Domov - > eŠR ->

45 milijonov evrov za spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov

5.1.2018, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Danes smo objavili Javni razpis »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)«. Cilj javnega razpisa je podpreti projekte, usmerjene k novim produktom in storitvam z visoko dodano vrednostjo in z izkazanim tržnim potencialom na mednarodni ravni ter posledično večje konkurenčnosti na globalni ravni.

Javni razpis je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij. S tem prispevajo k uresničevanju ciljev RISS, ki predvideva vzpostavitev okolja, ki bo omogočalo učinkovit prenos znanja iz javno-raziskovalnih organizacij v podjetja.

Namen javnega razpisa je spodbujati pripravo in izvedbo raziskovalno-razvojnih projektov (operacij), ki bodo izkazovali:
- koncentracijo znanja in kompetenc,
- znanstveno in tehnološko odličnost,
- tržni potencial v globalnih mrežah in verigah vrednosti,
- zavezo in sposobnost vlaganja lastnih sredstev in
- trajnost projektov (tudi po obdobju sofinanciranja).

Podprti projekti bodo spodbujali k vključevanju v globalne verige vrednosti oz. znanja in s tem k internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere ter h krepitvi podpornega okolja za inovacijsko razvojne procese.

Predvidena skupna višina sredstev za javni razpis je do 45 milijonov EUR (do 31.180.355,68 EUR kohezijska regija Vzhodna Slovenija in do 13.819.644,32 EUR kohezijska regija Zahodna Slovenija). Projekti, izbrani na tem javnem razpisu, bodo sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev nacionalnega proračuna kot dovoljena državna pomoč v skladu s shemo državne pomoči »Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanosti za obdobje 2016-2020«.

Na razpisu lahko sodelujejo konzorciji izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki so sklenili konzorcijsko pogodbo in so sestavljeni iz najmanj 1 podjetja in 1 raziskovalne organizacije, ki izvajata raziskovalno-razvojno dejavnost, ali dve lastniško nepovezani podjetji, ki izvajata raziskovalno-razvojno dejavnost.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 2. 3. 2018 do 12. ure.

Dodatne informacije o razpisu so objavljene na naši spletni strani: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1585