Domov - > eŠR ->

Priznanja Blaža Kumerdeja za leto 2011

2.2.2012, avtor: Nadja Malovrh / rubrika: aktualno

Priznanja podeljujejo za odlično partnerstvo z Zavodom RS za šolstvo pri razvoju in vpeljevanju novosti na področjih predšolske vzgoje, osnovne in srednjih šol ter šol za otroke s posebnimi potrebami in dijaških domov, v sodelovanju z Zavodom za šolstvo. Prejmejo ga posamezniki, skupine ali institucije za dosežke pri vpeljevanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, za nove rešitve s področja načrtovanja in uresničevanja kurikuluma, za ustvarjalnost in inovativnost, za učna sredstva in pripomočke; izobraževanja,  javne prireditve in podobnie dejavnosti.

 Priznanja za uspešno pedagoško, inovacijsko in organizacijsko delo so prejeli:

  • MAJDA PIPAN, pomočnica ravnateljice Vrtca Škofja Loka, za izjemne dosežke na področju predšolske vzgoje,
  • mag. TEREZIJA ZAMUDA, ravnateljica OŠ Prežihovega Voranca Bistrica v občini Črenšovci, za izjemne dosežke na področju osnovne šole,
  • OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO za izjemne na področju osnovne šole,
  • mag. ALEKDANDER VALIŠER, ravnatelj Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, za izjemne dosežke na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami,
  • mag. JOŽICA VIRK RODE, profesorica sociologije na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana, za izjemne dosežke na področju srednje šole

OBRAZLOŽITVE

MAJDA PIPAN, pomočnica ravnateljice Vrtca Škofja Loka

Majda Pipan je vzgojiteljica in učiteljica. Svojo poklicno pot je začela leta 1974. Že od leta 1979 je pomočnica ravnateljice vrtca; najprej je delala v Kranjskih vrtcih, znotraj katerih je pokrivala tudi vrtce pri osnovnih šolah v Mestni občini Kranj. Z Zavodom RS za šolstvo intenzivno sodeluje zadnjih petnajst let; bila je vodja mentorskega vrtca in kot vodja razvojnega tima je z delovanjem v mreži mentorskih vrtcev veliko pripomogla k prenosu dobrih rešitev vodilnemu in strokovnemu osebju gorenjskih vrtcev. Od leta 2002 je sodelovala pri pripravi strokovnega gradiva in izpeljavi srečanj v mreži. Pri vodenju in izvajanju študijskih skupin je pokazala visoko zavzetost in uspešno delo. Bila ena od idejnih vodij inovacijskega projekta Glasbeni vrtec Bobenček.

Ob pripravi Kurikula za vrtce je sodelovala v delovni skupini za pripravo področja matematike. Seznanjala je strokovne delavke s kurikulom in dosegla, da so v svoje pedagoško delo vnesle nova spoznanja o razvoju in učenju otroka ter dejavnosti za spodbujanje njegovih kompetenc. S sodelovanjem pri uvajanju Kurikula v prakso je pripomogla k razumevanju in uveljavitvi prenove v vrtcih. Strokovnost Majde Pipan je bila še posebej opažena v šolskem letu 2010/11, ko je vodila študijska srečanja s področja naravoslovja v živo in v spletni učilnici. Dvanajst let že sodeluje v organizacijskem odboru tradicionalne prireditve Skupna je mladost, ki se je vsako leto udeleži okoli 600 gorenjskih vzgojiteljic in vzgojiteljev. Ob visoki strokovnosti ima tudi tenkočuten posluh za sočloveka, s katerim je pomagala razrešiti marsikatero težavo tako malčkom, kot njegovim staršem ali vzgojiteljicam. 

 MAG. TEREZIJA ZAMUDA, ravnateljica OŠ Prežihovega Voranca Bistrica

Mag. Terezija Zamuda uživa velik ugled zaradi visoke strokovnosti, ustvarjalnosti in povezovalne vloge znotraj svojega kolektiva in med ravnatelji v regiji. Za posodabljanje in vnos novosti v prakso skrbi kot ravnateljica šole in vrtca v sklopu šole. Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica je sodobna šola, odprta v evropski prostor, za kar ima ravnateljica nemalo zaslug. Od začetka svojega ravnateljevanja sodeluje z Zavodom RS za šolstvo kot aktivni partner v različnih projektih. Posebej izpostavljamo njeno aktivno vlogo pri uvajanju fleksibilnega predmetnika. Sodelovala je pri pripravi načrta poskusnega uvajanja fleksibilnega predmetnika v okviru državne projektne skupine ter spodbujala in skupaj s sodelavci skrbno spremljala poskusno uvajanje novosti na svoji šoli.

