Domov - > eŠR ->

Zaposlitve za 90 učiteljev začetnikov

13.1.2017, avtor: (mizš) / rubrika: aktualno

Objavljen je javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II«

V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je danes objavljen javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II«. Cilj razpisa je zaposlitev 90 učiteljev začetnikov v starosti do 29 let, in sicer 9 v vzhodni in 81 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje osmih mesecev za poln delovni čas. 
Kot določa razpis, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, bo izbrani prijavitelj z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu z začetkom opravljanja dela 1. 4. 2017, po izteku te pogodbe pa bo z istim učiteljem začetnikom sklenil novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 30. 5. 2018. 
Rok za oddajo prijav je 13. februar 2017 do 10. ure, pri čemer bodo kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v tem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva. 
Izbrani prijavitelji bodo zaposleni na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih (v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, srednjih šolah, dijaških domovih in šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami) v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja. 
Prijavitelj je lahko javni ali zasebni vzgojno-izobraževalni zavod, ki mora pred vložitvijo prijave na razpis v skladu z zakonodajo s področja zaposlovanja objaviti prosto projektno delovno mesto, opraviti izbirni postopek, skupaj z izbranim kandidatom za učitelja začetnika pripraviti predlog načrta usposabljanja in izpolniti prijavo, ki jo mora skladno z zahtevami javnega razpisa posredovati ministrstvu. 
Besedilo razpisa z vsemi prilogami je objavljeno na spletni strani ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1504