka Lovše, višja svetovalka na Območni enoti Maribor, je na Zavodu za šolstvo zaposlena od leta 2004. Ves čas je, ob osnovnem delu, aktivno vključena v številne projekte in razvojne naloge. S svojim strokovnim znanjem sodeluje na delovnih srečanjih z ravnatelji, na študijskih srečanjih in svetovalnih storitvah za strokovne delavce v vrtcih in šolah, je urednica spletne strani Oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter oblikovalka in skrbnica spletne učilnice.

Njeno osrednje razvojno in svetovalno delo je usmerjeno na področje uvajanja inkluzivne prakse v slovenske vrtce in šole. Na tem področju je nudila strokovno podporo svetovalcem na Zavodovi enoti v Mariboru pri pripravi študijskih srečanj s tega področja, strokovnim delavcem vrtcev in šol v obliki svetovalnih storitev na temo Aktivno delovanje na področju uvajanja inkluzivnih šolskih praks v slovenski šoli in vodstvenim delavcem na strokovnih srečanjih za ravnatelje, na posvetih in okroglih mizah. Sodelavce na enoti ter strokovne in vodstvene delavce vrtcev in šol je seznanjala tudi s postopki usmerjanja otrok in konceptom dela z otroki z učnimi težavami.

Sodeluje v Zavodovem timu za izobraževanje svetovalcev o inkluziji, svoja spoznanja pa je predstavila tudi svetovalcem na Centru za poklicno izobraževanje in na okroglih mizah o tej tematiki.

Bila je soorganizatorica posveta o diskalkuliji za učitelje razrednega pouka in matematike v OE Maribor. Je konzulentka inovacijskih projektov Disleksija in učna uspešnost, Tudi jaz sem pomemben in Formativno spremljanje dijaka v dijaškem domu.

Pomemben je njen prispevek pri digitalni podpori na Oddelku za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, še posebej ob implementaciji novega programa, z namenom izboljšati učinkovitost sistema in delovanja programa ter samega procesa usmerjanja.

 Ves čas dela na Zavodu skrbi za svojo osebnostno in profesionalno rast z udeležbo na izobraževanjih kolegialnega couchinga, formativnega spremljanja, na mednarodnih konferencah o delu z osebami s polževim vsadkom ter na posvetih o učnih težavah v osnovni šoli in e-šolstvu. Strokovno sodeluje z zunanjimi institucijami, ki imajo pomembno vlogo pri razvoju področja dela z otroki s posebnimi potrebami.

Matejka Lovše ob tem, da kakovostno vodi postopke usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in odgovorno opravlja delo skrbnice komisij, skrbi za ugled Zavoda tudi z načinom komunikacije s šolami in vrtci. Ima pozitiven odnos do novosti, odprta je za sodelovanje, zanesljiva, vztrajna, ustvarjalna in dobra sodelavka.

Za odlično opravljeno delo, s katerim veliko prispeva k ugledu Zavoda v strokovni javnosti, prejme priznanje v letu 2016.

 

NATAŠA MALOVRH, poslovna sekretarka, priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali k njegovemu razvoju

Nataša Malovrh je strokovna sodelavka na Zavodu za šolstvo več kot petnajst let. Samostojno vodi, organizira in opravlja administrativno delo, ureja in vodi različno dokumentacijo in evidence ter tehnično pripravlja različna gradiva. Je izjemno delovna, strokovna, prijazna in dobrohotna in ima izjemno odgovoren odnos do dela. Kljub številnim in obsežnim nalogam, ki jih opravlja, je vedno pripravljena sprejeti nove naloge in izzive, vse opravi natančno in hitro, pogosto sama predlaga izboljšave in pripravi predloge za učinkovitejšo izvedbo nalog.

Več kot desetletje je vodila tehnično podporo inovacijskim projektom na Zavodu in skrbela za njihov nemoten potek. Aktualizirala je baze podatkov, zbirala, urejala in objavljala je poročila na spletni strani, odgovarjala na tehnična vprašanja vodjem inovacijskih projektov, skrbela je za oblikovanje in izpolnjevanje obrazcev in za izdajanje potrdil. Njeno strokovnost, odzivnost, prijaznost in pripravljenost pomagati so pogosto pohvalili tudi zunanji sodelavci.

