Domov - > eŠR ->

Seminar za evropske ravnatelje in učitelje

18.11.2011, avtor: Metka Ritonja, prof. / rubrika: aktualno

Od 2. do 8. oktobra 2011 smo priravili seminarj za ravnatelje in učitelje evropskih šol. Tovrstnih seminarjev se je doslej udeležilo že precej učiteljev SŠGT Maribor, potekali so v Avstriji na Dunaju, v Nemčiji v Würzburgu, v Italiji na Tirolskem, na Poljskem, Češkem in Nizozemskem.Tokrat je prvič potekal v Sloveniji, skupaj z vzporednim seminarjem eLearning. 

Na SŠGT Maribor so se udeleženci seminarja iz Nemčije, med njimi tudi predstavniki šolskega ministrstva dežele Unterfranken, iz Švice, Belgije, s Poljske, iz Bolgarije in s Hrvaške seznanili s prenovljenimi izobraževalnimi programi, z reformo šolstva, z modularno zgradbo izobraževanja v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju, z nacionalnimi poklicnimi kvalifikacijami, s cilji in dosežki na področju slovenskega šolstva, z oblikovanjem poklicnih standardov v skladu s potrebami domačega in evropskega trga delovne sile, s kurikularnimi izhodišči za nove izobraževalne programe, z individualnimi učnimi načrti in mapami učnih dosežkov, s konceptom priznavanja neformalnega znanja, s konceptom evalvacije kakovosti na slovenskih šolah in s promocijo poklicev oz. z zgodnjim ozaveščanjem osnovnošolcev o pomenu pravilne in posamezniku ustrezne poklicne odločitve. Ob predavateljih z Zavoda RS za šolstvo  in Centra RS za poklicno izobraževanje  (CPI) so omenjene teme predstavili učitelji SŠGT Maribor, ob tem pa so pripravili tudi delavnice za udeležence o uporabi table smart board pri pouku matematike in angleščine in navdušili navzoče. Navdušile pa so jih tudi spretnosti dijakov kuharstva in strežbe, ki so pod skrbnim očesom svojih mentorjev prikazali vrhunsko postrežbo prav tako vrhunsko pripravljene hrane, in odlična komunikacija v nemškem jeziku dijakov smeri turizem, ki so sodelovali na seminarju kot prevajalci in spremljevalci.

V sklopu seminarja so si udeleženci ogledali tudi nekatere druge šole, kjer so spoznavali navpičnico izobraževanja in inovativne izobraževalne prijeme.

Na II.gimnaziji Maribor so se seznanili s projekti šole, poukom na daljavo v športnih razredih, s poukom v razredih mednarodne mature ter s številnimi aktivnostmi za spodbujanje nadarjenosti dijakov, med drugim s predstavitvijo vaje English Theatra za novi muzikal, ki je goste povsem prevzela.

V sklopu seminarja je v amfiteatru II.gimnazije Maribor predaval tudi priznani univerzitetni predavatelj univerze v Würzburgu o uporabi IKT pri učenju in v delovnem okolju ter navdušil dijake, študente Ekonomsko poslovne fakultete in Filozofske fakultete v Mariboru ter številne učitelje in strokovnjake s pedagoškega in strokovnega področja.

Na Srednji ekonomski šoli Maribor so se udeleženci seminarja seznanili z delom v spletnih učilnicah MOODLE, z učnim podjetjem in s projekti šole, na Srednji in višji lesarski šoli Maribor pa z vertikalo izobraževanja od dvoletnih izobraževalnih programov do študija na višji šoli, ter z opravljanjem delovne prakse v podjetjih. Za tujce je bil posebej zanimiv tudi ogled MIC Velenje, medpodjetniškega izobraževalnega centra v sklopu Srednješolskega centra Velenje, kjer so se seznanili s prizadevanji centra za prilagajanje izobraževanja potrebam trga delovne sile oz. potrebam po določenih kadrih v specializiranih delavnicah, ob čemer MIC Velenje neposredno sodeluje s podjetji.

