Domov - > eŠR ->

O nacionalnem preverjanju znanja

4.5.2017, avtor: Bojana Potočnik / rubrika: aktualno

Učiteljsko združenje Slovenije
Koroška cesta 13
4000 KRANJ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Ljubljana, 4. 5. 2017

Javno pismo ministrici za izobraževanje, znanost in šport o nacionalnem preverjanju znanja

Spoštovana ministrica dr. Maja Makovec Brenčič,

Učiteljsko združenje Slovenije je 10. aprila 2017 na vas naslovilo prošnjo o uradni predstavitvi novega modela nacionalnega preverjanja znanja, ki ga je pripravilo vaše ministrstvo, namenjeni nam, osnovnošolskim učiteljem. Prav tako smo vas v imenu učiteljev vljudno prosili, da nam sporočite, kako mislite vrednotiti delo popravljalcev nacionalnega preverjanja znanja v letošnjem šolskem letu, saj namreč vi, kot naša pristojna ministrica, določate merila in kriterije vrednotenja. Že od začetka vašega mandata vas učitelji naprošamo za uradno predstavitev analize problematike nacionalnega preverjanja znanja. Žal učitelji do danes nismo prejeli nobenega odgovora. Zato na dan, ko naši osnovnošolci pišejo nacionalno preverjanje znanja iz slovenskega jezika, na vas znova naslavljamo vprašanja o nacionalnem preverjanju znanja, ki so za nas in naše osnovnošolce izjemnega pomena:

1. Kdaj bo uradno besedilo o novem modelu NPZ in spremembah pravilnikov, na katere bo vplival nov model NPZ, prišlo v roke učiteljem?

2. Koliko je bilo učiteljev praktikov, ki so bili vključeni v oblikovanje končnega besedila o novem modelu NPZ? Kdo so bili in po kakšnem ključu ste jih izbrali?

3. Katere vsebinske spremembe, ki smo jih predlagali učitelji v javni razpravi, so zajete v novem modelu NPZ?

4. Zakaj se uvaja NPZ v 3. razred, če se učitelji o tem nismo izrekli oz. smo v večini nasprotovali?

5. Zakaj si učenec v 9. razredu po vzoru mature ne sme sam izbrati 3. predmeta, če le-ta vpliva na zaključno oceno in morda celo na izbiro njegovega nadaljnjega šolanja? (Npr. učencu, ki bo šel na zdravstveno šolo, bo minister izbral npr. glasbo, učenec pa bi si želel biologijo.)

6. Učitelji že leta opozarjamo, da se je NPZ iz slovenščine spremenil v test bralne pismenosti. Naloge v gradivih za slovenščino, ki jih potrjuje Strokovni svet MIZŠ, in naloge v NPZ se zelo

razlikujejo. Ali bo nov NPZ za slovenščino upošteval ta opozorila učiteljev in se približal učnemu načrtu za slovenščino in potrjenim učnim gradivom?

7. Učitelji prav tako leta opozarjamo, da NPZ iz TJA močno presega znanja, ki jih učenec dobi po učnem načrtu. Učenci iz socialno privilegiranih družin in okolij so v veliki prednosti. Bo novi NPZ iz TJA usklajen z učnim načrtom?

8. NPZ je približno 2 meseca pred zaključkom posamezne triade, preverja pa standarde celotnih triad. Se bo na državni ravni naredil izbor standardov pri vseh predmetih, ki bodo izvzeti, saj jih še vendar ni bilo mogoče vseh obdelati oz. so drugače razporejeni po različnih potrjenih učbenikih?

9. Ali bo nov model NPZ iz predmetov likovna umetnost, glasbena umetnost, šport, tehnika in tehnologija še vedno zgolj pisno preverjanje? Učenci pri teh predmetih ustvarijo veliko praktičnih izdelkov oz. praktičnih vaj.

10. Ali bo nov model NPZ upošteval prilagoditve, ki jih imajo učenci z DSP? Zdaj namreč upošteva zgolj podaljšan čas pisanja, učenci pa imajo pri rednem pouku še številne druge prilagoditve.

11. Kako se bodo točke oz. odstotki na NPZ spremenili v oceno?

12. Glede na to, da bo NPZ obvezen ob zaključku vsake triade, bodo za vse predmete in za vse triade razpisani tudi naknadni roki? Kaj se bo zgodilo, če se učenec ne bo udeležil niti naknadnega roka?

13. Kako bo ovrednoteno oz. plačano delo popravljalcev in kdaj ter v katerih dokumentih bo to uzakonjeno?

14. Učitelji že leta opozarjamo, da vsi ravnatelji kljub navodilom MIZŠ ne prijavljajo vseh učiteljev kot popravljalcev. Kako boste ukrepali, če ravnatelj ne prijavi vsega razpoložljivega kadra?

S spoštovanjem

Metka Zorec, predsednica Učiteljskega združenja Slovenije

Bojana Potočnik, članica Učiteljskega združenja Slovenije