Domov - > eŠR ->

Objavljen je javni razpis v podporo nadarjenim dijakom

25.8.2017, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Danes smo objavili Javni razpis za izbor izvajalcev operacij »Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene".Cilj javnega razpisa je med drugim povečanje deleža šol, ki izvajajo oblike učenja, ki dijakom zagotavljajo nadaljnji razvoj njihove nadarjenosti. Javni razpis je usmerjen na dijake, ki so svojo nadarjenost izkazali v že razvitih oblikah dela, kot so npr. tekmovanja, tabori, natečaji, in jim omogoča nadaljnji razvoj kompetenc na področju, na katerem so izkazali posebno nadarjenost.

Razpis je razdeljen na dva sklopa. Namen prvega sklopa je vzpostaviti podporna okolja za izvajanje kakovostne karierne orientacije za nadarjene dijake. Podporno okolje, ki bi sistematično spodbujalo nadarjenega dijaka, ni dovolj razvito, zato bi z vzpostavijo dveh regionalnih podpornih središč (eno v Vzhodni Sloveniji in eno v Zahodni Sloveniji) omogočili povezovanje akterjev. Naloga središča je koordiniranje aktivnosti pri delu z nadarjenimi dijaki, krepitev podpornega okolja, razvoj pedagoških modelov in drugih oblik dela za nadaljnji razvoj kompetenc ter karierne orientacije nadarjenih.

Namen drugega sklopa je pridobiti strokovne podlage za spremljanje razvoja in nadaljnje delo z nadarjenimi dijaki ter metodološko orodje za spremljanje in evalvacijo dela z nadarjenimi dijaki. V ta namen bo izbrana raziskovalna organizacija, ki bo sodelovala z obema izbranima središčema.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ 2.000.000,00 EUR, pri čemer je predvideno sofinanciranje po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Na sklop 1 se lahko prijavijo izvajalci srednješolskih javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki so vpisani v razvid. Na sklop 2 pa se lahko prijavijo javne raziskovalne organizacije v RS, ki so vpisane v  javno evidenco izvajalcev raziskovalne dejavnosti ARRS (SICRIS). Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 29. 9. 2017 do 12. ure.

Besedilo razpisa in dodatne informacije so objavljeni na naši spletni strani na naslovu: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1566