Domov - > eŠR ->

Sviz pojasnjuje

31.7.2017, avtor: Sandi Modrijan / rubrika: aktualno

NENATANČNE IN NAPAČNE INTERPRETACIJE DOGOVORA O DELOVNEM ČASU UČITELJEV

Polne tedenske delovne obveznosti učiteljice in učitelji ne izpolnijo zgolj s tem, da opravijo tedensko učno obveznost in z njo neposredno povezano delo 

Ljubljana, 31. julija 2017 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je v minulih dneh, zatem ko so reprezentativni sindikati na področju vzgoje in izobraževanja ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) minuli teden podpisali spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja RS, ki natančneje opredeljujejo delovni čas in delovno obveznost učiteljev v osnovnih in srednjih šolah, v medijih lahko prebral posamezne nenatančne in napačne interpretacije dogovora, zato v nadaljevanju posreduje nekaj pojasnil.

Poudariti je treba, da se šele s kolektivno pogodbo ustvarja ustrezna pravna podlaga za izvajanje neenakomerne razporeditve delovnega časa tekom celotnega šolskega leta. To pomeni, da polni delovni čas učiteljev predstavlja zgolj povprečje v 12 mesecih šolskega leta in da učitelji v času trajanja pouka lahko opravljajo delo v večjem obsegu zaradi daljše odsotnosti z dela med šolskimi počitnicami, kot imajo sicer letnega dopusta. Zapisano pomeni, da lahko učitelji zdaj tudi zakonito v tednih trajanja pouka delajo več kot 40 ur na teden, da morejo biti nato odsotni z dela med šolskimi  počitnicami. Šole so to do zdaj sicer že izvajale, vendar mimo predpisov in zelo različno.

Večino dela učiteljev predstavljajo ure pouka ali t. i. učna obveznost, njeno trajanje oziroma obseg pa opredeljujejo zakonodaja ter normativi. Učitelji redno opravljajo dela in naloge, ki so neposredno povezane z izvajanjem zakonsko določene tedenske učne obveznosti – tj. priprave na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov, domačih nalog, izpolnjevanje obvezne dokumentacije ipd. Prav z namenom, da bi vzpostavili jasno ureditev in se ognili nepotrebnemu administrativnemu vrednotenju del in nalog učitelja, ki so neposredno povezane z izvajanjem pouka, kolektivna pogodba zdaj določa, da to delo, vključujoč učno obveznost, obsega 33 ur na teden v času trajanja pouka. V SVIZ poudarjamo, da to vsekakor ne pomeni, da bodo učitelji svojo polno tedensko delovno obveznost izpolnili zgolj z opravljanjem tedenske učne obveznosti in z njo neposredno povezanega dela, za dodatno delo pa bi bili dodatno plačani. Učitelji v sklopu polne delovne obveznosti že opravljajo tudi drugo delo in ga morajo opravljati. Slednje se v skladu s kolektivno pogodbo zdaj jasno deli na dve vrsti: prvo je tisto, ki je skupno vsem učiteljem in katerega obseg določi zavod v sklopu od 150 do 180 ur na leto; drugo pa je delo, ki ga opravljajo posamezni učitelji in ni skupno vsem (razredništvo, mentorstvo učencem, pripravnikom, dežurstva, spremstva, priprava proslav, delo na posameznih projektih ipd.). Z vsemi temi deli skupaj učitelji opravijo polno delovno obveznost, ki se razporeja v sklopu celotnega šolskega leta 12 mesecev.

Zgolj če bi na ravni celotnega šolskega leta učitelj opravil več kot 40 ur dela na teden v povprečju, se mora razlika izplačati kot nadurno delo, kar že zdaj veleva obvezujoča sodna praksa Vrhovnega sodišča. Tudi v ogib temu kolektivna pogodba določa, da mora zavod za vsakega učitelja na podlagi letnega delovnega načrta pripraviti individualni letni delovni načrt učitelja, v katerem se vnaprej opredeli vrste del in njihov predvideni obseg . Učitelji bodo med šolskim letom v skladu s predpisi, ki urejajo plačni sistem javnih uslužbencev, prejeli dodatno plačilo le, če bodo izpeljali dodatne ure pouka zaradi nadomeščanja začasno odsotnih kolegic in kolegov.

Upoštevaje različne in napačne interpretacije v zvezi z opravljanjem dela zunaj zavoda v SVIZ izpostavljamo, da kolektivna pogodba določa, da učitelji lahko opravijo zunaj prostorov zavoda del nalog, ki so vezane na pouk (priprave na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov, domačih nalog, izpolnjevanje obvezne dokumentacije ipd.), in sicer v obsegu največ 10 ur na teden po lastnem razporedu. Za to ne potrebujejo odobritve ravnatelja, pač pa ga o tem le poprej  obvestijo. Deset ur se izrecno všteva v že omenjenih 33 ur, namenjenih temu delu. Namen takšnega instituta je urediti izvajanja tega dela tako, da se upošteva dolgoletno specifiko dela učiteljev. Učitelji namreč ta dela praviloma izvajajo zunaj zavoda, kdaj tudi zunaj svojega ali na drugih krajih  (npr. zbiranje didaktičnih pripomočkov v naravi).