V velike meri je njena zasluga, da so bile šole v Prekmurju seznanjene s priložnostmi za uvajanje sodobnega pouka, ki ga omogočajo okviri fleksibilnega predmetnika. Na šoli so bila izpeljana številna strokovna srečanja ravnateljev in projektnih timov,  hospitacije pri različnih predmetih ter predstavljeni inovativni prijemi v medpredmetnem povezovanju in uvajanju sodobnih didaktičnih konceptov. S svojimi prispevki je sodelovala na dveh posvetih o vpeljevanju  fleksibilnega predmetnika in spodbudila strokovne delavce, da so z dobrimi zgledi kakovostne prakse sodelovali v treh tematskih skupinah na posvetu v Podčetrtku leta 2011. V zadnjih treh letih mag. Terezija  Zamuda intenzivno dela kot mentorica ravnateljem v mreži projekta Učenje učenja.

Leta 2008 je bila imenovana tudi za članico državne projektne skupine za izvajanje poskusa postopnega uvajanja drugega tujega jezika; s predstavitvami je sodelovala na srečanjih ravnateljev na državni in regijski ravni. Izkušnje svoje šole je predstavila na strokovnem posvetu šol iz projekta na Brdu pri Lukovici leta 2009, vlogo ravnatelja v tem projektu pa istega leta na posvetu v Mariboru in na XIII. strokovnem srečanju ravnateljev osnovnih šol v Portorožu. Sodelovala je tudi v projektih Razvojno načrtovanje in Vzgojni načrt s poudarkom na vlogi ravnatelja pri uvajanju posodobitev v šolsko prakso. S svojimi kakovostnimi prispevki na različnih področjih pušča neizbrisen pečat v procesu uvajanja novosti v osnovno šolstvo prekmurske regije.           

OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO

V razvojno raziskovalne projekte pod okriljem Zavoda RS za šolstvo se je Osnovna šola Globoko vključila že leta 1992 s pričetkom uvajanja opisnega ocenjevanja v slovenske šole. Vključena je bila v prvi krog šol, ki so orale ledino devetletke. Vsi strokovni delavci so sodelovali v aktivnostih znotraj projekta Nova kultura preverjanja in ocenjevanja znanja in svoje prispevke objavili v zborniku Primeri vprašanj, nalog in dejavnosti za poučevanje, preverjanje in ocenjevanje znanja za razredni pouk. V okviru projekta so posneli učno uro za video kaseto Vloga učitelja v procesu aktivnega učenja.

Interes za problematiko ocenjevanja znanja  je učitelje motiviral, da so se kot pilotska šola vključili v projekt Razvoj didaktike na področju ocenjevanja znanja. Štiri leta so delovali kot mentorska šola  za Dolenjsko, Belo krajino in Zasavje. Projekt so predstavili tudi svetovalcem zavoda za šolstvo iz Makedonije. Številni učitelji Osnovne šole Globoko razvijajo  inovativne pristope v sklopu projekta Fleksibilni predmetnik in svoje izkušnje uspešno predstavljajo na strokovnih posvetih.

 Z Zavodom RS za šolstvo se Osnovna šola Globoko povezuje tudi prek sodelovanja v inovacijskih projektih (Razredna klima kot kriterij kakovosti delovanja šole in Čutna pot),  kot mentorska šola za ravnatelje in kot študijsko središče za učitelje številnih predmetov. Vključevanje v različne projekte  je močno vplivalo na  strokovno rast  učiteljev na področjih didaktike poučevanja, preverjanja in ocenjevanja znanja, izvajanja kombiniranega pouka in fleksibilnega predmetnika, kar šoli priznavajo tudi druge strokovne institucije na državni ravni. 

MAG. ALEKDANDER VALIŠER, ravnatelj Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje.

 Mag. Aleksander Vališer je pred prevzemom ravnateljske funkcije v Velenju delal kot specialni pedagog v Centru Dolfke Boštjančič na Igu in kot pomočnik ravnatelja na Osnovni šoli Jela Janežiča v Škofji Loki. Bil je sovoditelj mednarodnega projekta Evropa se združuje, delajmo skupaj v sklopu mednarodnih aktivnosti Ministrstva za šolstvo in šport. Sodeloval je še v dveh mednarodnih projektih Comenius. V matičnih ustanovah je poleg rednega dela vodil interesne dejavnosti ter bil mentor šolskemu otroškemu parlamentu in šolski skupnosti.  Strokovno deluje tudi kot član Predmetne komisije za pripravo preizkusov Nacionalnega preverjanja znanja za nižji izobrazbeni standard.

