Domov - > eŠR ->

Novosti v šolskem letu 2012/13

31.8.2012, avtor: (mz) / rubrika: aktualno

Tik pred koncem počitnic, 31. avgusta letos, je šolski minister dr. Žiga Turk sporočil otrokom, da je šola zaradi njih, da bi ohranili lastnosti iz otroštva, da bi ostali radovedni, ustvarjalni in (p)ostali spoštljivi do učiteljev in sošolcev. Starši imajo po njegovem mnenju pravico zahtevati za svojega otroka najboljše. Poudaril je, da spoštuje delo učiteljev, ki so najpomembnejši člen v vzgoji in izobraževanju. Želi, da bi imeli avtoriteto in da bi delali pošteno. Ravnatelje vidi kot steber šole – zaslužijo si spoštovanje svojih podrejenih, šolarjev in staršev. Minister je ob tem poudaril, da v šoli ne gre le za učenje, temveč tudi za vzgojo poštenih in delovnih državljanov,  za pripadnost skupnosti in državi. Kot pomembno vidi tudi solidarnost med sošolci in ne želi, da bi se otroci razlikovali po materialnem položaju. Vsem pa je zaželel prijeten vstop v novo šolsko leto.

Za šolsko leto 2012/13 je napovedal malo sprememb: »Glede učnega gradiva se ni spremenilo nič, normativi so ostali nespremenjeni, odpuščanja zaradi ZUJF ni bilo – povzročile so ga samo demografske spremembe –, le zimske počitnice so spet ločene glede na vzhodno in zahodno regijo, pouk se ne sme začeti pred 7.30 uro (pred tem je jutranje varstvo), pred dnevom državnosti pa je obvezna proslava.«

A vendarle bo še nekaj novosti. Nekatere prinaša Zakon o osnovni šoli (ZOŠ). Tako nadarjeni učenci in učenci z učnimi težavami niso več uvrščeni med otroke s posebnimi potrebami, temveč so opredeljeni posebej, toda šole jim morajo še zmeraj ponuditi ustrezno pomoč. Število ur dopolnilnega in dodatnega pouka je nespremenjeno.

40. člen po novem šoli omogoča pouk v manjših učnih skupinah pri materinščini, matematiki in tujem jeziku, in sicer od četrtega do sedmega razreda največ četrtino ur, v osmem in devetem pa vse ure.  Zaradi teh sprememb preneha veljati Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli – šole so namreč avtonomne pri organizaciji pouka v manjših skupinah.

Po novem zakon dneve dejavnosti opredeljuje kot del obveznega programa, ki medpredmetno povezuje vsebine predmetov.

Po novem bo lahko tečaj plavanja v drugem ali tretjem razredu izpeljeval tudi učitelj predmetnega pouka.

Od zadnjega letošnjega maja velja, da so lahko priseljenci neocenjeni iz posameznih predmetov ob koncu pouka v šolskem letu, v katerem so prvič v slovenski osnovni šoli, in kljub temu napredujejo v naslednji razred. Na predlog razrednika o tem odloči učiteljski zbor. Nato pa napredujejo po enakimi pogoji kot drugi učenci.

Zdaj je tudi postopek uveljavljanja pravic učencev pri izrekanju vzgojnih opominov urejen z zakonom, in sicer v 60.f členu, zato preneha veljati Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli. Šola bo morala še naprej pripraviti individualizirani vzgojni načrt za učenca za vsak izrečeni vzgojni opomin.

Nekatere spremembe je prinesel tudi ZUJF. V njem je določeno, da se preloži začetek uporabe Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami na 1. december 2012. A ker na ministrstvu menijo, da ga je treba še dodatno spremeniti, so prestavili začetek uporabe na 1. september 2013. Šole, ki izvajajo posebni program vzgoje in izobraževanja, bodo v šolskem letu 2012/13 izpeljevale peto stopnjo programa – in ne šeste – tudi za učence, starejše od 21. let.

ZUJF je močno omejil tudi splošno subvencijo za šolsko malico. Do nje so upravičeni le tisti učenci, ki imajo odločbo centra za socialno delo za dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice. Zanje je brezplačna. Za druge je cena enotna, in sicer stane 0,80 evra, ker država plačuje razliko do polne cene za vse učence.

ZUJF je povzročil tudi težave mobilnim specialnim pedagogom, saj omejuje povračilo kilometrine. Nekateri naj bi zato razmišljali o zamenjavi službe, saj neredki naredijo celo nekaj manj kot 20 tisoč kilometrov na leto. Na ministrstvu zatrjujejo, da zanje iščejo rešitev. Spremenjen je pravilnik o vodenju šolske dokumentacije, ki na prvo mesto postavlja vodenje v e-obliki, a šolam še ni treba takoj preiti na to obliko.

Tik pred začetkom novega šolskega leta se je prvič sestala tudi konceptualna skupina za modernizacijo šolstva, ki bo presojala načrtovane spremembe.

Direktor direktorata za srednje šolstvo dr. Jurij Šink je zanikal navedbe Sviza, da so zaradi združevanja šol do zdaj zgubili zaposlitev trije strokovni delavci, ker so jih zamenjali nekdanji ravnatelji. To naj bi se zgodilo le enemu.

Postopno vpeljevanje prvega tujega jezika kot obveznega predmeta v 1. razred, izvajanje neobveznega drugega tujega jezika za učence od 4. do 9. razreda ter številčno ocenjevanje znanja učencev v 3. razredu se bo začelo šele v šolskem letu 2013/14.