Dolga leta je natančno in zanesljivo opravljala tudi delo, povezano s seminarji in drugimi oblikami stalnega strokovnega spopolnjevanja.

Od leta 2010 do 2014 je bila poslovna sekretarka v Oddelku predmetnih in področnih skupin. Na visoki profesionalni ravni je skrbela za administrativno-tehnično podporo, urejala različne baze podatkov, pripravljala pogodbe, sodelovala pri organizaciji izobraževanj in skrbela za stike z zunanjimi inštitucijami.

Od leta 2015 opravlja naloge predvsem na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Pripravlja sklepe o imenovanjih komisij prve stopnje, avtorske pogodbe za sodelovanje v komisijah in skrbi za obračune zunanjim članom komisij. Sproti tudi pripravlja soglasja za pripravo pogodb. O obsežnosti njenega dela govori podatek, da je samo teh preko dva tisoč na leto.

Vedno je tudi pripravljena odgovoriti na vprašanja in urediti različne formalnosti v zvezi z evidencami prisotnosti, potnimi nalogi in drugimi zadevami za sodelavce v oddelku. Sodelovati z njo je izjemno lepo zaradi njene strokovnosti, odzivnosti ter prijaznega in spoštljivega odnosa.

Za odlično opravljeno delo, s katerim veliko prispeva k ugledu Zavoda v strokovni javnosti, prejme Nataša Malovrh priznanje v letu 2016.

 

ANTON POLŠAK, doktor znanosti s področja geografije, priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali k njegovemu razvoju

Anton Polšak je pedagoški svetovalec za geografijo na Zavodu RS za šolstvo. Ob prihodu na zavod se je moral takoj lotiti enega najtrših preskusov za pedagoškega svetovalca: sprememb in posodabljanja učnega načrta. Uspešno je predsedoval geografski komisiji in usklajeval njeno delo ter pripravil posodobljeni učni načrt do te mere, da je bil sprejet v prvem krogu med prvimi predmeti. Je tudi član državne komisije za nacionalno preverjanje znanja.

Anten Polšak se je dejavno in samostojno vključil v delo predmetne skupine v kateri je odgovoren za maturo, maturitetna izobraževanja ter različne projekte. V okviru geografskega tekmovanja skrbi za njegov srednješolski del, za katerega pripravlja terenske in testne naloge, na državni ravni pa je tudi glavni ocenjevalec. Vodi dve gimnazijski študijski srečanji ter pet osnovnošolskih iz jugovzhodne Slovenije. Je redni predavatelj na seminarjih stalnega strokovnega spopolnjevanja, med katerimi izpostavljamo seminarja Drugačna geografija in Minimalni standardi pri pouku geografije. Je ocenjevalec na geografskem bienalnem natečaju Geografski prospekt – Po Fabianijevih poteh in vsakoletni ocenjevalec geografskih nalog osnovnošolcev in srednješolcev na državnem srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti.

V predmetni skupini za geografijo je Tone, kot mu pravimo, zgled tako samostojnega kot timskega delavca. Sam prevzema naloge in samoiniciativno predlaga novosti. Njegove pobude so konstruktivne, praktične, smiselne, domišljene, in uresničljive. V javnih nastopih je sistematičen, temeljit in prepričljiv. Gimnazijske učitelje geografije je povezal v dinamično in ustvarjalno mrežo učiteljev, ki se vključujejo v projekte ZRSŠ, so demonstratorji in multiplikatorji ter dopisniki v revijo Geografija v šoli in zbornike, ki jih izdaja zavodova založba.

Pred letom in pol je uspešno prevzel urejanje te revije v kateri tudi redno objavlja strokovne prispevke z geografsko znanstveno in pedagoško vsebino. Tone Polšak vedno in povsod dokazuje svojo odličnost in strokovnost. Ob tem ne smemo pozabiti njegovih  osebnostnih vrlin. Je neposreden, topel, spodbuden, konstruktiven, premišljen in zmeraj pripravljen pomagati.

Za odlično opravljeno delo, s katerim veliko prispeva k ugledu zavoda v strokovni javnosti, dobi priznanje v letu 2016.

Iskrene čestitke vsem!