Z Zavodom za šolstvo mag. Vališer že vrsto let sodeluje kot mentorski učitelj za tretjo triado in izvajalec študijskih skupin za gorenjsko in ljubljansko regijo. Kot multiplikator z licenco je izvajal seminarje na področju timskega dela in akcijskega raziskovanja. Vodil je dva inovacijska projekta: Aktivnosti prostega in delovnega časa, ki dvigajo avto-motivacijo za delo učencem s posebnimi potrebami  ter Vpliv spremembe sestave razreda na razredno klimo. Trenutno vodi triletni inovacijski projekt Sestavljanka skritih zakladov učenca z motnjo avtističnega spektra. Aktivno sodeluje tudi v projektu Zavoda RS za šolstvo Učbeniki za prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Deluje tudi v komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v organizacijski enoti Kranj.

 Mag. Aleksander Vališer je avtor številnih učbenikov, beril in delovnih zvezkov ter avtor strokovnih recenzij. Je tudi sovoditelj razvojne skupine za e-šolstvo in predavatelj na seminarjih. S svojim znanjem, zavzetostjo in optimizmom v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo veliko prispeva k vnašanju sodobnih vzgojno-izobraževalnih pristopov v svojem delovnem okolju in v širšem prostoru.

MAG. JOŽICA VIRK RODE, profesorica sociologije na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana.

Mag. Jožica Virk Rode sodeluje z Zavodom RS za šolstvo že od leta 1990, ko je na osnovni šoli še delala kot šolska svetovalna delavka. Kot socialna delavka je sodelovala pri pripravi priročnika Razred kot socialna skupina in socialne igre ter kot soavtorica priročnika Socialne igre v šoli. Vrsto let že sodeluje kot članica uredniškega odbora revije Šolsko svetovalno delo. Pripravila in izvajala je delavnice za strokovne delavce z naslovom Akcijsko vključevanje socialnih iger v vzgoji in izobraževanju. Izvajala je svetovalne storitve s področja šolskega svetovalnega dela in raziskovalno delavnico v projektu Prosti čas.

 Na področju sociologije je najprej  sodelovala v projektu Spremljava gimnazijskih programov, potem pa se je vključila v razvojna projekta Uvajanje novih metod poučevanja in spremljanje učinkov z akcijskim raziskovanjem ter Medpredmetno povezovanje  na področju matematike in sociologije. Rezultate obeh razvojnih projektov je predstavljala tudi na študijskih skupinah. V letu 2008 je mag. Jožica Virk Rode postala članica razširjene predmetne skupine ter članica skupine za posodabljanje učnih načrtov v gimnazijah. Je soavtorica učnega načrta za sociologijo v gimnaziji in soavtorica kataloga znanja za sociologijo v srednjem strokovnem izobraževanju. Pripravila je tudi gradivo za predstavitev učnega načrta na študijski skupini. Na usposabljanju učiteljev za izvajanje raziskovalnega dela dijakov je predstavila primer dobre prakse z naslovom Raziskovalna naloga pri sociologiji. Od leta 2010 je članica predmetne razvojne skupine. Na nedavnem posvetu Razvijanje in preverjanje znanja je predstavila primer dobre prakse Esej v sociologiji.

 Od leta 2007 je tudi izvedenka za pedagoško področje za področje sociologije in sodeluje kot mentorica študentom pri pripravi na pedagoško delo. Jožica Virk Rode deluje na širokem področju vzgoje in izobraževanja, je izvrstna učiteljica in izjemna sodelavka; Zavodu za šolstvo je v čast, da lahko sodelujemo z njo in smo ponosni ob podelitvi  tega priznanja.

 

V petek, 3. februarja 2012, ob 18. uri, pa so v rojstnem kraju Blaža Kumerdeja v Knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu  odprli razstavo o Kumerdejevih nagrajencih, ki bo na ogled ves februar.

V drugem nadstropju na Zavodu RS za šolstvo v Ljubljani si lahko do konca meseca februarja ogledate razstavo o življenju, delu in času Blaža Kumerdeja.