Domov - > eŠR ->

Mravljice ustvarjajo

20.9.2017, avtor: Nataša Leskovar / rubrika: utrip

"Namen umetnosti je, da izpere vsakodnevni prah iz naših duš." (Pablo Picasso)

Z vzgojiteljico K. Meško sva v skupini Mravljice (2-3 leta) iz Vrtca Ivana Glinška Maribor skozi šolsko leto 2016/2017 spodbujali likovno ustvarjalnost otrok, predvsem z ustreznim okoljem, vzdušjem, motivacijo in možnostjo, da se svobodno izražajo.  

Načelo ustvarjalnosti je eno izmed pomembnejših pri likovni vzgoji otrok. Otroku moramo ves čas omogočati lastno ustvarjalno delo in ga pri tem ne smemo ovirati s svojimi napotki. Otroška umetniška dela nastajajo, ko ima otrok pri delu svobodo ter se od njega pričakuje drugačnost in izvirnost. Skozi umetnost se otrok izraža in komunicira. Predstavi in izrazi lahko svoja čustva, počutja, nek dogodek ter izrazi etično presojo o sebi. Skozi likovno ustvarjanje otrok razvija ustvarjalnost, občutek za estetiko, išče različne poti in rešitve, razvija domišljijo ter pridobiva občutek pripadnosti v skupnosti.

Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti; razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti ter spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti so eni izmed ciljev, za katere sva si prizadevali vse šolsko leto. Dejavnosti likovnega področja so se prepletale tudi z drugimi področji kurikula ter jih tako popestrile.

Ob sprehodih v mestni park in bližnjo okolico mesta smo nabirali različne naravne materiale, s katerimi so otroci ustvarjali. Omogočili sva jim, da so se z likovnimi materiali in sredstvi svobodno igrali in jih raziskovali. Tako so lahko preizkušali njihovo vsestransko uporabnost ter se posledično sproščeno likovno izražali.

Otroci so pri ustvarjanju preizkusili različne likovne tehnike z uporabo različnih pripomočkov (npr. gobice, škarje, čopiči). Likovno so se izražali pri likovnih področjih: risanja, slikanja, kiparjenja, odtiskovanja, oblikovanju prostora in razvijali osnove estetskega vrednotenja.

Risali so različne črte in pike z navadnim svinčnikom, svinčnik barvicami, flomastri, kredami, ogljem in prsti ter praskali črtne praskanke. Barvno so se izražali tako, da so slikali s flomastri, voščenkami, oljnimi pasteli, vodenimi, tempera in prstnimi barvami; z uporabo različno širokih čopičev, gobic, prsti in dlanmi. Z različnimi predmeti, pečatniki in zmečkanim papirjem, dlanmi in stopali so odtiskovali na papir, v plastelin, glino in sneg. Gnetli in modelirali so s slanim testom, glino, plastelinom in mivko. Pri oblikovanju prostora - kotičkov po želji so se seznanjali s pojmoma odprto/zaprto.

Osnove estetskega vrednotenja smo razvijali s prvim obiskom Umetnostne galerije Maribor maja letos; pod vodstvom ge. Brigite Strnad, višje kustosinje, smo spoznavali in doživljali umetniška dela ter ustvarjali  na temo črte in barve. Hkrati so utrjevali pravila kulturnega vedenja in se seznanili z objektom v bližini vrtca.

Otroci so čez šolsko leto skozi likovne dejavnosti razvijali in krepili različne spretnosti in sposobnosti. Razvijali so občutek za lepo in umetniški red, udejanjali ustvarjalne potenciale in doživljali umetnost kot del kulturnega in družbenega življenja (Kurikulum za vrtce, 1999). Hkrati so skozi dejavnosti krepili motoriko (npr. pincetni prijem, rezanje s škarjami, gnetenje gline) in razvijali socialne odnose (npr. posojanje likovnih materialov in pripomočkov). Skupinske dejavnosti so bile zasčrtane tako, da so otroke spodbujale k sodelovanju in omogočale razvoj občutka socialne pripadnosti. Ob poimenovanju likovnih pripomočkov, materialov ipd. so širili svoj besednjak.

Razvijali so matematično izražanje ob klasificiranju in preštevanju materialov, prepoznavanju in poimenovanju oblik likov in geometrijskih teles ter matematiko doživljali kot prijetno izkušnjo (npr. kvadrat-kocka za odtiskovanje).

Skozi vse šolsko leto so nastajali zanimivi, izvirni izdelki, primerni razvojni stopnji  in starosti otrok.

Okrog drugega leta se pojavi obdobje čečkanja. Pri treh letih otrok začne risati predmete, ki jih že poimenuje, vendar jih še težko razberemo.

Vrednotenje likovnih izdelkov sva izvajali čim bolj nevsiljivo tako,  da sva vse izdelke sprejeli, pokazali zanimanje zanje in jih nisva kritizirali. Kajti pomemben je sam proces in ne končni izdelek. Otroci so po želji svoje izdelke opisali. Izdelke smo si po končanem delu ogledali, jih razstavljali v igralnici ali na oglasni deski v garderobi, kjer so si jih lahko ogledali starši in drugi obiskovalci vrtca.

Na podlagi izvedenih dejavnosti, nastalih izdelkov, želja in interesov otrok po likovnem ustvarjanju sklepava, da če otroka spodbujaš s primernimi likovnimi tehnikami, mu ponudiš dovolj različnega gradiva ter ne posegaš v njegovo delo, bo izrazil in razvijal svojo ustvarjalnost in umetniške sposobnosti. Užival bo v umetnosti ter jo doživljal kot prijetno izkušnjo, kar bo pozitivno prispevalo k njegovemu celostnemu razvoju.

 

LITERATURA

Kurikulum za vrtce: Predšolska vzgoja v vrtcih. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.

Vrlič, T. (2001). Likovno-ustvarjalni razvoj otrok v predšolskem obdobju. Ljubljana: Debora.