Domov - > eŠR ->

Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij

19.6.2017, avtor: soj mizš / rubrika: aktualno

Namen razpisa je spodbujanje krepitve povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu ter krepitve sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami (JRO) in gospodarstvom, podpora komercializaciji že razvitih znanstvenih rešitev in spodbujanje povpraševanja ter krepitev razvojnih kompetenc.

Pisarne za prenos tehnologij (TTO) bodo kot del podpornega okolja nudile kvalitetno, učinkovito in strokovno podporo raziskovalcem in podjetjem v Sloveniji. Pisarne delujejo kot vmesnik med  JRO in podjetji in skrbijo, da se rezultati raziskav na JRO ovrednotijo, ustrezno zavarujejo s pravicami intelektualne lastnine in tržijo. Spodbujanje dejavnosti in dvig aktivnosti TTO bo prispevalo k dodatni pospešitvi prelivanja raziskovalnih rezultatov v gospodarstvo in s tem pomagalo podjetjem v Sloveniji, da postanejo inovacijsko aktivna.

Ministrstvo želi z ukrepom spodbuditi strokovnost, učinkovitost, specializacijo in povezovanje slovenskih TTO, kar bo pripomoglo k dosegu glavnega cilja, to je izboljšanje rezultatov trženja z javnimi raziskavami pridobljenega znanja JRO z učinkom na celotno Slovenijo.

Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, je do 6 mio evrov. Del sredstev se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Rok za oddajo prijav je 17. julij do 12. ure. Na razpis se lahko prijavi konzorcij, ki ga sestavljajo JRO, ki so sklenile konzorcijsko pogodbo za izvajanje dejavnosti prenos tehnologij.  

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije so na voljo na spletnem naslovu: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1550