Ob obisku Osnovne šole Tabor 1 so udeleženci spoznali inovativne prijeme na področju osnovnošolskega izobraževanja – fleksibilni predmetnik, nivojski pouk, koncept zimske in poletne šole v naravi, projekte šole, raziskovalno delo mladih, delo v številnih krožkih in interesnih dejavnostih. Ogledali so si tudi, kako poteka pouk v razredu.

Na zasebni šoli DOBA v Mariboru so zvedeli vse o izobraževanju odraslih v različnih smereh in programih od osnovnošolske ravni do visokošolskega študija in o možnosti študija na daljavo.

Predavateljici Filozofske fakultete in Ekonomsko poslovne fakultete Maribor sta predstavili možnosti študija pri nas, možnosti vzporednega študija in prestopa med študijskimi smermi, pogoje za študij, prenovo študijskih programov, uspešnost študentov, sodelovanje s fakultetami v tujini in princip izmenjave študentov na študijski praksi v tujini.

Ob tem je predaval tudi direktor ene najuspešnejših nemških gimnazij Deutschhausgymnasium iz Würzburga, ki neposredno sodeluje s fakultetami v programu, imenovanem zgodnji študij. Dijaki, ki pokažejo veliko zanimanja za določeno področje, lahko v sklopu gimnazijskega izobraževanja obiskujejo predavanja na ustrezni fakulteti, opravljajo izpite in sodelujejo v projektih fakultete. Gimnazija jim ta del izobraževanja prizna kot opravljen sorodni predmet, fakulteta pa kot sprejemni izpit in istočasno opravljen izpit ali več izpitov iz določenih predmetov.

Navzoči ravnatelji slovenskih šol so se strinjali, da bi podoben način sodelovanja srednjih šol s fakultetami tudi pri nas zagotovil fakultetam študente, ki bodo na svojem strokovnem področju uspešni, srednjim šolam pa fleksibilnost pri ugotavljanju nadarjenosti učencev in pri poklicnem usmerjanju oz. usmerjanju za ustrezni študij.

Udeleženci seminarja so bili počaščeni ob sprejemu na Mestni občini Maribor  (MOM) in na šolskem ministrstvu v Ljubljani. Ob sprejemu na MOM so se seznanili s projekti mesta, kot sta Evropska prestolnica kulture in študentska zimska olimpijada, na Ministrstvu za šolstvo in šport pa so zvedeli vse o izhodiščih za sodobno izobraževanje v novi Beli knjigi, sistemu evalvacije oz. samoevalvacije na naših šolah, projektih doma in s tujino, o kurikularni prenovi, ciljih našega šolstva in uspešnosti naših učencev v mednarodno primerljivih raziskavah.

Večina udeležencev seminarja je prvič obiskala Slovenijo, k nam so prišli radovedni in odprti za nove vtise. Med njimi in ravnatelji ter učitelji naših šol so stekli številni pogovori v zvezi s pedagoško prakso in šolskim sistemom, predvsem pa tudi konkretni dogovori za izmenjave dijakov in učiteljev.

Cilj tovrstnih seminarjev je poenotenje oz. primerljivost izobraževalnih programov v evropskem prostoru, predvsem v poklicnih in strokovnih šolah, kar bi omogočilo lažje zaposlovanje na evropskem trgu delovne sile, konkurenčnost in možnosti za nadaljnje izobraževanje po vsej Evropi. Ob tem je ključnega pomena poznavanje tujih jezikov, predvsem tistih, ki lahko posameznikom omogočijo zaposlovanje v tujini, najpogosteje v sosednjih državah in v državah, s katerimi Slovenija intenzivno gospodarsko sodeluje.

Čeprav na koncu, pa ni najmanj pomembno – udeleženci seminarja so bili navdušeni nad Slovenijo, mnogi so zatrdili, da se bodo vrnili kot turisti in si ogledali vse, za kar v času seminarja ni bilo časa. Obisk naših šol pa jih je prepričal, da ima Slovenija mlad in inovativen šolski sistem, ki išče optimalne možnosti za izobraževanje, zato si v prihodnje želijo čim več sodelovanja z našimi šolami in izmenjav.