Domov - > eŠR ->

Z mednarodnimi standardi in kazalniki uspešnosti do večje kakovosti in učinkovitosti v izobraževanju

22.3.2017, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport med 22. in 24. marcem gosti udeleženke in udeležence 19. srečanja delovne skupine OECD za indikatorje izobraževalnih sistemov (INES), ki poteka na Brdu pri Kranju. Več kot 90 predstavnikov iz 38 držav in mednarodnih organizacij na omenjenem srečanju usklajuje metodologije in standarde za razvoj mednarodno primerljivih indikatorjev in analiz podatkov, obenem pa se na podlagi izraženih prioritet držav odločajo tudi o razvijanju novih kazalnikov uspešnosti izobraževalnih sistemov. Člani delovne skupine OECD INES bodo obravnavali zlasti strukturo in vsebino letne publikacije Pogled na izobraževanje (Education at a Glance – EAG), ki bo izšla jeseni 2017.

"Različne analize sistema izobraževanja in mednarodne primerjave so pomemben dejavnik pri iskanju izboljšav. Omogočajo nam vpogled v segmente, kjer smo dobri in v manjke, na katerih je treba graditi. Le na podlagi podrobnih analiz lahko oblikujemo ustrezne politike tako na nacionalni kot na mednarodni ravni", je v nagovoru udeležencem ob začetku srečanja dejala ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. Za izgradnjo učinkovitih politik je za odločevalce nujno, da dobijo vpogled v podatke, še zlasti v mednarodno primerljive. V tej luči je program OECD INES, ki zagotavlja mednarodno primerljive indikatorje in analize podatkov, zbrane v letni publikaciji, zagotovo zelo pomemben.

Sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti izobraževanja v Republiki Sloveniji že zdaj temelji, in bo tudi v prihodnje, na notranjem presojanju kakovosti oziroma na samoevalvaciji vrtcev in šol ter drugih izobraževalnih zavodov, je pojasnila ministrica. Vzporedno z obstoječo samoevalvacijo pa se pri razvijanju nacionalnega okvira za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti načrtuje ohranjene različnih oblik zunanje evalvacije, ki so že v veljavi: kot na primer nacionalna preverjanja znanj učencev in dijakov (matura in NPZ), inšpekcijski nadzori nacionalne evalvacijske študije, mednarodno primerjalno ugotavljanje dosežkov učencev na posamičnih področjih učenja prek mednarodnih raziskav.

Za presojo kakovosti sistema vzgoje in izobraževanja ter njegove učinkovitosti je nujna tudi umestitev v mednarodni kontekst – ne le pri doseganju ravni znanja na mednarodnih raziskavah, kot so PISA, PIAAC, TIMMS, in s sodelovanjem v mednarodni raziskavi o učiteljih TALIS, ampak tudi s primerjavami pri posameznih indikatorjih, ki so zajeti tudi v publikaciji Pogled na izobraževanje (Education at a Glance).

Vendar pa zgolj kvantitativni podatki in na njih temelječi indikatorji ne morejo pokazati celotne palete značilnosti izobraževalnega sistema, je izpostavila ministrica. Zaradi mednarodno usklajene metodologije, ki zagotavlja primerljivost med državami, se namreč pogosto izgubijo nacionalne specifike. Zato je dobrodošla priprava nacionalnih poročil za vsako državo ob izidu publikacije, saj prav vsaki državi pomaga z zgoščenim vpogledom v ključne indikatorje in nakazuje morebitne močne in šibke točke sistema.

Program OECD INES vsako leto izda publikacijo Pogled na izobraževanje (Education at a Glance - EAG), ki predstavlja najpomembnejši mednarodni zbornik izbranih primerljivih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja v državah članicah OECD in partnerskih državah. Namen zbornika je omogočiti in spodbujati mednarodno primerjalni pogled in vzajemno učenje pri razvijanju izobraževalnih politik in sistemov v državah. Vsako leto pregled obogatijo izbrani novi kazalniki in poudarki.

Slovenija je k programu INES pristopila leta 2005, njeni podatki so bili v publikaciji prvič objavljeni leta 2007. Od leta 2012 je vključena tudi v mrežo INES NESLI za zbiranje in presojanje opisnih podatkov o strukturah, politikah in praksah v izobraževanju. Poleg mreže NESLI deluje v okviru programa še mreža LSO za zbiranje in razvijanje podatkov o ekonomskih in socialnih učinkih izobraževanja ter učinkih izobraževanja, povezanih s trgom dela. Obe mreži razvijata indikatorje za svoje področje delovanja.