Domov - > eŠR ->

Čestitamo nagrajencem

7.2.2017, avtor: Nadja Malovrh / rubrika: aktualno

Na  priložnostni slovesnosti 6. februarja letos  je dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine Slovenije (Cekinov grad) v Ljubljani že osemnajstič podelil priznanja Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom za šolstvo.

Priznanje Blaža Kumerdeja se podeljuje posameznikom, skupinam ali institucijam zadosežke pri uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, za nove rešitve s področja razvoja kurikula, za ustvarjalne in inovativne metode učenja ter poučevanja, za prispevek inovativnih učnih sredstev in pripomočkov; za izvajanje izobraževanj,  javnih  prireditev in podobnih dejavnosti.

Na predlog komisije za podelitev priznanj je Zavod RS za šolstvo letos podelil šest priznanj Blaža Kumerdeja.

Priznanja za uspešno sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo pri pedagoškem, inovacijskem in organizacijskem delu so prejeli:

 • MARTA SAMOTORČAN, ravnateljica Vrtca Vrhnika;
 • POLONA LEGVART, profesorica pedagogike in učiteljica razrednega pouka na Osnovni šoli Bratov Polančičev v Mariboru;
 • SONJA MARUŠIČ, učiteljica biologije na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina;
 • OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN,
 • OSNOVNA ŠOLA NAKLO,
 • Dr. NATAŠA KRALJ, učiteljicanemščine in slovenščine v Mariboru na Prvi gimnaziji in na Srednji elektro-računalniški šoli.

Z vsakoletnim podeljevanjem teh priznanj želi Zavod RS za šolstvo predstaviti visoke strokovne dosežke posameznikov in zavodov pri zahtevnem delu z mladimi, poudariti njihovo ustvarjalnost in inovativnost, se jim zahvaliti za kakovostno sodelovanje ter njihove dosežke promovirati v javnosti.

OBRAZLOŽITVE

Priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo prejme MARTA SAMOTORČAN.

Marta Samotorčan je ravnateljica Vrtca Vrhnika že 17 let. Pri svojem delu stalno spremlja teoretične izsledke s področja predšolske vzgoje in z njimi plemeniti kakovost življenja ter dela otrok in odraslih v vrtcu. S svojimi sodelavci se poglablja v različne vsebine, povezuje različna področja življenja in dela v vrtcu ter sistematično in učinkovito uresničuje cilje in načela Kurikula za vrtce. Posodablja aktualno pedagoško prakso in prispeva dragocen delež pri širjenju ter prenosu znanja in dobre prakse med vrtci. Še posebej veliko pozornosti namenja področju kakovosti, ki prispeva k uresničevanju temeljnega poslanstva vrtca in je pomembno področje delovanja vrtca. Vrtec Vrhnika pod njenim vodstvom ves čas spremlja in evalvira razvoj lastne pedagoške prakse na različnih področjih, kot so sodelovanje s starši, porajajoča se pismenost, področje gibanja, državljanske in socialne kompetence otrok ter uresničevanje načela inkluzije v najširšem smislu. S sodelavci že vrsto let aktivno sodeluje z Zavodom RS za šolstvo, ki ga doživlja kot pomembno zunanjo institucijo in partnerja, ki vrtcem omogoča strokovno rast in razvoj. Z bogatim praktičnim znanjem in inovativnim razmišljanjem je Marta Samotorčan uspešno implementirala cilje Zavodovih projektov v vse oddelka vrtca. Skupnim izhodiščem in smernicam je dodala specifiko vrtca in njihovo lastno identiteto ter združevala teoretične rešitve s cilji in vsebinami Kurikula za vrtce. Zaslužna je, da so konceptualna izhodišča projektov v polni meri zaživela tudi v praksi. Pod njenim vodstvom so v vrtcu skrbeli za sistematičen pristop pri porajajoči se pismenosti otrok, implementaciji novejših spoznanj o razvoju in učenju predšolskih otrok ter ozaveščali pomen spodbudnega okolja in vloge odraslih za razvoj govorne kompetentnosti otrok. Posebno pozornost so namenili dejavnikom porajajoče se pismenosti, kot so kakovostne interakcije, spodbujanje komunikacije in razvoja govora tudi v prvem starostnem obdobju. Vrtec pod njenim vodstvom spodbuja spoštovanje drugačnosti ter uveljavlja demokratične odnose med vsemi udeleženci v vrtcu. Skupaj s strokovnimi delavci vedno znova ustvarja klimo, ki je naklonjena spremembam, sodelovanju, pridobivanju novih znanj ter prenašanju le-teh na druge, že več kot desetletje tudi v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo. S svojim znanjem, odnosom in delom v vrtcu prispeva k profesionalnemu razvoju strokovnih delavcev vrtca, saj vsem zaposlenim dopušča različnost in podpira ustvarjalnost pedagoškega procesa. Marta Samotorčan nesebično deli svoja strokovna znanja s svetovalkami za predšolsko vzgojo pri različnih vprašanjih, ki zadevajo področje predšolske vzgoje. Za odgovorno strokovno sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo prejme priznanje Blaža Kumerdeja.

Priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo prejme POLONA LEGVART.

Polona Legvart, profesorica pedagogike in učiteljica razrednega pouka na Osnovni šoli Bratov Polančičev v Mariboru, s svojim dolgoletnim  delom izvaja in preizkuša organizacijsko učinkovit, inovativen in raziskovalno naravnan pedagoški pristop. Njeno sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo je dolgoletno in plodno. Zajema bogat spekter uspešno izvedenih nalog v procesu izobraževanja mlajših učencev. S svetovalci ZRSŠ je intenzivno je sodelovala  pri uvajanju devetletne osnovne šole, v vseh nadaljnjih letih  je bilo njeno delo  prednostno usmerjeno v opismenjevanje, pouk slovenščine in začetnega naravoslovja, razvoj matematike ter dela z učenci s specifičnimi potrebami. Sodelovala je tudi pri nastajanju kurikularnih dokumentov. Pri številnih dosedanjih projektih in nalogah  se je izkazala kot predana, zrela, strokovna in korektna sodelavka. Navajamo le nekatere iz zadnjih let: razvojna naloga »Pedagoško vodenje, dvig ravni znanja in nadarjeni učenci«, raziskovalno-razvojni projekt »Posodobitve norm vprašalnika o socialnem vedenju otrok«, mednarodni razvojno-raziskovalni projekt AFL »Podpora učiteljem pri formativnem spremljanju«, projekt ATS 2020, razvojna naloga Formativno spremljanje/preverjanje. Intenzivno je vpeta v delo kar treh predmetno razvojnih skupin: za slovenščino, razredni pouk in za spoznavanje okolja, naravoslovje in tehniko ter družbo. Zavodovi sodelavci iz OE Maribor, ki so jo predlagali za priznanje, jo še posebej cenijo za njen neprecenljivi doprinos k izpopolnjevanju učiteljev in ravnateljev v njihovi območni enoti. Pripravljena je nuditi spremljave pouka, hospitacijske nastope in vpogled v razred, iz česar se strokovni delavci resnično lahko veliko naučijo, saj s svojimi nastopi dokazuje uporabnost najnovejših in najsodobnejših smernic pedagogike in didaktike. Ves čas svojega pedagoškega dela se strokovno izpopolnjuje.S svojimi aktivnimi prispevki na konferencah in izobraževanjih širi svojo inovativno, velikokrat drugačno in ne posnemovalno prakso na druge učitelje. Odlika njenega dela z učenci je  močna individualizacija, usmerjenost v spremljanje napredka, smiselne in avtentične učne situacije ter poudarjanje vloge  posameznika v učnem procesu. Izredno bogata je tudi njena bibliografija v strokovnih publikacijah ZRSŠ. Učiteljico Polono Legvart odlikuje izjemna strokovnost, profesionalnost in zanesljivost. Je dragocena sodelavka področne skupine za razredni pouk in ostalih sodelavcev v vseh razvojnih nalogah in projektih. Sodeluje tudi s številnimi drugimi institucijami šolskega polja na ravni države in v Evropi. Za svoje strokovno delo in ustvarjalnost si zasluži priznanje Blaža Kumerdeja.

Priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo prejme SONJA MARUŠIČ.

Sonja Marušič je zaposlena na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina. Kot vodja strokovnega aktiva učiteljic in učiteljev  fizike, biologije in kemije spodbuja smiselno medpredmetno sodelovanje. S predanim delom spodbuja vedoželjnost, motivira dijake za raziskovalno delo in razvija zavedanje o pomenu znanja za posameznika in družbo. Tiste, ki želijo vedeti več, zelo uspešno pripravlja na tekmovanja. Pod njenim mentorstvom dijaki izvajajo raziskovalne projekte, s katerimi dosegajo odlične uspehe.  Znanstveni pristop postavlja v kontekst etike, vrednot in odgovornosti. Razvojno naravnana šola ji omogoča, da nenehno raziskuje in posodablja svojo prakso. Sodeluje v mnogih projektih in razvojnih nalogah Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Udeležuje se izobraževanj v okviru projektov in razvojnih nalog ter programov usposabljanj ZRSŠ. Svoje znanje bogati tudi na mednarodnih posvetih ZRSŠ in v tujini. Poleg sodelovanja pri pripravi kataloga znanja Naravoslovje za otroke v izobraževalnem programu Predšolska vzgoja je z ZRSŠ odlično strokovno sodelovala:

 • v projektu Didaktična prenova gimnazije, v katerem je razvijala kurikularne povezave;
 • v projektu Posodobitev gimnazije je sodelovala pri izvedbi pilotnega projekta Timsko poučevanje;
 • v projektu Usposabljanje učiteljev za uvajanje posodobitev gimnazijskih programov je sodelovala v nalogi Uvajanje sprememb;
 • v projektu Interaktivna določevalna orodja za šole (SiiT) je sodelovala v nalogi Spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju Slovenija-Italija. Razvojno delo na tem področju nadaljuje  in rezultate uspešno implementira na ostalih območjih Slovenije. Na mednarodnem natečaju je skupina dijakov pod njenim mentorstvom prejela prvo nagrado za projektno nalogo na temo raziskovanja biotske pestrosti;
 • v projektu Posodobitev kurikularnega procesa na osnovni šoli in gimnaziji je razvijala in preizkušala primere sistemske obravnave in povezovanja temeljnih bioloških konceptov. Primeri so objavljeni v gradivih za učitelje Posodobitve pouka v gimnazijski praksi ter Izzivi razvijanja in vrednotenja znanja v gimnazijski praksi;
 • v razvojni nalogi Formativno spremljanje v ustvarjalnem učnem okolju preizkuša elemente formativnega spremljanja in preverjanja. S smiselnim vključevanjem različnih pristopov spodbuja napredovanje vseh dijakinj in dijakov v znanju in mišljenju. Spodbuja vrstniško sodelovanje in razvija odgovoren odnos.

Izkušnje in znanje, ki ga je pridobila v projektih ter izobraževanjih, smiselno povezuje in vključuje v svoje nadaljnje razvojno delo. V predmetno razvojni skupini za biologijo daje strokovne pobude in tvorno sodeluje pri razvoju predmeta ter preizkušanju in implementaciji posodobitev v šolski prostor. S prepričljivimi predstavitvami in delavnicami na usposabljanjih učiteljicam in učiteljem nudi strokovno podporo pri krepitvi sodobne sistemske obravnave realnega sveta. Je izjemna učiteljica in strokovna sodelavka, ki z odličnim sodelovanjem z ZRSŠ prispeva k uspešnemu razvoju in posodabljanju pouka, zato prejme priznanje Blaža Kumerdeja.

Priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo prejme OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN.

