Domov - > eŠR ->

Za dvig splošnih kompetenc

8.11.2016, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

V Uradnem listu RS in na spletni strani MIZŠ smo 4. novembra 2016 objavili Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«. Z javnim razpisom želimo posodobiti učna okolja, uvajati nove pristope in pedagoške prakse tudi z vključevanjem novih tehnologij, ki bodo zagotavljale dvig splošnih kompetenc otrok, učencev in dijakov (učenci) v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (VIZ) še posebej na področju bralne, naravoslovne, matematične in digitalne pismenosti, in sicer tako, da se pri učencih razvija kritično mišljenje, sposobnost reševanja problemov ter kulturna zavest in izražanje.

Cilj javnega razpisa je vzpostavitev oz. nadgradnja ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig splošnih kompetenc na vsaj 285 VIZ, ki vključujejo vse ravni izobraževalnega sistema (do visokošolskega sistema), pri tem pa se bodo VIZ povezovali med seboj in z drugimi javnimi zavodi. Cilj je tudi vzpostavitev oz. nadgradnja celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela, ki prispevajo k uresničevanju ciljev razpisa (npr. didaktična podpora, usposabljanje strokovnih delavcev VIZ, strokovne skupnosti in e-skupnosti za sodelovanje in izmenjavo dobrih praks, didaktična gradiva, evalvacije ipd.).

Ciljne skupine javnega razpisa so: otroci, učenci in dijaki ter strokovni in vodstveni delavci v VIZ. Operacije se bodo izvajale v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 12.580.000,00 EUR.  Pri financiranju aktivnosti se bo uporabil t.i. sorazmerni pristop – delitev finančnih sredstev glede na število VIZ v posamezni kohezijski regiji, kar pomeni delitev v razmerju 53%   (Vzhodna Slovenija) in 47% (Zahodna Slovenija).

Javni razpis je razdeljen v več sklopov oz. podsklopov.  Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 6. 12. 2016  do 12. ure. Prijavitelj na javnem razpisu je poslovodeči partner konzorcija, ki projekt prijavi v imenu konzorcija. Vsak konzorcij sestavljajo VIZ, javni visokošolski zavodi ter javni zavodi.

Razpisna dokumentacija je objavljena na naši spletni strani na naslovu: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1486