Osnovna šola Bršljin že vrsto let strokovno sodeluje z ZRSŠ tako na ravni OE Novo mesto kot tudi na državni ravni pri vseh ključnih projektih in poskusih, uvajanju novosti, pri preizkušanju in prenosu sodobne pedagoške prakse.  Strokovni delavci, ki jih vodi ravnateljica Darja Brezovar, se redno udeležujejo usposabljanj, študijskih skupin, tematskih konferenc in svetovanj v izvedbi ZRSŠ.  So redni pisci strokovnih prispevkov v revijah, ki jih izdaja ZRSŠ. Rešitve dobrih praks mrežijo v prostoru skozi hospitacije in izvajanja študijskih skupin, srečanj ravnateljev in pomočnikov ravnateljev in strokovnih srečanj v okviru projektov. S tem se povečuje tudi ugled Zavoda RS za šolstvo. Na Osnovni šoli Bršljin razvijajo in dopolnjujejo  obstoječe ter odkrivajo nove modele poučevanja in učenja, podprte z informacijsko tehnologijo. Med projekti, v katerih so strokovni delavci iskali in preizkušali rešitve, želimo izpostaviti projekte Na poti k e-kompetentni šoli, ABC e-šola, Do aktivne uporabe e-orodij za komunikacijo in poučevanje z lastno prakso. V okviru projektov e-Šolska torba in E-učbeniki s poudarkom na naravoslovnih vsebinah v OŠ so uvajali in uporabljali e-vsebine in e-storitve. Pri tem je nastal širok nabor primerov kakovostne prakse in sistematične uporabe e-vsebin in e-storitev pri pouku različnih predmetov, kar so učitelji predstavili tudi na mednarodni konferenci Sirikt. V projekt Uvajanje tujega jezika je OŠ Bršljin vstopila v 1. krogu. Zaradi uspešnega in prizadevnega dela je postala mentorska šola ostalim šolam pod okriljem ZRSŠ, OE  Novo mesto. Izvedli so več vzorčnih nastopov, pripravljali avtorske materiale in izvajali predavanja za šole drugega kroga. Z inovativnimi prispevki so aktivno sodelovali na več strokovnih spopolnjevanjih za učitelje, ki so tuji jezik začeli poučevati v 2. krogu. Na OŠ Bršljin si prizadevajo za izboljšanje zmožnosti razumevanja, uporabe in razmišljanja o pisnih besedilih. Z aktivnostmi v projektu Bralna pismenost so vsem učencem želeli zagotoviti enake izobraževalne možnosti in izboljšanje dostopa do kakovostnega izobraževanja. Na strokovnem srečanju so predstavili primere  dobre prakse s svoje šole. Lokacija šole in njen šolski okoliš določata všolanje učencev različnih kultur, pri katerih je opazen velik razkorak v njihovem socialno ekonomskem položaju. Vsa leta delovanja se na OŠ Bršljin izobražujejo tudi romski otroci. Stopnja opolnomočenosti otrok za delo v šoli je zelo različna, zato je pogosto težko najti pot, ki bi vse pripeljala do cilja. S svetovalci Zavoda RS za šolstvo so vsa leta iskali ustrezne rešitve. Prek številnih inovacijskih projektov so oblikovali cilje, ki naj bi jih romski učenci dosegli, in iskali poti, ki bi jih uspešno pripeljale do njih. Dolgoletno dobro prakso dela z romskimi otroki s pridom uporabljajo tudi pri delu z učenci, ki jim slovenščina ni prvi jezik, in učenci, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Za vse navedene projekte so na šoli oblikovali veččlanske projektne time, ki inovativne ideje in rešitve aktivno širijo med sodelavce na šoli ter na različnih strokovnih srečanjih v okviru regije in države. OŠ Bršljin prejme priznanje Blaža Kumerdeja za dolgoletno odlično partnersko sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo, iskanje, preizkušanje in širjenje inovativnih rešitev ter za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso.

Priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo prejme OSNOVNA ŠOLA NAKLO.

Osnovna šola Naklo že od svoje ustanovitve leta 1997 sodeluje pri uvajanju novosti in inovativnih Osnovna šola Naklo že od svoje ustanovitve leta 1997 sodeluje pri uvajanju novosti in inovativnih pristopov na področju vzgoje in izobraževanja, pri čemer sodelujejo vsi učitelji in vzgojitelji, z zanesljivo in  dolgoročno vizijo razvoja pa jih vodi ravnatelj Milan Bohinec. V projekte Zavoda za šolstvo se OŠ Naklo že vrsto let vključuje predvsem zaradi novih znanj in metod dela, ki jih širijo svetovalci zavoda. Strokovni delavci k razvoju posameznih področij pripomorejo s sodelovanjem v predmetnih skupinah, avtorstvom učbenikov, strokovnimi članki, predavanji, izvajanjem seminarjev in primeri dobre prakse. Udeležujejo se seminarjev, strokovnih srečanj, delavnic, mednarodnih konferenc in drugih dogodkov, ki jih organizira Zavod. Vsa leta na šoli izvajajo študijske skupine za Gorenjsko. Na šoli so uspešno uvajali tudi nemščino kot drugi tuji jezik in kot mentorsko izobraževalno središče za Gorenjsko in Ljubljano skrbeli za izobraževanje učiteljev, pripravili so pedagoško delavnico in več odprtih učnih ur. Večletno uspešno delo in sledenje najnovejšim smernicam razvoja šolstva se odraža tudi v uspehih učencev, ki na različnih tekmovanjih iz znanja dosegajo izjemne dosežke, za kar so brez dvoma zaslužni njihovi mentorji. V projektih Elektronski listovnik učenca in učitelja, Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev v projektih e-Šolska torba in E-učbeniki s poudarkom na naravoslovnih vsebinah in ATS 2020 so uvajali in evalvirali e-vsebine in e-storitve v poučevanje in učenje, ugotavljali, kako z uporabo razvojnega e-listovnika opolnomočiti učence (in učitelje) za načrtovanje, spremljanje in vrednotenje lastnega napredka in razvoja. V projektu e-Šolska torba so učiteljice slovenščine in nemščine sodelovale kot urednica in soavtorice interaktivnih učbenikov za slovenščino in nemščino. Temeljni namen šolskega projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja je bilo zagotavljanje enakih izobraževalnih možnosti, izboljšanje dostopa do kakovostnega izobraževanja in integracija učinkovitih didaktičnih strategij za doseganje višjih ravni bralne pismenosti in s tem prispevek k uresničevanju nacionalne strategije. Posamezne projekte, kot sta Čustva odpirajo um in Labirint spoznavanja, na šoli kljub formalnemu zaključku zaradi aktualnosti še vedno izvajajo, dodajajo nove vsebine in oblike dela. V šolskem letu 2015/2016 je bil  vrtec  vključen v inovacijski projekt Formativno spremljanje in inkluzija, katerega glavni cilj je bilo socialno vključevanje otrok, ki kažejo odstopanja v vedenju, in sprejemanje le-teh s strani sovrstnikov. Želeli so vplivati na odstopajoče vedenje otrok tako, da bi se pogosteje odločali za socialno sprejemljivo vedenje, sočasno pa so želeli vplivati tudi na druge otroke, in sicer v smeri razvijanja njihove empatije. Šola že drugo leto sodeluje v mednarodnem projektu UStart - Izzivi podjetnosti za mlade, v katerem  spodbujajo samoiniciativnost in podjetnost, ki ju smiselno integrirajo v pouk s spodbujanjem razvoja sodelovanja in komuniciranja, kritičnega mišljenja, samorefleksije in samouravnavanja, dela z viri in drugimi veščinami. Zaradi navedenih dosežkov OŠ Naklo prejme priznanje Blaža Kumerdeja za partnersko sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso za obdobje zadnjih let.

 Priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo prejme Dr. NATAŠA KRALJ.

Dr. Nataša Kralj uči nemščino in slovenščino v Mariboru na Prvi gimnaziji in na Srednji elektro-računalniški šoli, občasno pa sodeluje tudi s Filozofsko fakulteto mariborske univerze. Z Zavodom za šolstvo sodeluje na področju uvajanja informacijsko-komunikacijske tehnologije v pouk nemščine. Je članica razvojne skupine za jezike in avtorica seminarjev ter e-gradiv. V projektu E-šolstvo je sodelovala pri postavitvi standarda e-kompetentnega učitelja jezikov; je soavtorica programov in vsebin seminarjev pa tudi predavateljica na njihovih izvedbah. Pripravila in predstavila je več primerov dobre prakse uvajanja informacijsko-komunikacijske tehnologije v učni proces. Bogato znanje in digitalne kompetence ji omogočajo, da svetuje učiteljem o možnosti uporabe IKT pri pouku tujih jezikov. Na mednarodnih konferencah SIRIKT redno in aktivno sodeluje kot predavateljica, moderatorka, avtorica in recenzentka prispevkov. Za predstavitev E-vrednotenje znanja pri pouku nemščine je prejela 3. nagrado za najboljši prispevek konference. Aktivno je sodelovala tudi v projektu E-šolska torba, za pouk slovenščine pa je v projektu E-gradiva    soavtorica e-gradiv za gimnazije in poklicne programe. Skupaj s sodelavci je večkrat objavila prispevke v Pedagoškem forumu ZRSŠ ob evropskem dnevu jezikov. Nataša Kralj je članica predmetno razvojne skupine za nemščino. V okviru projekta Posodobitev gimnazije je uspešno uvajala sodobne pristope v pouk ter razvijala primere dobrih pedagoških praks udejanjanja ciljev iz posodobljenih učnih načrtov. Svoje znanje in izkušnje je prenašala na druge učitelje, sodelovala je pri pripravi ter izvajanju strokovnih srečanj. Na Srednji elektro-računalniški šoli je v okviru omenjenega projekta vodila šolski projektni tim za uvajanje timskega dela v šolsko prakso. Kot članica Državne predmetne komisije za poklicno maturo iz nemščine je sodelovala pri izpeljavi seminarjev za učitelje; bila je tudi soavtorica izpitnih pol, vadnice Nemščina na poklicni maturi in predmetnih izpitnih katalogov. Izkazala se je v projektu »Podpiranje učiteljev za učinkovito vrednotenje učenja«, ki ga je ZRSŠ izvajal v okviru mednarodnega združenja ustanov za razvoj in raziskovanje izobraževanja v Evropi CIDREE. Na OE Maribor je s skupino učiteljic uspešno vpeljevala formativno spremljanje v pouk. Razvila in preizkusila je številna orodja ter strategije formativnega spremljanja. Spodbujala je sodelovanje dijakov pri pouku, njihovo partnersko vlogo ter prevzemanje odgovornosti za lastno učenje in doseganje kakovostnih učnih dosežkov. Rezultate tega dela je predstavila na zaključni konferenci projekta in jih objavila v tematski številki revije Vzgoja in izobraževanje. Sodelovanje v razvojnem delu uspešno nadaljuje v razvojni nalogi ZRSŠ »Formativno spremljanje/preverjanje«. Svoja znanja in izkušnje  uspešno prenaša na druge učitelje in skrbi za povezovanje dela učiteljev po vertikali. Rezultate svojega dela predstavlja na regijskih posvetih za učitelje osnovnih in srednjih šol. Kot vodja projektnega tima Linpilcare na Prvi gimnaziji Maribor odlično povezuje bistvene elemente projekta, ki so usmerjeni v delovanje na osnovi načel učečih se skupnosti, raziskovanje učiteljeve lastne prakse in razvijanje poučevalnih pristopov, ki temeljijo na izsledkih znanstvenih raziskav. Na letni refleksiji udeležencev projekta je aktivno sodelovala na okrogli mizi. Nataša Kralj aktivno sodeluje z ZRSŠ v mednarodnem projektu spodbujanja podjetnosti za mlade YouthStart. Kot članica projektnega tima pri pouku razvija učne situacije kot priložnost za razvoj samoiniciativnosti, ustvarjalnosti, odgovornosti in sprejemanja odločitev pri mladostnikih. Dr. Nataša Kralj  kot odlična partnerica Zavodu RS za šolstvo pri iskanju inovativnih rešitev za dvig kakovosti dela v šolah prejme priznanje Blaža Kumerdeja.